Të gjithë pyetjet
prev
Pararendëse:4.12 Çka është hiri?
next
Tjetra:4.14 Jezusi më fal, por si mund ta fal unë veten dhe të tjerët?

4.13 Çka është mëkati?

Thirrja për shenjtëri

Ju bëni një mëkat kur bëni diçka që bie ndesh me Vullnetin e Zotit. Mëkati është një veprim qëllimisht i keq: një mendim, diçka që bën ose nuk arrin ta bësh, diçka që thua ose nuk arrin ta thuash.

Mëkatet tuaja dhe pasojat e tyre janë pengesa në marrëdhënien tuaj me Zotin. Ato dobësojnë lidhjen midis jush dhe Zotit. Pasi të jeni në një “gjendje mëkati” (sepse keni bërë një mëkat), do të tundoheni më lehtë për të mëkatuar përsëri. Prandaj është e rëndësishme të kërkojmë faljen e Zotit pa pushim.

Të mëkatosh, do të thotë të jesh i padëgjueshëm ndaj Zotit. Duke bërë kështu, ne e prishim marrëdhënien me Të, të cilën mund ta ripërtërijmë nëpërmjet Rrëfimit.
Urtësia e Kishës

Pse Kisha është apostolike?

Kisha është apostolike për shkak të zanafillës së vet, meqë është ndërtuar “mbi themelin  e apostujve” (Ef 2, 20); për shkak të mësimit të saj, që është ai i apostujve; për shkak të strukturës së saj, meqë është ndërtuar, shenjtëruar dhe udhëhequr, deri në rikthimin e Krishtit, nga Apostujt, falë pasardhësve të tyre, Ipeshkvijve, në bashkësi me pasardhësin e Pjetrit. [KKKP 174]

Why is the Church called apostolic?

The Church is called apostolic because she was founded upon the apostles, holds fast to their Tradition, and is governed by their successors.

Jesus called the apostles to be his closest collaborators. They were his eyewitnesses. After his Resurrection, he appeared to them repeatedly. He bestowed on them the Holy Spirit and sent them as his authoritative messengers to all the world. They assured unity in the early Church. They conferred their mission and authority upon their successors, the bishops, through the laying on of hands. This process is called apostolic succession. [Youcat 137]

Në çfarë kuptimi Kisha është e shenjtë?

Kisha është e shenjtë, meqë Hyji tejet i Shenjtë është autori i saj; Krishti e ka dhuruar Veten e Vet për të, për ta shenjtëruar dhe për ta bërë shenjtëruese; Shpirti Shenjt e gjallëron me dashuri. Në të gjendet plotësia e mjeteve të shpëtimit. Shenjtëria është thirrja e çdo gjymtyre të saj dhe qëllimi i çdo veprimtarie të saj. Kisha mbart brenda vetes së vet Virgjërën Mari dhe Shenjtër të panumërt, si modele dhe ndërmjetësues. Shenjtëria e Kishës është burimi i shenjtërimit të bijve të saj, të cilët, këtu mbi tokë, e njohin veten për mëkatarë, gjithmonë nevojtarë për kthim dhe për pastrim. [KKKP 165]

Why is the Church holy?

The Church is holy, not because all her members are supposedly holy, but rather because God is holy and is at work in her. All the members of the Church are sanctified by Baptism.

Whenever we allow ourselves to be touched by the Triune God, we grow in love and become holy and whole. The saints are lovers—not because they are able to love so well, but because God has touched them. They pass on the love they have received from God to other people in their own, often original way. Once God takes them home, they also sanctify the Church, because they “spend their heaven” supporting us on our path to holiness. [Youcat 132]

What are vices?

Vices are negative habits that deaden and dull the conscience, incline a person to evil, and habitually prepare him for sin.

Human vices are found in connection with the capital sins of pride, avarice, envy, anger, lust, gluttony, and sloth (or acedia, spiritual boredom). [Youcat 318]

Kjo është ajo çfarë Etërit e Kishës thonë

Mëkat është çdo shkelje e veprës,  fjalës ose e dëshirës së ligjit të amshuar . Dhe ligji i amshuar është urdhri hyjnor ose Vullneti i Hyjit, i cili kërkon ruajtjen e rendit natyror dhe ndalon prishjen e tij. [Shën Agustini, Përgjigjja ndaj Faustus Manikeut, Bk. 22, Kap. 27 (ML 42, 418)]