DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Predchádzajúce:4.49 Čo je to nová evanjelizácia?
next
Ďalej:6.14 14 Je vôbec možné, aby bol všade pokoj? Ako by sme mali reagovať na genocídu, diktatúru, secesiu či obchodovanie so zbraňami?

4.50 Ako môžem pomôcť šíriť evanjelium?

Spoločnosť a spoločenstvo

Ježišovo evanjelium je také dôležité, že by každý mal mať príležitosť počuť ho! Aby to bolo možné, potrebujeme všetkých veriacich. Môžeme svedčiť o Bohu a hovoriť o našom vzťahu s Ježišom a Cirkvou.

Keď evanjelizujeme, je veľmi dôležité, aby sme za každých okolností pristupovali k ľuďom čestne, láskavo, a s úctou. My nemôžeme obracať nikoho, to dokáže len Duch Svätý.

Evanjelizovať môžeš tak, že budeš rásť v láske k Ježišovi, modliť sa, spoznávať ho lepšie a hovoriť o ňom zo srdca.
Múdrosť Cirkvi

Ako sa šíri dobrá zvesť?

Prví učeníci mali už od začiatku vrúcnu túžbu ohlasovať Ježiša Krista s cieľom priviesť všetkých k viere v neho. Aj dnes sa z láskyplného poznania Krista rodí túžba evanjelizovať a katechizovať, t. j. odhaľovať v jeho osobe celý Boží plán  a uvádzať ľudstvo do spoločenstva s ním. [KKKC 80]

Toto hovoria pápeži

Vy, mladí ľudia, ste zvlášť povolaní k tomu, aby ste sa stali misionármi tejto novej evanjelizácie, každodenným svedectvom Slova, ktoré je spásou. Vy sami zakúšate obavy a úzkosť súčasného historického obdobia, preniknutého nádejou, ale aj pochybnosťami, v ktorom je jednoduché stratiť z dohľadu cestu, ktorá vedie ku stretnutiu s Kristom. [Pápež Ján Pavol II., Posolstvo k IX. a X. Svetovým dňom mládeže, 21. novembra 1993]