Wszystkie tweety
Poprzedni:
Następny:
glas-in-lood raam met Mozes en de stenen tafelen

1.19 Czy muszę przestrzegać wszystkich zasad biblijnych?

Czytanie Biblii

Jezu nie przyszedł po to, by znieść prawo Starego Testamentu, ale by je wypełnić. Nowy Testament rzuca „nowe” światło na Stary Testament. Niektóre ze starotestamentalnych praw zostają zmienione, ponieważ Jezus uczy nas najwyższego z nich – prawa miłości bliźniego. Jezus tłumaczy na przykład, że miłość do naszych wrogów jest ważniejsza od zemsty.

Inne prawa, takie jak Dziesięć Przykazań, są nadal aktualne. Kościół, natchniony Duchem Świętym, pomaga nam zrozumieć, które z praw wciąż nas obowiązują, a które już nie.

> Czytaj więcej w książce

Nowy Testament rzuca nowe światło na Stary: pewne zasady zostały zniesione, inne wciąż obowiązują. Najważniejszym przykazaniem jest miłość.

Z mądrości Kościoła

Dlaczego Pismo Święte naucza prawdy?

Bóg jest Autorem Pisma Świętego. Spisane ono zostało pod natchnieniem i bez błędu uczy prawd, które są konieczne dla naszego zbawienia. Duch Święty natchnął ludzkich autorów, którzy spisali to, o czym pragnął nas pouczyć. Wiara chrześcijańska nie jest jednak „religią Księgi”, lecz religią słowa Bożego, które „nie jest słowem spisanym i martwym, lecz Słowem Wcielonym i żywym” (św. Bernard z Clairvaux). [KKKK 18]

Jak Pismo Święte może być „prawdą”, skoro nie wszystko, co się w nim znajduje, jest zgodne z prawdą?

Biblia nie zamierza pretendować do miana podręcznika do historii czy przyrodoznawstwa. Również jej autorzy byli dziećmi swojej epoki. Posługiwali się wyobrażeniami i pojęciami obowiązującymi we współczesnym im świecie i powielali czasami błędne ustalenia epoki, w której żyli. Jednakże wszystko, co człowiek musi wiedzieć na temat Boga i drogi prowadzącej do swego Odkupienia, w sposób pewny, wierny i bezbłędny zawarte jest w Piśmie Świętym. [Youcat 15]

W czym wyraża się jedność między Starym i Nowym Testamentem?

Pismo Święte jest jedno, jak jedno jest Słowo Boże, jeden zbawczy zamysł Boga i jedno Boskie natchnienie obydwu Testamentów. Stary Testament przygotowuje Nowy, a Nowy wypełnia Stary; obydwa wzajemnie się wyjaśniają. [KKKK 23]

Jakie znaczenie ma dla chrześcijan Stary Testament?

W Starym Testamencie Bóg ukazuje się jako Stwórca i Pan świata, Przewodnik i Wychowawca ludzi. Również księgi Starego Testamentu są słowem Bożym i Pismem Świętym. Bez Starego Testamentu nie można zrozumieć Jezusa. W Starym Testamencie rozpoczyna się wielka, trwająca przez pokolenia lekcja wiary, której decydujący zwrot następuje w Nowym Testamencie i która zmierza do końca świata i powtórnego przyjścia Chrystusa. Tu Stary Testament jest czymś więcej niż tylko preludium Nowego. Przykazania i proroctwa dotyczące ludu Starego Przymierza i obietnice, które są w nim zawarte dla wszystkich ludzi, nigdy nie zostały odwołane. W księgach Starego Przymierza znajduje się bezcenny depozyt wiary i mądrości. Szczególnie Psalmy stanowią bardzo ważny składnik codziennej modlitwy Kościoła. [Youcat 17]

Jakie znaczenie dla chrześcijan ma Nowy Testament?

W Nowym Testamencie objawienie Boże osiąga swoją pełnię. Cztery Ewangelie, według: Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, stanowią rdzeń Pisma Świętego i najcenniejszy skarb Kościoła. Poprzez nie Syn Boży ukazuje się taki, jaki jest i spotyka się z nami. Z Dziejów Apostolskich dowiadujemy się o początkach Kościoła i o działaniu Ducha Świętego. W Listach każdy z aspektów życia ludzkiego ukazany zostaje w świetle Chrystusa. Apokalipsa zawiera wizje końca czasów. Jezus jest wszystkim, co Bóg chciałby nam powiedzieć. Cały Stary Testament przygotowuje na Wcielenie Syna Bożego. Wszystkie Boże obietnice wypełniają się w Jezusie. Być chrześcijaninem oznacza coraz ściślej jednoczyć się z życiem Chrystusa. W tym celu trzeba czytać Ewangelię i żyć nią. Madeleine Delbrêl mówi: „Jego słowami Bóg mówi nam, kim jest i czego chce; Mówi to definitywnie i mówi to każdego dnia. Gdy trzymamy Ewangelię w rękach, powinniśmy pomyśleć, że mieszka w niej Słowo, które dla nas zechciało się wcielić, zrozumieć nas, ażebyśmy zaczęli na nowo swoje życie w nowym miejscu, w nowym czasie, w nowych okolicznościach”. [Youcat 18]