DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Predchádzajúce:3.20 Prečo je kostol Božím domom?
next
Ďalej:3.22 Čo je to krstiteľnica? Prečo sú v kostoloch sochy?

3.21 Ktoré miesta sú v kostole najdôležitejšie?

V kostole

V priebehu svätej omše hrajú tri predmety takú dôležitú úlohu, že dostali v chráme svoje stále miesto. Oltár má v kostole ústrednú pozíciu a je symbolom Ježiša, ‚živým kameňom‘, na ktorom stojí Cirkev (1 Pt 2,4)1 Pt 2,4 – Prichádzajte k nemu, k živému kameňu, ktorý ľudia síce zavrhli, ale pred Bohom je vyvolený a vzácny..

Ambóna alebo kazateľnica je miesto, kde čítame Bibliu, Božie slovo. Sedadlo predsedajúceho má tiež výnimočné miesto. počas liturgie je kňaz prostredníkom Boha pred ľudom a prostredníkom ľudu pred Bohom. Mimo svätej omše je najdôležitejším miestom svätostánok, nádherné miesto, kde sú uchovávané hostie, teda Ježišovo Telo.

Ježiš je vo svätostánku fyzicky prítomný. Oltár, ambóna a sedadlo biskupa či kňaza sú znakmi Kristovej prítomnosti.
Múdrosť Cirkvi

Ktoré liturgické miesta sú v kostole najdôležitejšie?

Ústrednými miestami kostola sú: oltár s krížom, svätostánok, sedadlo celebranta, ambóna, krstiteľnica a spovednica.

Oltár tvorí ústredné miesto celého kostola. Na ňom sa počas slávenia Eucharistie sprítomňuje Ježišova obeta na kríži a jeho zmŕtvychvstanie. Zároveň je to stôl, ku ktorému je pozvaný Boží ľud. Svätostánok, sakrálna schránka, zaujíma čo možno najčestnejšie miesto v kostole, pretože poskytuje príbytok eucharistickému chlebu, v ktorom je osobne prítomný Pán. Takzvané večné svetlo upozorňuje na to, že svätostánok je skutočne „obývaný“. Ak večné svetlo nesvieti, svätostánok je prázdny. Vyvýšené sedadlo (lat. cathedra) biskupa alebo kňaza nám má pripomínať, že v konečnom dôsledku je to sám Kristus, ktorý stojí na čele svojho spoločenstva. Ambóna (z gréc. anabainein = vystupovať) je pult na čítanie, odkiaľ zaznieva Božie slovo. Toto vyčlenené miesto poukazuje na hodnotu a dôstojnosť biblických čítaní, ktoré sú slovom živého Boha. Krstiteľnica slúži na udeľovanie krstu a svätená voda má v nás oživovať naše krstné sľuby. V spovednici alebo v spovednej miestnosti vyznávame svoje viny a prijímame odpustenie. [Youcat 191]

Toto hovoria pápeži

Osobitnú pozornosť treba venovať ambóne ako liturgickému miestu, z ktorého sa hlása Božie slovo. Musí byť umiestnená na dobre viditeľnom mieste, ku ktorému sa spontánne obracia pozornosť veriacich počas liturgie slova. Dobré je, aby bola fixne umiestnená, tvorená sochárskymi prvkami v estetickej harmónii s oltárom, aby sa tak zdôraznil teologický zmysel dvojitého stola Slova a Eucharistie. Od ambóny sa prednášajú čítania, responzóriový žalm i veľkonočný chválospev a možno od nej kázať i prednášať modlitby veriacich. [Pápež Benedikt XVI., Verbum Domini, č. 68]