2.18 Paano nagpatuloy ang mga bagay pagkatapos ng Pentekostes?

Romans, Councils, and Church Fathers

Sa Pentekostes [>3.34] natanggap ng mga Apostol ang Banal na Espiritu [>1.31], na nagbigay inspirasyon sa kanila at sinabi sa kanila kung ano ang dapat sabihin at gawin. Lumabas sila sa mundo [>4.49] upang ipangaral ang mensahe ni Hesus, ang Ebanghelyo. Nagtatag sila ng mga pamayanang Kristiyano sa maraming lungsod.

Nagpunta si Pedro sa Roma at naging pinuno ng pampook na Simbahan [>2.21] doon. Maraming Apostol ang nangaral ng Ebanghelyo sa mga Hudyo, habang si Apostol Pablo ay nagdala ng mensahe sa mga Hentil, i.e. sa mga hindi-Hudyo o mga pagano. Ang Ebanghelyo ni Hesus ay inilaan para sa lahat [>1.27]!

Matapos ang Pentekostes, sinimulang ipahayag ng mga Apostol ang ebanghelyo sa lahat ng tao saanman. Ang mga simbahan ay lumitaw, lalo na sa mga lungsod na lugar.
This is what the Church Fathers say

Ang mga Apostol ... ay nagpunta sa mundo, at ipinangaral ang parehong doktrina ng iisang Pananampalataya sa mga bansa, at kaagad na itinatag ang mga Simbahan sa bawat lungsod, kung saan ang ibang mga iglesya ay nanghiram ng tradisyon ng Pananampalataya at mga binhi ng doktrina , at nanghihiram sa kanila araw-araw, upang sila ay maging mga Simbahan.
[Tertullian, The prescription of heretics, Chap. 20 (ML 2, 32)]