Alle Tweets
prev
Vorige:4.12 Wat is genade?
next
Volgende:4.14 Jezus vergeeft, maar hoe kan ik mezelf en anderen vergeven?

4.13 Wat is zonde eigenlijk?

Roeping tot heiligheid

Een zonde bega je als je iets doet wat tegen de Wil van God ingaat. Het is een bewust slechte handeling: een gedachte, iets wat je doet of nalaat, wat je zegt of juist niet zegt.

Onze zonden en de gevolgen daarvan vormen obstakels in onze relatie met God. De band tussen jou en God wordt daardoor verzwakt. Als je eenmaal in ‘staat van zonde’ verkeert doordat je een zonde hebt gedaan, laat je je daarna gemakkelijk verder verleiden tot zonde. Daarom is het belangrijk om steeds opnieuw Gods vergeving te vragen.

> Lees meer in het boek

Zondigen is tegen de Wil van God ingaan, waardoor we Hem buitensluiten. Zo wordt onze band met Hem verbroken, die hersteld wordt in de biecht.
Uit de Wijsheid van de Kerk

Waarom is de Kerk apostolisch?

De Kerk is apostolisch vanwege haar oorsprong, omdat zij is gebouwd op “het fundament van de apostelen” (Ef. 2, 20); vanwege haar onderricht, dat het onderricht van de apostelen is; vanwege haar structuur, in zoverre zij tot aan de wederkomst van Christus door de apostelen onderricht, geheiligd en geleid wordt, dank zij hun opvolgers, de bisschoppen, in gemeenschap met de opvolger van Petrus. [CCKK 174]

Waarom heet de Kerk apostolisch?

De Kerk heet apostolisch omdat zij, door de apostelen gesticht, vasthoudt aan hun overlevering en wordt geleid door hun opvolgers.

Jezus riep de apostelen als zijn nauwste medewerkers. Zij waren zijn ooggetuigen. Na zijn verrijzenis verscheen Hij hun meerdere malen. Hij schonk hun de Heilige Geest en stuurde hen als gevolmachtigde boden de wereld in. In de jonge Kerk stonden zij garant voor de eenheid. Hun zending en volmacht gaven zij door handoplegging door aan hun opvolgers, de bisschoppen. Zo is het tot op de dag van vandaag. Dit proces noemen we apostolische opvolging. [Youcat 137]

In welke zin is de Kerk heilig?

De Kerk is heilig in zoverre de Allerheiligste God aan haar oorsprong staat; Christus heeft zichzelf voor haar overgeleverd, om haar te heiligen en haar heiligend te maken; de heilige Geest bezielt haar met de liefde. In haar bevindt zich de volheid van de heilsmiddelen. De heiligheid is de roeping van al haar leden en het doel van heel haar werkzaamheid. De Kerk telt onder haar leden de Maagd Maria en talloze heiligen als voorbeelden en voorsprekers. De heiligheid van de Kerk is de bron van de heiliging van haar kinderen, die hier op aarde erkennen dat zij allen zondaars zijn en steeds bekering en loutering nodig hebben. [CCKK 165]

Waarom is de Kerk heilig?

De Kerk is niet heilig omdat haar leden heilig zouden zijn, maar omdat God heilig is en in haar werkt. Alle leden van de Kerk zijn door de doop geheiligd.

Steeds als wij ons door de drievuldige God laten aanraken, groeien we in de liefde, worden we geheiligd en heel. Heiligen zijn mensen die liefhebben – niet omdat ze dat zo goed kunnen, maar omdat God hen heeft aangeraakt. Ze geven de liefde, die zij van God ervaren hebben, op hun eigen, vaak originele manier door aan de mensen. Bij God aangekomen, heiligen ze ook de Kerk, omdat ze ‘hun hemel ermee doorbrengen’, ons te steunen op de weg naar heiligheid. [Youcat 132]

Wat zijn ondeugden?

Ondeugden zijn negatieve gewoonten die het geweten vertroebelen en verduisteren, de mens openen voor het kwaad en maken dat zonde een gewoonte wordt.

Menselijke ondeugden kunnen worden verbonden met de hoofdzonden: hoogmoed, hebzucht, jaloezie, woede, onkuisheid, gulzigheid, traagheid en lauwheid. [Youcat 318]