All Questions
prev
Predchádzajúce:4.12 Čo je to milosť?
next
Ďalej:4.14 Ježiš odpúšťa, ale ako môžem sebe a druhým odpustiť ja?

4.13 Čo je to vlastne hriech?

Povolanie k svätosti

Hriech páchaš vtedy, keď konáš proti Božej vôli. Hriech je zámerne zlý skutok: myšlienka, niečo, čo urobíš alebo neurobíš, niečo, čo povieš alebo nepovieš.

Tvoje hriechy a ich dôsledky sú prekážkami vo vzťahu k Bohu. Oslabujú puto medzi tebou a Bohom. Keď sa dostaneš do „stavu hriechu“ (pretože si spáchal/-a hriech), budeš mať väčšie pokušenie zhrešiť opäť. Je preto dôležité znova a znova prosiť o Božie odpustenie.

Hrešiť znamená neposlúchať Boha. Tým prerušujeme naše spojenie s ním, ktoré sa obnovuje v spovedi.
Múdrosť Cirkvi

Prečo je Cirkev apoštolská?

Cirkev je apoštolská pre svoj pôvod, lebo je postavená „na základe apoštolov“ (Ef 2,20); pre svoje učenie, ktoré je učením apoštolov; pre svoju štruktúru, lebo až do Kristovho návratu ju apoštoli učia, posväcujú a spravujú prostredníctvom svojich nástupcov biskupov v spoločenstve s Petrovým nástupcom. [KKKC 174]

Prečo sa Cirkev nazýva apoštolská?

Cirkev sa nazýva apoštolská, pretože je založená na apoštoloch, zachováva ich tradíciu a je vedená ich nástupcami.

Ježiš povolal apoštolov ako svojich najbližších spolupracovníkov. Boli jeho očitými svedkami. Po svojom zmŕtvychvstaní sa im mnohokrát zjavil. Daroval im Ducha Svätého a rozposlal ich do celého sveta ako svojich splnomocnených vyslancov. V rodiacej sa Cirkvi boli zárukou jednoty. Svoje poslanie a splnomocnenie odovzdali ďalej vkladaním rúk svojim nástupcom, biskupom. Tak je to dodnes. Tento postup sa nazýva apoštolská postupnosť. [Youcat 137]

V akom zmysle je Cirkev svätá?

Cirkev je svätá, lebo jej pôvodcom je presvätý Boh. Kristus seba samého vydal za ňu, aby ju posvätil a urobil posväcujúcou. Duch Svätý ju oživuje láskou. V Cirkvi sa nachádza plnosť prostriedkov spásy. Svätosť je povolaním každého jej člena a cieľom každej jej činnosti. Cirkev zahŕňa vo svojom vnútri Pannu Máriu a nespočetných svätých ako vzory a orodovníkov. Svätosť Cirkvi je prameňom posväcovania a jej synov a dcér, ktorí sa tu na Zemi všetci uznávajú za hriešnikov stále potrebujúcich obrátenie a očistenie. [KKKC 165]

Prečo je Cirkev svätá?

Cirkev nie je svätá preto, že by boli svätí všetci jej členovia, ale preto, že svätý je Boh, ktorý v nej pôsobí. Všetci členovia Cirkvi sú posvätení v krste.

Pokiaľ dovolíme trojjedinému Bohu, aby sa nás dotkol, rastieme v láske, sme posväcovaní a spasení. Svätí sú tí, čo milujú – nie však preto, že by to nejako zvlášť dobre vedeli, ale preto, že sa ich dotkol Boh. Lásku, ktorú od Boha prijali, potom vlastným originálnym spôsobom odovzdávajú ďalším ľuďom. Keď raz prídu k Bohu, budú naďalej posväcovať Cirkev, pretože „svoje nebo budú prežívať tak“, že nám budú oporou na ceste k-svätosti. [Youcat 132]

Čo sú to neresti?

Neresti sú opakom čností, sú to teda zlé návyky, ktoré otupujú a zatemňujú svedomie, otvárajú človeka pre zlo a zvádzajú ho na hriech.

Neresti môžu byť spojené so siedmimi hlavnými hriechmi, ktorými sú: pýcha, lakomstvo, závisť, hnev, smilstvo, obžerstvo a lenivosť. [Youcat 318]

Toto hovoria cirkevní otcovia

Hriech je akýkoľvek priestupok proti večnému zákonu v skutkoch, slovách alebo túžbach. Večný zákon je Boží poriadok čiže Božia vôľa, ktorá vyžaduje zachovanie prirodzeného poriadku a zakazuje jeho porušovanie. [sv. Augustín, Odpoveď manichejcovi Faustovi, kn. 22, kap. 27 (PL 42, 418)]