DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Previous:4.4 Paano ko masusunod si Hesus, at ano ang aking bokasyon?
next
Next:4.6 Paano ko malalaman ang Kalooban ng Diyos?

4.5 Ano ang mga halimbawa ng totoong bokasyon?

Bokasyon

 

Ang Bibliya [> 1.10] ay naglalaman ng maraming mga kwento tungkol sa mga taong tinawag ng Diyos [> 4.3]. Ang isang kilalang kwento ay patungkol sa bokasyon ni Moises, na humantong sa pagpapalaya ng buong bayan ng Israel mula sa pang-aapi ni Faraon. Bagaman mayroon siyang pag-aalangan, nagawa ni Moises ang hiniling sa kanya ng Diyos [> 1.24].

Ang higit na tanyag ay ang bokasyon ni Maria, na magiging ina ni Hesus [> 1.38]. Sa halip na itaas ang pagtutol nang siya ay tinanong na makipagtulungan sa plano ng Diyos [> 1.27], ganap na ipinagkatiwala ni Maria ang kanyang sarili sa Diyos, marahil nang hindi ganap na nauunawaan o alam kung ano ang aasahan.

 

Ginawa ni Moises ang hiniling sa kanya ng Diyos at pinalaya ang kanyang mga tao mula sa pagkaalipin. Sumagot din ni si Maria ng oo sa Diyos, at dahil dito ginawang posible ang pagliligtas sa atin ni Hesus.
The Wisdom of the Church

How does Mary cooperate in the divine plan of salvation?

By the grace of God Mary was kept free from every personal sin her whole life long. She is the one who is “full of grace” (Luke 1:28), “the all holy”. When the angel announced to her that she would give birth to “the Son of the Most High” (Luke 1:32), she freely gave her consent with “the obedience of faith” (Romans 1:5). Mary thus gave herself entirely to the person and work of her Son Jesus, espousing wholeheartedly the divine Will regarding salvation. [CCCC 97]

Si Maria ba ay isang instrumento lamang ng Diyos?

Si Maria ay higit pa sa isang pasibong instrumento lamang ng Diyos. Sa pamamagitan din ng kanyang aktibong pagsang-ayon, naganap ang pagkakatawang-tao ng Diyos.

Sa anghel na nagsabi sa kanya na ipaglilihi ang "anak ng kataas-taasan," sumagot si Maria ng, "Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi" (Lc 1:38). Sa gayon, ang pagtubos sa sangkatauhan sa pamamagitan ni Jesukristo ay nagsimula sa isang pagtatanong ng Diyos, sa malayang pagsang-ayon ng isang tao - at isang paglilihi bago ikasal si Maria kay Jose. Sa ganitong hindi pangkaraniwang mga paraan ay naging "Pinto ng kaligtasan" si Maria para sa atin. [Youcat 84]

 

This is what the Popes say

Madalas akong tinanong, lalo na ng mga kabataan, kung bakit ako naging pari ... dapat akong magsimula sa pagsasabi na imposibleng ipaliwanag ang kabuuan. Dahil ito ay nananatiling isang misteryo, kahit sa aking sarili. Paano ipinapaliwanag ng isang tao ang mga paraan ng Diyos? Gayunpaman, alam ko na, sa isang tiyak na punto ng aking buhay, nakumbinsi ako na sinasabi sa akin ni Cristo ang sinabi niya sa libo-libo bago ako: 'Halika, sundan mo ako!'. Mayroong isang malinaw na kahulugan na ang narinig ko sa aking puso ay hindi tinig ng tao, ni ito ay isang ideya ko lamang. Tinatawag ako ni Christ na maglingkod sa kanya bilang pari.

[Pope John Paul II, Los Angeles, USA, 14 Sept. 1987]