All Questions
prev
Ankstesnis:3.23 Kaip atsirado skirtingi bažnyčių architektūros stiliai?
next
Kitas:3.25 Ką reiškia visi šie gestai, ženklai ir spalvos?

3.24 Kas yra liturgija?

Liturgija

Žodis „liturgija“ yra kilęs iš graikų kalbos ir reiškia „viešas darbas“. Liturgija yra „simbolių, giesmių ir veiksmų, kuriais Bažnyčia parodo ir išreiškia Dievo garbinimą, visuma“ (Dom Guéranger). Liturgijoje mes išreiškiame tai, kuo tikime, kaip ir mūsų kūno kalba išreiškia tai, ką turime omenyje. Dar svarbiau, kad liturgijoje priimame Dievo malonę ir buvimą.

Liturgija susijusi su kai kuo didingesniu nei mes patys; ji susijusi su Dievu. Romos Katalikų Bažnyčios liturgija yra vienoda visame pasaulyje. Tai reiškia, kad gali sekti Šventųjų Mišių eigą visur, net jeigu nesupranti kalbos: visi gestai ir veiksmai yra tie patys. #TwGOD programėlė gali tau padėti: joje pateikiami norminiai Mišių tekstai daugeliu kalbų, kad pagelbėtų tau dalyvauti liturgijoje, kad ir kur būtum.

Liturgija – viešoji malda pagal Bažnyčios ritą. Ja išreiškiame tikėjimą į Dievą ir susitinkame Jį asmeniškai.
Bažnyčios išmintis

Kas yra liturgija?

Liturgija yra oficialios Bažnyčios religinės apeigos, pamaldos.

Liturgija – tai ne gerų idėjų ir nuostabių, įaudrinančių giesmių maitinamas atsitiktinis įvykis. Liturgija nėra padaroma ir išgalvojama. Ji yra tarsi gyvas organizmas, išaugęs tūkstantmečius tveriančiame tikėjime. Liturginės apeigos yra šventas, garbingas vyksmas. Liturgija sujaudina, kai pajaučiame, jog jos šventuose ženkluose ir brangiose, dažnai labai senose maldose yra pats Dievas. [Youcat 167]

Kas yra liturgijos esmė?

Liturgija pirmiausia yra bendrystė su Jėzumi Kristumi. Kiekvienos liturginės apeigos, ne vien Eucharistijos šventimas, yra mažosios Velykos. Jėzus švenčia su mumis perėjimą iš mirties į gyvenimą ir duoda jam pradžią.

Svarbiausios pasaulyje liturginės apeigos buvo Velykų apeigos, kurias Jėzus savo mirties išvakarėse šventė su savo mokiniais Paskutinės vakarienės menėje. Mokiniai galvojo, kad Jėzus švęsiąs Izraelio išvadavimą iš Egipto nelaisvės. Tačiau Jėzus šventė visos žmonijos išvadavimą iš mirties valdžios. Anuomet Egipte aukojamo avinėlio kraujas saugojo izraelitus nuo mirties angelo. Dabar Jis būsiąs tas Avinėlis, kurio Kraujas išvaduos žmoniją iš mirties. Jėzaus mirtis ir prisikėlimas ir įrodo, jog galima mirti ir vis dėlto toliau gyventi. Tai ir yra tikrasis kiekvienų krikščioniškųjų liturginių apeigų turinys ir esmė. Jėzus pats palygino savo mirtį ir prisikėlimą su Izraelio išvadavimu iš Egipto vergovės. Nuo tada Velykų slėpiniu vadinamas išganomasis Jėzaus mirties ir prisikėlimo veikimas. Kaip avinėlio kraujas iš Egipto išeinantiems izraelitams gelbėjo gyvybę (Iš 12), taip ir Jėzus yra tikrasis Velykų Avinėlis, išgelbėjęs į mirtį ir nuodėmę puolusią žmoniją. [Youcat 171]

Kas yra liturgijos šaltinis?

Liturgijos šaltinis yra Dievas, amžinoji, dangiškoji Meilės šventė – Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios džiaugsmas. Kadangi Dievas yra Meilė, Jis trokšta leisti ir mums dalyvauti Jo džiaugsme ir suteikti mums palaiminimą.

Mūsų žemiškosios liturginės apeigos turi būti grožio, jėgos ir įtaigos kupinos šventės, nes jos – mus sukūrusio Tėvo šventės, todėl čia tokį svarbų vaidmenį vaidina žemės turtai: duona, vynas, aliejus ir šviesos, smilkalai, sakrali muzika ir malonios spalvos; liturginės apeigos – ir mus atpirkusio Sūnaus šventės, todėl džiūgaujame, kad esame išvaduoti, laisvai kvėpuojame, girdime Jo žodžius ir stiprėjame valgydami eucharistines atnašas; liturginės apeigos – ir mumyse gyvenančios Šventosios Dvasios šventės, todėl iš šventųjų susirinkimų taip gausiai plaukia paguoda, pažinimas, drąsa, galia ir palaiminimas. [Youcat 170]

Kokiu būdu Tėvas yra liturgijos šaltinis ir tikslas?

Liturgijoje Tėvas apipila mus savo palaiminimais dėl mūsų įsikūnijusiame, mirusiame ir prisikėlusiame Sūnuje ir išlieja mūsų širdyse Šventąją Dvasią. Kartu Bažnyčia šlovina Tėvą garbinimu, gyriumi, dėkojimu ir maldauja jo Sūnaus bei Šventosios Dvasios dovanos. [KBKS 221]

Kaip liturgijoje veikia Kristus?

Bažnyčios liturgijoje Kristus pirmiausia žymi ir įgyvendina savo Velykų slėpinį. Apaštalams duodamas Šventąją Dvasią, jiems ir jų įpėdiniams jis suteikė galią vykdyti išganymo darbą per Eucharistijos auką ir sakramentus, kuriuose jis pats veikia,perduodamas savo malonę visų laikų ir viso pasaulio tikintiesiems. [KBKS 222]

Kaip Bažnyčios liturgijoje veikia Šventoji Dvasia?

Liturgijoje Šventoji Dvasia ir Bažnyčia kuo glaudžiausiai bendradarbiauja. Šventoji Dvasia parengia Bažnyčią Viešpaties sutikimui, primena ir parodo Kristų susirinkusiųjų tikėjimui, padaro esamą ir įgyvendina Kristaus slėpinį, suvienija Bažnyčią su Kristaus gyvenimu bei misija ir padaro vaisingą jai dovanotąją bendrystę. [KBKS 223]

Štai ką sako popiežiai

Kas yra liturgija? Atsivertę Katalikų Bažnyčios katekizmą <...> aptinkame, kad žodis „liturgija“ iš pradžių reiškė „tarnavimą tautos vardu tautai“. Krikščioniškoji teologija šią graikų pasaulio sąvoką perėmė turėdama galvoje Dievo tautą, kilusią iš Kristaus, kuris ant kryžiaus išskėtė rankas, kad žmones suvienytų vienatinio Dievo ramybėje. „Tarnavimas tautai“, egzistuojančiai ne savo išgalėmis, bet atsiradusiai iš Jėzaus Kristaus Velykų slėpinio. Iš tiesų Dievo tauta remiasi ne kraujo, teritorijos ar nacijos ryšiais, bet gimsta iš Dievo Sūnaus darbo ir Jo mums dovanojamos bendrystės su Tėvu. [Popiežius Benediktas XVI, Bendrosios audiencijos katechezė, 2012 m. rugsėjo 26 d.]