All Questions
prev
Previous:4.49 Ano ang Bagong Ebanghelisasyon?
next
Next:5.1 Mayroon bang isang Kristiyanong pamamaraan ng pagkilos sa isang krisis na may isang hindi kilalang kinalabasan?

4.50 Paano ako makatutulong upang maipalaganap ang ebanghelyo?

Lipunan at pamayanan

Ang Ebanghelyo ni Hesus ay napakahalaga na ang bawat isa ay mabigyan ng pagkakataon na mapakinggan ito! Upang maisagawa iyon, kailangan natin ang lahat ng mga naniniwala.  Maaari tayong magpatotoo tungkol sa Diyos at maaari nating pag-usapan ang ating kaugnayan kay Hesus at sa Simbahan.

Sa paggawa nito, napakahalaga sa lahat ng oras na tratuhin ang mga tao ng matapat, banayad at may paggalang.  Hindi natin maaaring baguhin ang sinuman; ang Banal na Espiritu lamang [>1.32] ang makagagawa nito.  Walang sinuman ang dapat pilitin na maniwala sa pag-ibig ng Diyos:  palaging ito ay isang malayang pagpipilian.

Maaari kang mag-ebanghelyo sa pamamagitan ng paglago ng iyong pag-ibig kay Hesus, sa pamamagitan ng pagdarasal, sa pamamagitan ng pag-alam ng higit pa tungkol sa kanya, at sa pamamagitan ng pagsasalita tungkol sa kanya mula sa iyong puso.
The Wisdom of the Church

How is the Good News spread?

From the very beginning the first disciples burned with the desire to proclaim Jesus Christ in order to lead all to faith in him. Even today, from the loving knowledge of Christ there springs up in the believer the desire to evangelize and catechize, that is, to reveal in the Person of Christ the entire design of God and to put humanity in communion with him. [CCCC 80]

This is what the Popes say

Kayo, mga kabataan, lalo na tinawag upang maging mga misyonero ng Bagong Ebanghelisasyon na ito, sa pamamagitan ng pang-araw-araw na pagpapatotoo sa Salita na nakapagliligtas. Personal mong maranasan ang mga pagkabalisa sa kasalukuyang makasaysayang panahon, na puno ng pag-asa at pag-aalinlangan, kung saan madali itong mawala sa paraan na hahantong sa pakikipagtagpo kay Cristo. [Pope John Paul II, Message for the IX and X World Youth Day, 21 Nov. 1993]

 

Facebook