DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Previous:4.1 Bakit tayo narito sa mundo?
next
Next:4.3 Ano ang hinihiling sa akin ng Diyos?

4.2 Ano ang dapat kong gawin sa aking buhay?

Bokasyon

Sa oras kung kailan lubhang nakakapagod at napakalumbay ang magkakasunud na mga araw, ito ay isang napakahalagang tanong. Ang sagot na maaari nating ibigay ay talagang simple: ang ating hangarin bilang tao ay maging masaya.

Ang landas sa tunay na kaligayahan ay matatagpuan lamang kay Hesus: sinabi niya sa kanyang sarili [> 1.29] na siya ang daan (Jn. 14:6)Jn. 14:6: Sumagot si Jesus, “Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko”.. Kung nais mong makahanap ng tunay na kaligayahan, mahalaga na mamuhunan sa iyong relasyon sa Diyos. Mahahanap mo ang kaligayahan na iyon, dahil tutulungan ka ng Diyos na matuklasan kung ano ang dapat mong gawin [> 4.4] sa iyong buhay.

 

Magtiwala na mahal ka ng Diyos at nais niyang maging masaya ka, pagkatapos ay ibahagi ang pagmamahal na iyon sa iba. Ang iba pa ay susunod.
The Wisdom of the Church

What is the relationship between the beatitudes and our desire for happiness?

The beatitudes respond to the innate desire for happiness that God has placed in the human heart in order to draw us to himself. God alone can satisfy this desire. [CCCC 361]

 

 

Bakit natin hinahangad ang kaligayahan?

Inilagay ng Diyos sa ating puso ang isang walang hanggang paghahangad sa kaligayahan, na walang makapagpapatahimik dito kundi ang Diyos mismo. Lahat ng makamundong katuparan ay isa lamang patikim sa walang hanggang kagalakan. Higit pa sa mga ito ay dapat tayong maging mas malapit sa Diyos. [Youcat 281]

Ano ang kalayaan at bakit mayroon nito?

Ang kalayaan ay ang ipinagkaloob ng Diyos na lakas na kusa tayong sariling kikilos; ang sinumang malaya ay hindi na kumikilos sa pagdikta ng iba.

Nilikha tayo ng Diyos bilang malayang mga tao, at ninais Niya ang ating kalayaan upang buong puso tayong makapag-desisyon para sa mabuti, para sa pinakamataas na "kabutihan" - ibig sabihin, para sa Diyos. Kapag mas higit nating ginagawa ang mabuti, mas magiging malaya tayo. [Youcat 286]

This is what the Church Fathers say

Tayo, na tinawag sa pamamagitan ng kanyang Kalooban kay Cristo Jesus ay hindi nabibigyang katuwiran sa ating sarili, o sa ating karunungan o pag-unawa o kabanalan o ng mga gawa na ginawa natin sa kabanalan ng puso, ngunit sa pamamagitan ng pananampalataya, na sa pamamagitan nito ay pinawalang-sala ng makapangyarihang Diyos ang lahat ng tao mula sa simula; kanya ang kaluwalhatian sa lahat ng panahon. Amen. Ano, kung gayon, ang dapat nating gawin, mga kapatid? Tatamlay ba tayo sa paggawa ng mabuti at talikuran ang kawanggawa? Huwag sanang payagan ng Panginoon na mangyari ito sa atin, ngunit maging masigasig tayo upang magawa ang bawat mabubuting gawain (Tit. 3: 1) nang may kasigasigan at kasigasigan. [St. Clement of Rome, Letter to the Corinthians, Chap. 32:4 (MG 1, 272)]