All Questions
prev
Predchádzajúce:3.23 Odkiaľ pochádzajú rôzne druhy cirkevnej architektúry?
next
Ďalej:3.25 Čo znamenajú všetky tie gestá, znaky a farby?

3.24 Čo je to liturgia?

Liturgia

Slovo „liturgia“ pochádza z gréčtiny a znamená verejnú službu. Liturgia je „celok symbolov, hymnov a skutkov, skrz ktoré Cirkev predstavuje a vyjadruje vzývanie Boha.“ (Dom Guéranger). V liturgii vyjadrujeme to, čomu veríme, rovnako ako reč nášho tela vyjadruje to, čo chceme povedať. Ešte dôležitejšia je skutočnosť, že v liturgii sa stretávame s Božou milosťou a prítomnosťou. Liturgia je o niečom väčšom, než sme my sami: je o Bohu. Liturgia Rímskokatolíckej cirkvi je rovnaká na celom svete. To znamená, že dianie na omši môžeš sledovať kdekoľvek, aj keď nerozumieš jej jazyku: všetky gestá a úkony zostávajú rovnaké.  

Aplikácia #TwGOD ti s tým môže pomôcť: obsahuje štandardné texty svätej omše v mnohých jazykoch, vďaka čomu bude pre teba jednoduchšie zúčastniť sa na liturgii, nech si kdekoľvek.

Liturgia je verejná modlitba podľa rítu Cirkvi. Ňou vyjadrujeme svoju vieru a stretávame sa s Bohom.
Múdrosť Cirkvi

Čo je liturgia?

Liturgia je oficiálna bohoslužba Cirkvi.

Liturgia nie je nejaké podujatie, ktoré sa vyžíva v zaujímavých nápadoch a v dobrej hudbe. Človek Liturgiu nevytvára ani nevymýšľa. Liturgia je živá a vyrastá z tisícročnej viery. Bohoslužba je posvätná a vznešená udalosť. Rozochvieva človeka, keď vytuší, že sám Boh je neviditeľné prítomný v jej posvätných znakoch a vo vzácnych, často starobylých modlitbách. [Youcat 167]

Čo je podstatou každej liturgie?

Liturgia je vždy predovšetkým stretnutím s Ježišom Kristom. Každá eucharistická bohoslužba je oslavou veľkonočného tajomstva. Ježiš oslavuje spolu s nami prechod zo smrti do života a otvára nám cestu k životu. 

Najdôležitejšou bohoslužbou na svete bola veľkonočná bohoslužba, ktorú slávil Ježiš so svojimi učeníkmi vo večeradle v predvečer svojej smrti. Učeníci sa domnievali, že im Ježiš bude tradične pripomínať vyslobodenie Izraela z egyptského otroctva. Ježiš však s nimi slávil vyslobodenie celého ľudstva z moci smrti. Vtedy v Egypte „krv baránka“ uchránila izraelský národ pred zhubným dielom anjela smrti. Teraz to bol sám Boží Baránok, ktorého krv zachráni ľudstvo pred smrťou. Ježišova smrť a zmŕtvychvstanie sú totiž znamením, že po smrti človek získava nový život. Ježiš sám prirovnáva svoju smrť a vzkriesenie k vyslobodeniu Izraela z egyptského otroctva. Spásny účinok Ježišovej smrti a zmŕtvychvstania sa preto označuje ako veľkonočné tajomstvo. V porovnaní s krvou baránka, ktorá zachránila Izraelitov pred smrťou pri odchode z Egypta (Ex 12), je tým skutočným veľkonočným Baránkom sám Ježiš, pretože vyslobodil ľudstvo z osídiel smrti a hriechu. [Youcat 171]

Čo je najhlbším prameňom liturgie?

Najhlbším prameňom liturgie je Boh; v ňom sa uskutočňuje večná nebeská oslava lásky – radosť Otca, Syna i Ducha Svätého. Pretože Boh je láska, chce nám dať účasť na svojej radosti a zahrnúť nás svojím požehnaním.

Naše pozemské bohoslužby by mali byť slávnosťami plnými krásy a moci: mali by byť oslavou Otca, ktorý nás stvoril – preto tu zohrávajú významnú úlohu dary zeme: chlieb, víno, olej a svetlo, vôňa kadidla, krásna hudba a nádherné farby. Mali by byť oslavou Syna, ktorý nás vykúpil – preto jasáme nad svojím oslobodením, zhlboka sa nadychujeme pri počúvaní slova a posilňujeme sa pri prijímaní eucharistických darov. Mali by byť oslavou Ducha Svätého, ktorý v nás žije – preto z posvätných zhromaždení vyviera hojné bohatstvo útechy, poznania, odvahy, sily a požehnania. [Youcat 170]

V akom zmysle je Otec prameňom a cieľom liturgie?

V liturgii nás Otec zahŕňa svojimi požehnaniami v Synovi, ktorý sa pre nás vtelil, umrel a vstal z mŕtvych, a vlieva do našich sŕdc Ducha Svätého. Zároveň Cirkev velebí Otca adoráciou, chválou a vzdávaním vďaky a vyprosuje dar jeho Syna a Ducha Svätého. [KKKC 221]

Aké je Kristovo dielo v liturgii?

V liturgii Cirkvi Kristus naznačuje alebo skutočne najmä svoje veľkonočné tajomstvo. Tým, že dal apoštolom Ducha Svätého, udelil im a ich nástupcom moc uskutočňovať dielo spásy eucharistickou obetou a sviatosťami, v ktorých on sám pôsobí, aby udeľoval svoju milosť veriacim všetkých čias a na celom svete. [KKKC 222]

Ako Duch Svätý pôsobí v liturgii vzhľadom na Cirkev?

V liturgii sa uskutočňuje najužšia spolupráca medzi Duchom Svätým a Cirkvou. Duch Svätý pripravuje Cirkev na stretnutie s jej Pánom; pripomína a predstavuje Krista viere zhromaždenia; sprítomňuje a aktualizuje tajomstvo Krista; spája Cirkev s Kristovým životom a poslaním a spôsobuje, že dar spoločenstva prináša v nej ovocie. [KKKC 223]

Toto hovoria pápeži

Čo je liturgia? Ak otvoríme Katechizmus Katolíckej Cirkvi, ktorý je, povedal by som, vzácnou a neodmysliteľnou podporou, čítame, že slovo „liturgia“ pôvodne označuje „službu v mene ľudu alebo v prospech ľudu“. Keď kresťanská teológia prevzala tento výraz z gréckej terminológie, myslela predovšetkým na nový Boží ľud zrodený z Krista, ktorý rozpäl svoje ramená na kríži, aby zjednotil ľudí v pokoji jediného Boha. „Služba v prospech ľudu“, ľudu, ktorý nevznikol sám od seba, ale je sformovaný vďaka Veľkonočnému tajomstvu Ježiša Krista. Boží ľud v skutočnosti nejestvuje kvôli pokrvným, miestnym či národnostným putám, ale neprestajne sa rodí z diela Božieho Syna a zo zjednotenia s Bohom, ktoré nám on sprostredkoval. [Pápež Benedikt XVI., generálna audiencia, 26. septembra 2012]