DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Predchádzajúce:4.48 A čo politika, ekonomika a životné prostredie?
next
Ďalej:4.50 Ako môžem pomôcť šíriť evanjelium?

4.49 Čo je to nová evanjelizácia?

Spoločnosť a spoločenstvo

Od samého začiatku cirkev posielala ľudí ohlasovať evanjelium, Božie Slovo, po celom svete. Sám Ježiš poveril všetkých pokrstených veriacich tým, aby ohlasovali evanjelium všetkým, ktorí budú chcieť počúvať (Mk 16,15)Mk 16,15 – A povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.“. Kresťania môžu v prvom rade evanjelizovať svedectvom svojho života.

Pápež Ján Pavol II. volal po novej evanjelizácii, zameranej na všetkých ľudí, ktorí ešte nepoznajú Ježišovo evanjelium, alebo ktorí už nemajú živú vieru.

Nová evanjelizácia sa snaží šíriť vieru k tým, ktorí sú ďaleko od Krista, najmä k pokrsteným, ktorí už nie sú veriaci.
Múdrosť Cirkvi

Ako sa šíri dobrá zvesť?

Prví učeníci mali už od začiatku vrúcnu túžbu ohlasovať Ježiša Krista s cieľom priviesť všetkých k viere v neho. Aj dnes sa z láskyplného poznania Krista rodí túžba evanjelizovať a katechizovať, t. j. odhaľovať v jeho osobe celý Boží plán  a uvádzať ľudstvo do spoločenstva s ním. [KKKC 80]

Toto hovoria pápeži

„Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna“ (Jn 3,16). Ježiš, poslaný Otcom k ľudstvu, prináša hojnosť života každému veriacemu (porov. Jn 10,10)… Jeho evanjelium sa musí stať komunikáciou a poslaním – misiou.  Povolanie k misii má každý kresťan, stáva sa podstatou každého svedectva konkrétnej a živej viery. Ide o poslanie, ktoré má korene v Otcovom pláne, pláne lásky a spásy, ktorý sa vykonáva skrze Ducha, bez ktorého je každá iniciatíva apoštolátu odsúdená na neúspech. [Pápež Ján Pavol II., Posolstvo k IX. a X. Svetovým dňom mládeže, 21. novembra 1993]