All Questions
prev
Poprzedni:1.21 Czy te niesamowite historie biblijne nie są po prostu bajkami?
next
Następny:1.23 Dlaczego Abraham jest tak ważny?

1.22 Dlaczego w czasach Noego wydarzył się potop?

Kluczowe wydarzenia Starego Testamentu

Księga Rodzaju mówi, że po latach od upadku Adama i Ewy Bóg był znowu zawiedziony złym i grzesznym postępowaniem ludzi. Żałował, że ich stworzył i chciał ich zniszczyć wielkim potopem. Tylko Noe postępował sprawiedliwie. Bóg zlecił mu budowę arki, w której miał umieścić swoją rodzinę i po parze wszystkich gatunków zwierząt (Rdz 6, 13-19)Rdz 6, 13-19: Bóg powiedział do Noego: Postanowiłem położyć kres istnieniu wszystkich ludzi, bo ziemia jest pełna wykroczeń przeciw mnie; zatem zniszczę ich wraz z ziemią. Ty zaś zbuduj sobie arkę z drzewa żywicznego, uczyń w arce przegrody i powlecz ją smołą wewnątrz i zewnątrz. A oto, jak masz ją wykonać: długość arki – trzysta łokci, pięćdziesiąt łokci – jej szerokość i wysokość jej – trzydzieści łokci. Nakrycie arki, przepuszczające światło, sporządzisz na łokieć wysokie i zrobisz wejście do arki w jej bocznej ścianie; uczyń przegrody: dolną, drugą i trzecią. Ja zaś sprowadzę na ziemię potop, aby zniszczyć wszelką istotę pod niebem, w której jest tchnienie życia; wszystko, co istnieje na ziemi, wyginie, ale z tobą zawrę przymierze. Wejdź przeto do arki z synami twymi, z żoną i z żonami twych synów. Spośród wszystkich istot żyjących wprowadź do arki po parze, samca i samicę, aby ocalały wraz z tobą od zagłady.”.

Po zalaniu ziemi przez potop, arka Noego unosiła się na ogromnym morzu. Po 150 dniach woda zaczęła się obniżać. Bóg zawarł przymierze ze wszystkimi ludźmi: obiecał już nigdy nie zesłać na ziemię potopu. Znakiem tej obietnicy była tęcza (Rdz 9, 16)Rdz 9, 16: Gdy zatem będzie ten łuk na obłokach, patrząc na niego, wspomnę na przymierze wieczne między mną a wszelką istotą żyjącą w każdym ciele, które jest na ziemi.”.

Z powodu grzechu ludzi Bóg zesłał powódź, aby zacząć wszystko od nowa. Jednak Noe był sprawiedliwy, dlatego Bóg zachował go przy życiu.
Z mądrości Kościoła

Jakie są pierwsze etapy Objawienia Bożego?

Bóg na początku objawił się pierwszym rodzicom, Adamówi i Ewie, i wezwał ich do wewnętrznej komunii z sobą. Objawienia tego nie przerwał po ich upadku, ale wzbudził w nich nadzieję zbawienia dla całego rodzaju ludzkiego. Po potopie zawarł przymierze z Noem i ze wszystkimi istotami żyjącymi. [KKKK 7]

Jak Bóg objawia się w Starym Testamencie?

Bóg ukazuje się w Starym Testamencie jako Bóg, który stworzył świat z miłości i trwa wiernie przy ludziach nawet wówczas, gdy poprzez grzech odchodzą od Niego. Bóg pozwala się doświadczać w historii: zawiera z Noem przymierze ratujące wszystkie istoty żyjące. Powołuje Abrahama, aby go uczynić „ojcem wielu narodów” (Rdz 17, 5) i aby w nim otrzymały błogosławieństwo „wszystkie ludy ziemi” (Rdz 12, 3). Wywodzący się od Abrahama lud Izraela staje się Jego szczególną własnością. Mojżeszowi przedstawia się po imieniu. Jego tajemnicze imię JHWH, czytane najczęściej JAHWE, oznacza „Jestem” (Wj 3, 14). Wybawia Izraela z niewoli egipskiej, zawiera przymierze na Synaju i za pośrednictwem Mojżesza daje mu Prawo. Bóg nieustannie posyła do swojego ludu proroków, aby wzywać go do nawrócenia i odnowienia przymierza. Prorocy zwiastują, że Bóg zawrze kiedyś nowe i wieczne Przymierze, które spowoduje radykalną odnowę i ostateczne zbawienie. To przymierze będzie otwarte na wszystkich ludzi. [Youcat 8]