DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Previous:4.42 Dapat bang salungatin ang mga Kristiyano sa parusang kamatayan?
next
Next:4.44 Puwede ba na ang mga Kristiyano ay magpatala sa hukbong sandatahan o magsimula ng mga digmaan?

4.43 Pinapayagan ka ba na gumamit ng puwersa upang ipagtanggol ang iyong sarili?

Lipunan at pamayanan

Ito ay isang tungkuling Kristiyano na pangalagaan ang buhay na natanggap mula sa Diyos.Maaaring gamitin ang puwersa o karahasan kung kinakailangan upang ipagtanggol ang iyong sarili o ang iba.Ang puwersang ginamit ay dapat palaging katimbang sa pag-atake.

Palagi tayong nakagapos sa tungkulin na ipagtanggol ang iba.  Sumusunod sa halimbawa ni Jesus, maari mo ring piliin na ipagpakasakit ang iyong sariling buhay[>1.26] para sa iba.Sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Kung may sumampal sa iyong kanang pisngi, ibaling sa kanya ang kabilang pisngi”(Mt.5:39)Mt.5:39: "Narinig ninyong sinabi,‘Mata sa mata at ngipin sa ngipin.’ Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag kayong gumanti sa masamang tao. Kung sinampal ka sa kanang pisngi, iharap mo rin sa kanya ang kaliwa”.. Siya mismo ang tumugon sa karahasan nang may pagmamahal at pagpapakasakit [>1.28].

May karapatan kang ipagtanggol ang iyong sarili at ang iba, na gumagamit lamang ng puwersa kung kinakailangan. Para sa iyong sarili, puwede kang pumili ng hindi karahasan at pagpapakasakit.
The Wisdom of the Church

Why must human life be respected?

Human life must be respected because it is sacred. From its beginning human life involves the creative action of God and it remains forever in a special relationship with the Creator, who is its sole end. It is not lawful for anyone directly to destroy an innocent human being. This is gravely contrary to the dignity of the person and the holiness of the Creator. “Do not slay the innocent and the righteous” (Exodus 23:7). [CCCC 466]

What is forbidden by the fifth commandment?

The fifth commandment forbids as gravely contrary to the moral law:

  • direct and intentional murder and cooperation in it;
  • direct abortion, willed as an end or as means, as well as cooperation in it. Attached to this sin is the penalty of excommunication because, from the moment of his or her conception, the human being must be absolutely respected and protected in his integrity;
  • direct euthanasia which consists in putting an end to the life of the handicapped, the sick, or those near death by an act or by the omission of a required action;
  • suicide and voluntary cooperation in it, insofar as it is a grave offense against the just love of God, of self, and of neighbor. One’s responsibility may be aggravated by the scandal given; one who is psychologically disturbed or is experiencing grave fear may have diminished responsibility.

[CCCC 470]

Why is the legitimate defense of persons and of society not opposed to this norm?

Because in choosing to legitimately defend oneself one is respecting the right to life (either one’s own right to life or that of another) and not choosing to kill. Indeed, for someone responsible for the life of another, legitimate defense can be not only a right, but a grave duty, provided only that disproportionate force is not used. [CCCC 467]

Bakit hindi maaaring kunin ang sariling buhay o ang buhay ng iba?

Ang Diyos lamang ang Panginoon ng buhay at kamatayan. Hindi maaaring patayin ng isang tao ang kapwa liban na lang sa kaso ng pagtatanggol sa sarili at ng matinding pangangailangan.

Ang pag-atake sa buhay ay isang paglapastangan sa Diyos. Ang buhay ng tao ay banal, ibig sabihin, nabibilang ito sa Diyos, pag-aari Niya ito. Kahit ang ating sariling buhay ay ipinagkatiwala lamang sa atin; Siya lamang ang muling makakakuha nito. Sa aklat ng Exodo, literal na isinalin: "Huwag kang papatay" (Ex 20:13). [Youcat 378]
 

Aling mga interbensyon ang ipinagbabawal sa pagpatay?

Ipinagbabawal ang pumatay at ang pagtulong pumatay. Ipinagbabawal ang pumatay sa giyera. Ipinagbabawal ang pagpapalaglag ng bata mula sa panahong siya'y ipinaglihi. Ipinagbabawal ang pagpatay sa sarili at pagsira sa sarili o pananakit sa sarili. Ipinagbabawal din ang eutanasia, o ang pagpatay sa mga may kapansanan, may sakit at mamamatay na tao.

Sa kasalukuyan, ang pagbabawal sa pagpatay ay madalas napapanghina sa pamamagitan ng tila makataong argumento. Ngunit ang eutanasya at ang pagpapalaglag ay hindi makataong mga solusyon. Kaya ang Simbahan ang huling makapagbibigay-linaw sa mga ganitong bagay. Ang sinumang nakikibahagi sa isang pagpapalaglag, pinipilit ang iba na gawin ito o nagpapayo na gawin ito ay awtomatikong ekskomunikado, gaya ng iba pang kasalanan laban sa buhay. Kapag ang isang taong may diperensya ang pag-iisip ang nagpakamatay, ang pananagutan para rito ay madalas limitado at ganap pa ngang nakakansela. [Youcat 379]

Bakit maaaring tanggapin kahit ang pagpatay ng iba kapag ipinagtatanggol ang sarili?

Ang sinumang umaatake sa buhay ng iba, ay maaari at dapat pigilan, kahit na ang nag-aatake mismo ay mapatay.

 

Ang pagtatanggol sa sarili ay hindi lamang isang karapatan; ito ay nagiging obligasyon pa sa mga nagdadala ng responsibilidad para sa buhay ng iba. Gayunpaman, ang lehitimong pagtatanggol sa sarili ay hindi dapat gumamit ng mali, hindi naaangkop at malupit na mga pamamaraan. [Youcat 380]

This is what the Popes say

Ang bawat tao, bawat gobyerno, ay may karapatan at tungkulin na protektahan ng proporsyonal na nangangahulugang sarili nitong pagkakaroon at kalayaan laban sa isang hindi makatarungang mananakop. Ngunit ang digmaan ay lilitaw nang higit pa at higit na maging pinaka barbaric at pinaka-hindi mabisang paraan ng paglutas ng mga salungatan sa pagitan ng dalawang bansa o ng pagkakaroon ng kapangyarihan sa sariling bansa ... Hindi ba dapat mabawasan ang mga sandata sa antas na katugma sa lehitimong depensa, na may pag-abandona sa mga maaaring sa anumang paraan ay hindi maisasama sa kategoryang ito? [Pope John Paul II, To the diplomatic corps, 10 Jan. 1987]