All Questions
prev
Předchozí:4.12 Co je milost?
next
Následující:4.14 Co je vlastně hřích?

4.13 Co je vlastně hřích?

Povolání ke svatosti

Hříchu se dopouštíš, když děláš něco, co je proti Boží vůli. Hřích je úmyslný zlý skutek: myšlenka, něco, co jsi udělal/a (nebo naopak neudělal/a), něco, co jsi řekl/a (nebo neřekl/a).

Tvé hříchy a jejich následky jsou překážky ve vztahu s Bohem – oslabují vzájemné pouto mezi Bohem a tebou. Když jsi ve „stavu hříchu“ (protože jsi spáchal/a hřích), je snadnější dopouštět se dalších hříchů. Proto je důležité znovu a znovu prosit Boha o odpuštění.

Hřešit znamená neposlouchat Boha. Narušujeme tak své spojení s ním, které je možné obnovit prostřednictvím zpovědi.
Moudrost církve

Proč je církev apoštolská?

Církev je apoštolská svým původem, protože je vybudována na „základě apoštolů“ (Ef 2,20); svým učením, které je totožné s učením apoštolů; svou strukturou, protože je vyučována, posvěcována a vedena apoštoly až do návratu Krista, a to díky jejich nástupcům, biskupům ve společenství s Petrovým nástupcem. [KKKC 174]

Proč si církev říká apoštolská?

Církev se nazývá apoštolská, protože je založena na apoštolech, zachovává jejich tradici a je vedena jejich nástupci.

Ježíš povolal apoštoly jako své nejbližší spolupracovníky. Byli jeho očitými svědky. Po svém zmrtvýchvstání se jim mnohokrát zjevil. Daroval jim Ducha svatého a rozeslal je jako své zplnomocněné vyslance do celého světa. V rodící se církvi byli zárukou jednoty. Své poslání a zplnomocnění předali vkládáním rukou svým nástupcům, biskupům. Tak se to děje podnes a tento postup se nazývá apoštolská posloupnost. [Youcat 137]

V jakém smyslu je církev svatá?

Církev je svatá, protože jejím původcem je nejsvětější Bůh; Kristus se za ni obětoval, aby ji posvětil a dal jí moc posvěcovat; Duch Svatý ji oživuje láskou. V církvi je plnost všech prostředků spásy. Svatost je povoláním každého jejího člena a cílem veškeré její činnosti. Církev v sobě zahrnuje Pannu Marii a nesčetné svaté jako vzory a přímluvce. Svatost církve je pramenem posvěcení jejích dětí, které uznávají, že zde na zemi jsou všichni hříšníci a stále potřebují obrácení a očišťování. [KKKC 165]

Proč je církev svatá?

Církev není svatá proto, že by byli svatí všichni její členové, ale proto, že svatý je Bůh, který v ní působí. Všichni členové církve jsou posvěceni křtem.

Pokud dovolíme trojjedinému Bohu, aby se nás dotkl, rosteme v lásce, jsme posvěcováni a spaseni. Svatí jsou ti, kdo milují – ne snad proto, že by to nějak obzvlášť dobře uměli, ale proto, že se jich dotkl Bůh. Lásku, kterou od Boha přijali, pak vlastním originálním způsobem předávají dalším lidem. Když pak dojdou k Bohu, nadále posvěcují církev, protože „své nebe prožívají tak“, že nám jsou oporou na cestě ke svatosti. [Youcat 132]

Co jsou to neřesti?

Neřesti jsou opakem ctností, jsou to tedy zlé návyky, které otupují a zatemňují svědomí, otvírají člověka vlivu zla a svádějí ho ke hříchu.

Neřesti mohou být spojeny se sedmi hlavními hříchy: pýcha, lakomství, závist, hněv, smilstvo, nestřídmost, lenost nebo zahálčivost. [Youcat 318]

Co k tomu říkají církevní otcové

Hřích je jakékoli překročení věčného zákona skutkem, slovem či touhou. A věčný zákon je božský řád či vůle Boží, která požaduje zachování přirozeného řádu a zakazuje jeho porušování. [Sv. Augustin, Odpověď Faustovi, kniha 22, kap. 27 (ML 42, 418)]