All Questions
prev
Previous:4.48 Kumusta naman ang politika, ekonomiya, at ang kapaligiran?
next
Next:4.50 Paano ako makatutulong upang maipalaganap ang ebanghelyo?

4.49 Ano ang Bagong Ebanghelisasyon?

Lipunan at pamayanan

Sa simula pa lamang, ang Simbahan ay nagpadala ng mga tao sa isang misyon upang ipahayag ang Ebanghelyo, ang Salita ng Diyos , sa buong mundo.  Si Hesus mismo ang nag-utos sa lahat ng nabinyagan na tapat na ipangaral ang Ebanghelyo [>3.50] sa sinumang nais makinig(Mk.16:15)Mk.16:15: "At sinabi ni Jesus sa kanila, “Humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang Magandang Balita sa lahat ng tao”..Ang mga Kristiyano ay maaaring gawin ito lalo na sa pamamagitan ng pamamaraan ng kanilang buhay.

Tumawag si Papa Juan Pablo II para sa isang Bagong Ebanghelisasyon ang layunin ay tumugon sa mga tao na hindi pa alam ang Ebanghelyo ni Hesus, o iyong wala nang buhay pananampalataya.

Hangad ng Bagong Ebanghelisasyon na maikalat ang pananampalataya sa lahat na malayo kay Kristo, lalong lalo sa mga nabautismuhan na hindi na naniniwala.
The Wisdom of the Church

How is the Good News spread?

From the very beginning the first disciples burned with the desire to proclaim Jesus Christ in order to lead all to faith in him. Even today, from the loving knowledge of Christ there springs up in the believer the desire to evangelize and catechize, that is, to reveal in the Person of Christ the entire design of God and to put humanity in communion with him. [CCCC 80]

This is what the Popes say

“Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak (Jn 3: 16). Si Hesus, na ipinadala ng Ama sa sangkatauhan,  naghahatid ng kasaganaan ng buhay sa bawat mananampalataya (cfr. Jn10: 10) ... Ang kanyang Ebanghelyo ay dapat na naging ‘komunikasyon’ at misyon. Pinapatawag ng bokasyon ng mga misyonero ang bawat Kristiyano; ito ay nagiging pinakapuno ng bawat patotoo ng kongkreto at buhay na pananampalataya. Ito ay isang misyon na sinusubaybayan ang mga pinagmulan nito mula sa plano ng Ama, ang plano ng pag-ibig at kaligtasan na isinasagawa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu, kung wala ang bawat hakbangin na apostoliko ay nakalaan sa kabiguan. [Pope John Paul II, Message for the IX and X World Youth Day, 21 Nov. 1993]