DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Predchádzajúce:1.20 Ako vieme, čo v Biblii je skutočná pravda a čo nie?
next
Ďalej:1.22 Prečo bola veľká potopa za čias Noema?

1.21 Nie sú všetky tie neuveriteľné biblické príbehy len rozprávkami?

Čítanie Biblie

Niektoré z príbehov v Biblii sú zo svojej povahy poetické, ako napríklad podobenstvá, ktoré Ježiš používal na to, aby jasne vysvetlil svoje posolstvo. Ich hlbší význam je dôležitejší než otázka, či sa tieto udalosti stali presne tak, ako je popísané. Nie sú to len rozprávky!

Biblia obsahuje množstvo historických informácií o ľuďoch, miestach a udalostiach. Všetky príbehy v Biblii majú rovnaké kľúčové posolstvo: bezpodmienečnú Božiu lásku k nám.

Nie všetko v Biblii sa má brať doslovne. Na každej strane je však prítomné dôležité posolstvo Božej lásky.
Múdrosť Cirkvi

V akom zmysle Starý a Nový zákon tvoria jedno Sväté písmo?

Sväté písmo je jedno, lebo jediné je Božie slovo, jediný je spasiteľný Boží plán, jediná je božská inšpirácia oboch zákonov. Starý zákon pripravuje Nový a Nový zákon je splnením starého: obidva sa navzájom objasňujú. [KKKC 23]

Aký význam má pre kresťanov Starý zákon?

V Starom zákone sa Boh ukazuje ako ten, ktorý svet stvoril a udržiava ho a ktorý zároveň vedie a vychováva ľudí. Aj knihy Starého zákona sú Božím slovom a Svätým písmom. Bez Starého zákona nemožno pochopiť Ježiša Krista.   

V Starom zákone sa začína významný poučný príbeh viery, v ktorom nastane v Novom zákone rozhodujúci obrat a ktorý príde do cieľa na konci sveta pri opätovnom slávnom príchode Ježiša Krista. Starý zákon však znamená oveľa viac ako len predohru Nového zákona. Prikázania a proroctvá pre ľud starej zmluvy, ani prisľúbenia určené pre všetkých ľudí, neboli nikdy zrušené. V knihách Starého zákona sa nachádza nenahraditeľný poklad modlitieb a múdrosti. Na prvom mieste sú to žalmy, ktoré sa stali súčasťou každodennej modlitby Cirkvi. [Youcat 17]

Aký význam má pre kresťanov Nový zákon?

V Novom zákone sa napĺňa Božie zjavenie. Štyri evanjeliá podľa Matúša, Marka, Lukáša a Jána sú základom Svätého písma a najvzácnejším pokladom Cirkvi. Boží Syn nám v nich ukazuje, kto je, a stretáva sa s nami. V Skutkoch apoštolov sa dozvedáme o počiatkoch Cirkvi a o pôsobení Duch Svätého. V apoštolských listoch sa v Božom svetle ukazuje ľudský život so všetkými svojimi peripetiami. V Zjavení svätého Jána vnikáme do udalostí zavŕšenia času a konca sveta.    

Ježiš je všetko, čo nám Boh chcel povedať. Celý Starý zákon pripravuje ľudí na to, že sa Boží Syn stane človekom Všetky Božie prisľúbenia sa naplnia v Ježišovi Kristovi. Byť kresťanom znamená žiť stále hlbšie v spojení s Ježišovým životom. Na to je však potrebné čítať a žiť evanjelium. Madeleine Delbrêlová hovorí: „Boh nám svojím slovom hovorí, kto je a čo chce. Hovorí to s konečnou platnosťou a hovorí to znovu na každý deň. Keď berieme do rúk evanjelium, mali by sme pamätať na to, že v ňom prebýva Slovo, ktoré sa v nás chce premeniť na telo a ktoré nás chce uchvátiť, aby sme na novom mieste, v novom čase a v novom ľudskom prostredí začali nanovo svoj život." [Youcat 18]

Toto hovoria cirkevní otcovia

Skúmali ste sväté Písma, ktoré sú pravdivé a inšpirované Duchom Svätým. Viete, že v nich nie je napísané nič, čo by sa protivilo spravodlivosti alebo pravde. [sv. Klement Rímsky, List Korinťanom, kap. 45 (PG 1, 300)]