All Questions
prev
Předchozí:4.48 A co politika, ekonomika a životní prostředí?
next
Následující:4.50 Jak můžu pomoct šířit evangelium?

4.49 Co znamená evangelizace?

Společnost a lidské společenství

Od samého počátku vysílala církev do celého světa lidi s posláním hlásat evangelium, Boží slovo. Sám Ježíš pověřil každého pokřtěného věřícího hlásáním evangelia komukoliv, kdo je ochoten poslouchat (Mk 16,15) Mk 16,15: A řekl jim: „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu!“ . Křesťané tak mohou činit zejména svým způsobem života.

Papež Jan Pavel II. vybízel k nové evangelizaci zaměřené na všechny, kdo se ještě nesetkali s Ježíšovým evangeliem, i na ty, kdo již nemají živou víru.

Evangelizace se snaží šířit víru mezi všemi lidmi, kteří jsou daleko od Krista, a také mezi pokřtěnými, kteří víru ztratili.
Moudrost církve

Jak se tato radostná zvěst šíří?

První učedníci měli již od počátku vroucí touhu hlásat Ježíše Krista, aby přivedli všechny k víře v něho. Také dnes se z láskyplného poznání Krista rodí touha hlásat evangelium a katechizovat, to znamená odhalovat v jeho osobě celý Boží plán a uvádět lidstvo do společenství s ním. [KKKC 80]

Co k tomu říkají papežové

Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna (srov. Jan 3,16). Ježíš, poslaný Otcem lidstvu, sděluje každému věřícímu plnost života (srov. Jan 10,10).  Jeho evangelium se musí stát komunikací a misií. Misijní povolání zavazuje každého křesťana a představuje samu podstatu každého svědectví konkrétní a živoucí víry. Jedná se o misii, která má svůj původ v záměru Boha Otce. Je to záměr lásky a spásy, který se realizuje v síle Ducha, bez něhož je každá apoštolská aktivita předurčena k neúspěchu. (Papež Jan Pavel II., Poselství k IX. a X. světovému dni mládeže, 21. listopadu 1993)