All Questions
prev
Ankstesnis:4.12 Kas yra malonė?
next
Kitas:4.14 Jėzus atleidžia, bet kaip man atleisti sau ir kitiems?

4.13 Kas gi ta nuodėmė?

Pašaukimas į šventumą

Nusidedi , kai padarai kažką, kas prieštarauja Dievo valiai . Nuodėmė yra sąmoningas blogas poelgis: mintis, veiksmas arba veiksmo nebuvimas, kažko pasakymas arba nepasakymas.

Tavo nuodėmės ir jų padariniai yra kliūtys santykyje su Dievu. Jos susilpnina ryšį tarp tavęs ir Dievo. Kai esi nuodėmės būklėje (nes padarei nuodėmę), tave lengviau sugundyti vėl nusidėti. Todėl svarbu vis prašyti Dievo atleidimo.

Nusidėti – tai nepaklusti Dievui. Taip darydami pažeidžiame ryšį su Juo, kuris atkuriamas per Išpažintį.
Bažnyčios išmintis

Kodėl Bažnyčia yra apaštališka?

Bažnyčia yra apaštališka dėl savo kilmės, būdama pastatydinta „ant apaštalų pamato“ (Ef 2, 20), dėl savo mokymo, kuris yra apaštalų mokymas, dėl savo sandaros, nes iki Kristaus grįžimo ji mokoma, šventinama ir vadovaujama apaštalų per jų įpėdinius vyskupus bendrystėje su Petro įpėdiniu. [KBKS 174]

Kodėl Bažnyčia yra apaštalinė?

Bažnyčia vadinama apaštaline, nes stovi ant apaštalų pamato ir ištikimai laikosi jų tradicijos, ir jai vadovauja apaštalų įpėdiniai.

Jėzus pašaukė apaštalus kaip savo artimiausius bendradarbius. Jie buvo Jo liudytojai. Po Prisikėlimo Jis daug kartų jiems pasirodė, suteikė Šventąją Dvasią ir išsiuntė juos kaip savo įgaliotuosius pasiuntinius į visą pasaulį. Ankstyvojoje Bažnyčioje jie buvo vienybės laidas. Savo pasiuntinystę ir įgaliojimus perdavė vyskupams uždėdami rankas. Taip yra iki šiol. Šis procesas vadinamas apaštališkąja įpėdinyste. [Youcat 137]

Kokia prasme Bažnyčia yra šventa?

Bažnyčia yra šventa, nes jos steigėjas – Švenčiausiasis Dievas. Kristus atidavė save dėl jos, norėdamas ją pašventinti ir ją pačią padaryti šventinančią. Šventoji Dvasia gaivina ją meile. Joje glūdi išganymo priemonių pilnatvė. Šventumas yra kiekvieno jos nario pašaukimas ir visų jos narių veiklos tikslas. Bažnyčiai priklauso Mergelė Marija ir nesuskaitomi šventieji kaip jos pavyzdžiai ir užtarėjai. Iš Bažnyčios šventumo gauna pašventinimą jos vaikai, čia, žemėje, pripažįstantys esą nusidėjėliai, visada reikalingi atsivertimo ir išskaistinimo. [KBKS 165]

Kodėl Bažnyčia yra šventa?

Bažnyčia yra šventa ne todėl, kad visi jos nariai šventi, o todėl, kad Dievas yra šventas ir joje veikia. Visi Bažnyčios nariai pašventinti per Krikštą.

Švenčiausiajai Trejybei mus palietus, auga mūsų meilė, mes pašventinami ir tampame šventi. Šventieji yra mylintys – ne todėl, kad labai gerai geba tokie būti, bet todėl, kad Dievas juos palietė. Jie savitu, kartais originaliu būdu perduoda kitiems žmonėms meilę, kurią patys patyrė iš Dievo. Atėję pas Dievą jie taip pat šventina Bažnyčią, „savo dangų naudoja“ mus į šventumą vesti. [Youcat 132]

Ką laikome ydomis?

Ydos – tai neigiami įpročiai, slopinantys ir aptemdantys sąžinę, padidinantys žmogaus polinkį į blogį ir nuodėmę iš įpročio.

Žmonių ydos susijusios su pagrindinėmis nuodėmėmis: puikybe, gobšumu, gašlumu, rūstumu, pavydu, saiko neturėjimu, tingumu ir visišku abejingumu. [Youcat 318]

Štai ką sako Bažnyčios Tėvai

Nuodėmė yra bet koks veiksmas arba žodis, arba troškimas, priešingi amžinajam Įstatymui. O amžinasis Įstatymas yra dieviškoji tvarka, arba Dievo valia, kuri įsako išsaugoti natūralią tvarką ir draudžia ją pažeisti. [Šv. Augustinas, Atsakymas manichėjui Faustui, 22 knyga, 27 sk. (ML 42, 418; vertimas į lietuvių k. iš dalies paimtas iš KBK 1849)]