All Questions
prev
Ankstesnis:3.11 Kokios rūšies yra „Tėve mūsų“ malda?
next
Kitas:3.13 Kas yra Valandų liturgija?

3.12 Kaip melstis rožinį?

Maldos formos

Visada gali nešiotis su savimi rožinį. Rožinis yra karoliukų vėrinys su penkiais dešimties karoliukų rinkiniais. Po „Tėve mūsų“meldžiamės dešimt „Sveika Marija“.

Melsdamiesi rožinį prisimename tam tikrus Jėzaus ir Marijos gyvenimo įvykius. Šie įvykiai vadinami rožinio slėpiniais. Rožinis yra tarsi maldų (rožių) vainikas, kurį įteikiame Marijai, tuo pat metu prašydami jos maldos.

#TwGOD app'sas paaiškins nuosekliai, kaip melstis rožinį (Melstis > Katalikų maldos > 2. Rožinis).

Rožinio maldos metu kalbi „Tėve mūsų“ ar „Sveika Marija“ ties kiekvienu karoliuku, apmąstydamas Jėzaus bei Marijos gyvenimo įvykius ir būdamas su jais.
Bažnyčios išmintis

Kaip Bažnyčia meldžiasi Marijai?

Pirmiausia Sveika, Marija malda, kuria Bažnyčia prašo Mergelės Marijos užtarimo. Kitos marijiškosios maldos yra rožinis, akatisto himnas, paraklezė, taip pat įvairių krikščioniškųjų tradicijų himnai ir giesmės. [KBKS 563]

 

Kaip kalbamas Rožinis?

 1. Vardan Dievo – Tėvo...
 2. Credo (Tikėjimo išpažinimas)
 3. Tėve mūsų
 4. Triskart Sveika Marija (prieš kiekvieną galima įterpti:

  Jėzau, stiprinantis mūsų tikėjimą.

  Jėzau, didinantis mūsų viltį.

  Jėzau, uždegantis mumyse meilę.

 5. Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
 6. Penki slėpiniai; kiekvieną jų sudaro slėpinio pavadinimas (pavyzdžiui, Šventosios Dvasios atsiuntimas), Tėve mūsų, 10 Sveika, Marija ir Garbė Dievui – Tėvui...

Rožinis turi 4 dalis: Džiaugsmo, Šviesos, Kančios ir Garbės slėpinius.

 • Džiaugsmo slėpiniai (pirmadieniais ir šeštadieniais)
  1. Apreiškimas - Jėzus, kurį Tu, Švenčiausioji Mergele, pradėjai iš Šventosios Dvasios
  2. Aplankymas - Jėzus, kurį Tu, Švenčiausioji Mergele, nusinešei pas Elzbietą

  3. Gimimas - Jėzus, kurį Tu, Švenčiausioji Mergele, pagimdei Betliejuje

  4. Paaukojimas- Jėzus, kurį Tu, Švenčiausioji Mergele, šventykloje paaukojai

  5. Atradimas šventykloje- Jėzus, kurį Tu, Švenčiausioji Mergele, atradai šventykloje
 • Šviesos slėpiniai (ketvirtadieniais)
  1. Krikštas Jordane- Jėzus, Jono pakrikštytas Jordane
  2. Apsireiškimas Kanos vestuvėse- Jėzus, apsireiškęs Kanos vestuvėse
  3. Dievo Karalystės skelbimas raginant atsiversti- Jėzus, paskelbęs mums Dievo Karalystę
  4. Atsimainymas- Jėzus, atsimainęs ant kalno
  5. Eucharistijos įsteigimas- Jėzus, padovanojęs mums Eucharistiją
 • Kančios slėpiniai (antradieniais ir penktadieniais)
  1. Malda Alyvų sode- Jėzus, už mus krauju prakaitavęs
  2. Nuplakimas- Jėzus, už mus nuplaktas
  3. Vainikavimas erškėčiais- Jėzus, už mus erškėčiais vainikuotas
  4. Kryžiaus nešimas- Jėzus, už mus sunkų kryžių nešęs
  5. Nukryžiavimas- Jėzus, už mus nukryžiuotas
 • Garbės slėpiniai (trečiadieniais ir sekmadieniais)
  1. Prisikėlimas- Jėzus, prisikėlęs iš numirusių
  2. Žengimas į dangų- Jėzus, įžengęs į dangų
  3. Šventosios Dvasios atsiuntimas - Jėzus, atsiuntęs mums Šventąją Dvasią
  4. Marijos paėmimas į dangų - Jėzus, tave, Švenčiausioji Mergele, paėmęs į dangų
  5. Marijos vainikavimas- Jėzus, tave, Švenčiausioji Mergele, danguje vainikavęs  [Youcat 481]

 

Štai ką sako popiežiai

Būtent Marijos patyrimu besiremiantis rožinis yra aiškiai kontempliacinė malda <...> „Rožinis be kontempliacijos yra kūnas be sielos, ir iškyla pavojus jam virsti mechanišku formulių kartojimu, prieštaraujančiu Kristaus perspėjimui: "Melsdamiesi nedaugiažodžiaukite kaip pagonys; jie tariasi būsią išklausyti dėl žodžių gausumo" (Mt 6, 7). Dėl rožinio prigimties jo kalbėjimas reikalauja ramaus ritmo ir laiko, idant jį kalbantis asmuo galėtų lengviau atsidėti Viešpaties gyvenimo slėpinių kontempliacijai per širdį Tos, kuri buvo arčiausiai Viešpaties, ir idant šitaip atsivertų jų neišsemiami turtai“. [Popiežius Jonas Paulius II, Rosarium Virginis Mariae, 12]