All Questions
prev
Předchozí:3.23 Jak vznikly kostely?
next
Následující:3.25 Co znamenají všechna ta gesta, znamení a barvy?

3.24 Co je to liturgie?

Liturgie

Slovo liturgie pochází z řeckého slova pro „veřejnou službu“. Liturgie je „jednota symbolů, zpěvů a úkonů (jednání), skrze kterou vyjadřuje církev svůj vztah k Bohu“ (Dom Guéranger). Tak jako vyjadřujeme řečí těla, co máme na mysli, tak i v liturgii vyjadřujeme to, v co věříme. A co je důležitější, v liturgii zakoušíme Boží přítomnost a přijímáme jeho milost.

Liturgie je něco většího, než jsme my sami, je o Bohu. Liturgie římskokatolické církve je stejná všude na světě. To znamená, že se můžeš účastnit mše kdekoliv, i když nerozumíš jazyku: všechna gesta a úkony zůstávají stejné. Aplikace #TwGOD ti může pomoct v účasti na liturgii, kdekoliv se nacházíš: obsahuje běžné mešní texty v mnoha jazycích.

Liturgie je veřejná modlitba církve podle obřadů církve. Vyjadřujeme skrze ni svou víru v Boha a osobně se s ním setkáváme.
Moudrost církve

Co je to liturgie?

Liturgie je oficiální bohoslužba církve.

Liturgie není nějaká akce, která si libuje v zajímavých nápadech a v dobré hudbě. Člověk liturgii nevytváří ani nevymýšlí. Liturgie je živá a vyrůstá z tisícileté víry. Bohoslužba je posvátná a vznešená událost. Rozechvívá člověka, když vytuší, že sám Bůh je skrytě přítomen v jejích posvátných znameních a v jejích drahocenných, často nesmírně starých modlitbách. [Youcat 167]

Co je podstatou každé liturgie?

Liturgie je vždycky především setkáním s Ježíšem Kristem. Každá eucharistická bohoslužba je oslavou velikonočního tajemství. Ježíš oslavuje spolu s námi přechod ze smrti do života a otvírá nám cestu k životu.

Nejdůležitější bohoslužbou na světě byla velikonoční bohoslužba, kterou slavil Ježíš se svými učedníky ve večeřadle v předvečer své smrti. Učedníci se domnívali, že jim Ježíš bude tradičně připomínat vysvobození Izraele z egyptského otroctví. Ježíš ale s nimi slavil vysvobození celého lidstva z moci smrti. Tehdy v Egyptě uchránila „krev beránka“ izraelský národ před zhoubným dílem anděla smrti. Nyní to byl sám Beránek Boží, jehož krev zachrání lidstvo ze smrti. Ježíšova smrt a zmrtvýchvstání jsou totiž znamením, že po smrti člověk získává nový život. Ježíš sám přirovnává svou smrt a vzkříšení k vysvobození Izraele z egyptského otroctví. Spásný účinek Ježíšovy smrti a zmrtvýchvstání se proto označuje jako velikonoční tajemství. Ve srovnání s krví beránka, která zachránila Izraelity před smrtí při vyjití z Egypta (Ex 12), je tím skutečným Beránkem Ježíš sám, protože vysvobodil lidstvo z osidel smrti a hříchu. [Youcat 171]

Co je nejhlubším zdrojem liturgie?

Nejhlubším zdrojem liturgie je Bůh sám, v něm se uskutečňuje věčná nebeská oslava lásky – radost Otce i Syna i Ducha Svatého. Protože Bůh je láska, chce nám dát účast na své radosti a zahrnout nás svým požehnáním.

Naše pozemské bohoslužby by měly být slavnostmi plnými krásy a moci: měly by být oslavou Otce, který nás stvořil – proto zde hrají významnou roli dary země: chléb, víno, olej a světlo, vůně kadidla, božská hudba a nádherné barvy. Měly by být oslavou Syna, který nás vykoupil – proto jásáme nad svým osvobozením, zhluboka se nadechujeme při naslouchání slovu a posilujeme se požíváním eucharistických darů. Měly by být oslavou Ducha Svatého, který v nás žije – odtud hojné bohatství útěchy, poznání, odvahy, síly a požehnání, které tryská ze svatých shromáždění.  [Youcat 170]

Jakým způsobem je Otec zdrojem a cílem liturgie?

Otec nás v liturgii zahrnuje svým požehnáním ve vtěleném Synu, který pro nás zemřel a vstal z mrtvých, a vylévá do našich srdcí Ducha Svatého. Zároveň církev velebí Otce klaněním, chválou a díkůvzdáním a naléhavě prosí o dar jeho Syna a Ducha Svatého. [KKKC 221]

Jak v liturgii církve působí Kristus?

Kristus v liturgii církve naznačuje a uskutečňuje především své velikonoční tajemství. Sesláním Ducha Svatého udělil apoštolům a jejich nástupcům moc uskutečňovat dílo spásy eucharistickou obětí a svátostmi, v nichž on sám působí sdělováním své milosti věřícím celého světa a všech dob. [KKKC 222]

Jak v liturgii církve působí Duch Svatý?

V liturgii se uskutečňuje nejtěsnější spolupráce Ducha Svatého a církve. Duch Svatý připravuje církev na setkání s jejím Pánem; připomíná Krista a představuje ho víře shromáždění; zpřítomňuje a obnovuje Kristovo tajemství; spojuje církev s životem a posláním Krista a přispívá, aby dar společenství přinášel v církvi plody. [KKKC 223]

Co k tomu říkají papežové

Co je to liturgie? Otevřeme-li Katechismus katolické církve, který je stále cennou a řekl bych neodmyslitelnou učebnicí, můžeme se dočíst, že slovo „liturgie“ původně znamená „veřejné dílo“, „služba lidu“ nebo „služba ve prospěch lidu“. Křesťanská teologie převzala tento termín z řeckého světa a vztáhla jej samozřejmě na nový lid Boží, zrozený Kristem, který na kříži otevřel svoji náruč, aby sjednotil lidi v pokoji jediného Boha. Je to „služba ve prospěch lidu“, který existuje nikoli sám od sebe, nýbrž byl utvořen velikonočním tajemstvím Ježíše Krista. Boží lid totiž nevzniká pokrevními, územními či národními svazky, ale rodí se vždycky působením Božího Syna a ze společenství s Otcem, kterým nás obdařuje. (Papež Benedikt XVI., katecheze na generální audienci, 26. září 2012)