All Questions
prev
Předchozí:1.20 Jak poznám, co je v Bibli doslovně pravda?
next
Následující:1.22 Proč došlo k potopě světa v době Noemově?

1.21 Nejsou ty neuvěřitelné biblické příběhy jenom pohádky?

Čtení Bible

Některé z biblických příběhů jsou v podstatě poetické, třeba podobenství, která Ježíš používal, aby vysvětlil své poselství. Důležitější než otázka, zda se příběhy staly přesně, jak je popsáno, je jejich hlubší význam. Nejsou to jen pohádky!

Bible obsahuje velké množství historických informací o lidech, místech a událostech. Ne všechny z nich musí přesně odpovídat poznatkům vyspělého historického bádání. Všechny biblické příběhy však mají společné klíčové sdělení: Bůh nás bezpodmínečně miluje.

Není třeba brát všechno v Bibli doslovně, avšak na každé její stránce je důležité poselství o Boží lásce.
Moudrost církve

Jaká jednota existuje mezi Starým a Novým zákonem?

Písmo je jedno, protože Boží slovo je jediné, jediný je Boží plán spásy, jediná je také božská inspirace obou Zákonů. Starý zákon připravuje Nový, zatímco Nový je naplněním Starého: oba dva se navzájem osvětlují. [KKKC 23]

Jaký význam má Starý zákon pro křesťany?

Ve Starém zákoně se Bůh zjevuje jako ten, kdo stvořil a udržuje svět, a jako ten, který vede a vychovává lidi. Rovněž knihy Starého zákona jsou Božím slovem a Písmem svatým. Bez Starého zákona člověk nedokáže porozumět Ježíši Kristu.

Ve Starém zákoně začíná velký příběh vyučování ve víře, která v Novém zákoně doznává rozhodujícího obratu a na konci světa, v opětovném slavném příchodu Ježíše Krista dosahuje svého cíle. Starý zákon přitom znamená podstatně více než pouhou předehru Nového zákona. Přikázání a proroctví pro lid staré smlouvy a v nich obsažená zaslíbení pro všechny lidi nebyla nikdy odvolána. V knihách Starého zákona nalézáme nenahraditelný poklad modliteb a moudrosti; na prvním místě jsou to žalmy, které se staly součástí každodenní modlitby církve. [Youcat 17]

Jakou důležitost má pro křesťany Nový zákon?

Nový zákon, jehož ústředním námětem je Ježíš Kristus, nám předává definitivní pravdu Božího zjevení. Jeho součást, čtyři evangelia podle Matouše, Marka, Lukáše a Jana, která jsou hlavním svědectvím o životě a učení Ježíše, tvoří srdce celého Písma a zaujímají jedinečné místo v církvi. [KKKC 22]

Jaký význam má Nový zákon pro křesťany?

V Novém zákoně se naplňuje Boží zjevení. Čtyři evangelia podle Matouše, Marka, Lukáše a Jana jsou jádrem Písma svatého a nejvzácnějším pokladem církve. Boží Syn nám v nich ukazuje, kdo je, a setkává se s námi. Ze Skutků apoštolů se dovídáme o počátcích církve a o působení Ducha Svatého. V apoštolských listech se lidský život se svými nejrůznějšími stránkami posouvá do Kristova světla. Ve Zjevení svatého Jana nahlížíme do událostí dovršení času.

Ježíš je vše, co nám Bůh chtěl říci. Celý Starý zákon připravuje lidi na událost vtělení Božího Syna. Veškerá zaslíbení docházejí v Ježíši svého naplnění. Být křesťanem znamená žít stále hlouběji ve spojení s Ježíšovým životem. K tomu ale potřebujeme číst a žít evangelium. Madeleine Delbrêlová prohlašuje: „Bůh nám svým Slovem říká, kdo je a co chce; říká to s konečnou platností a říká to znovu na každý den. Když bereme do rukou evangelium, měli bychom pamatovat, že v něm přebývá Slovo, které se touží v nás vtělit, které si přeje nás uchvátit, abychom tak na novém místě, v nové době a v novém lidském prostředí začali nanovo svůj život.“ [Youcat 18]

Co k tomu říkají církevní otcové

Pronikli jste do svatých Písem, jež jsou pravdivá a z Ducha Svatého. Víte, že v nich není psáno nic nepravého a zfalšovaného. [Sv. Klement Římský, Dopis Korinťanům, kap. 45 (MG 1, 300)]