DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Predchádzajúce:1.21 Nie sú všetky tie neuveriteľné biblické príbehy len rozprávkami?
next
Ďalej:1.23 Prečo je Abrahám taký dôležitý?

1.22 Prečo bola veľká potopa za čias Noema?

Hlavné udalosti Starého zákona

Kniha Genezis nám hovorí, že mnoho rokov po hriechu Adama a Evy sa Boh opäť sklamal v ľuďoch. Tí boli zlí a hriešni. Ľutoval, že ich stvoril, a chcel ich zničiť pri veľkej potope. Iba Noe sa správal slušne. Boh mu povedal, aby postavil archu pre svoju rodinu a pre každého samca a samicu zo všetkých druhov zvierat vo svete (Gn 6,13-19)Gn 6,13-19 – Boh povedal Noachovi: Rozhodol som sa skoncovať so všetkým tvorstvom, lebo zem je plná násilia. Zničím ich aj so zemou. Urob si koráb z góferového dreva; v korábe urob priehrady a vymaž ho zvnútra i zvonka smolou. Urobíš ho takto: dĺžka korábu bude tristo lakťov, šírka päťdesiat lakťov a jeho výška tridsať lakťov. Koráb dokonči tak, že pri vrchu urobíš svetlík na jeden lakeť. Do bočnej steny korábu osaď dvere; urob v ňom spodné, stredné a vrchné podlažie. Ja privediem vody potopy na zem, aby som spod neba vyhubil každého tvora, v ktorom je dych života. Všetko, čo je na zemi, zahynie. S tebou uzavriem zmluvu; do korábu vojdeš ty, tvoji synovia, tvoja žena a tvoje nevesty. Zo všetkých druhov živočíchov vezmeš do korábu po páre, aby s tebou zostali nažive; bude to samec a samica..

Potom, čo voda zaplavila svet, nadniesla Noemovu archu a vyniesla ju na šíre more. Po 150 dňoch začala voda ustupovať. Boh uzavrel zmluvu so všetkými ľuďmi, že už nikdy nedovolí, aby zem postihla potopa. Znakom tejto zmluvy je dúha (Gn 9,16)Gn 9,16 – "V oblakoch bude oblúk, uvidím ho a spomeniem si na večnú zmluvu, uzavretú medzi Bohom a každou živou dušou všetkých živých tvorov, čo sú na zemi.“..

Pre hriechy ľudí ich Boh zničil potopou. Noe bol spravodlivý, a preto Boh zachránil jeho spolu s jeho rodinou.
Múdrosť Cirkvi

Aké sú prvé etapy Božieho zjavenia?

Boh sa už od začiatku zjavuje prarodičom Adamovi a Eve a pozýva ich do dôverného spoločenstva so sebou. Po ich páde neprerušuje svoje zjavenie a sľubuje spásu celému ich potomstvu. Po potope uzatvára s Noemom zmluvu medzi sebou a všetkými živými bytosťami. [KKKC 7]

Ako sa Boh zjavuje v Starom zákone?

Boh sa v Starom zákone dáva poznať ako ten, ktorý z lásky stvoril svet aj človeka, a ako ten, ktorý zachováva vernosť dokonca aj potom, keď sa človek hriechom od neho odvrátil.  

Boh sa dáva poznať v dejinách. S Noemom uzatvára zmluvu na záchranu všetkých živých bytostí. Abraháma povoláva, aby ho ustanovil za „otca mnohých národov“(Gn 17, 5) a požehnal v ňom „všetky pokolenia zeme“(Gn 12, 3). Národ Izrael, ktorý povstal z Abraháma, sa stáva osobitným Božím vlastníctvom. Boh sa predstavuje Mojžišovi svojím vlastným menom. Jeho tajomné meno יהוה(JHVH) sa najčastejšie prepisuje ako Jahve a znamená „Ja som, ktorý som“(Ex 3,14). Vyslobodzuje Izrael z egyptského otroctva, na Sinaji s ním Mojžišovým prostredníctvom uzatvára zmluvu a dáva mu Zákon. Boh neustále posiela svojmu národu prorokov, aby ho vyzývali k obráteniu a k obnoveniu zmluvy. Proroci ohlasujú, že Boh chce uzatvoriť novú a večnú zmluvu, ktorá bude mať za následok radikálnu obnovu a definitívnu spásu. Táto zmluva sa týka všetkých ľudí. [Youcat 8]

Toto hovoria pápeži

V priebehu rôznych dejinných období ľudia neprestajne hrešili, možno ešte viac než ľudia, ktorí žili pred potopou. Zo slov zmluvy, ktorú Boh uzavrel s Noemom, však vyplýva, že už neexistuje žiaden hriech, ktorý by Boha primal k tomu, aby zničil svet stvorený ním samým. [Pápež Ján Pavol II., homília, 16. februára 1979]