All Questions
prev
Predchádzajúce:3.47 Kto vyberá čítania? Môžem si počas kázne pospať?
next
Ďalej:3.49 Môže Eucharistiu prijať každý?

3.48 Je Ježiš naozaj prítomný v eucharistii? Čo je to konsekrácia?

Eucharistia

Počas svätej omše sa k oltáru prináša chlieb (hostie) a víno. Kňaz vyslovuje tie isté slová, ktoré vyslovil Ježiš pri Poslednej večeri, keď ustanovil Eucharistiu. Tento moment eucharistického slávenia sa nazýva ‚konsekrácia‘.

V tejto chvíli sa chlieb a víno menia na telo a krv Ježiša. Nejde o symbolický úkon; táto zmena skutočne prebieha. Ak sa pozrieš na hostiu zrakom viery, môžeš spoznať Ježišovo telo a krv v tom, čo na prvý pohľad vyzerá ako chlieb a víno. V aplikácii #TwGOD nájdeš slová premenenia a iné štandardné texty svätej omše v mnohých jazykoch.

Slovami konsekrácie sa chlieb a víno premieňajú na telo a krv Krista, ktorý je tak skutočne prítomný.
Múdrosť Cirkvi

V akom zmysle je Eucharistia pamiatka Kristovej obety?

Eucharistia je pamiatka v tom zmysle, že sprítomňuje a aktualizuje obetu, ktorú Kristus priniesol Otcovi raz a navždy na Kríži v prospech ľudstva. Obetný charakter Eucharistie sa javí v samých slovách ustanovenia: „Toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás.“ a „Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás“ (Lk 22,19-20). Obeta na kríži a obeta Eucharistie sú jedna jediná obeta. Tá istá je obeť a ten istý je obetujúci, rozdielny je iba spôsob obetovania: krvavý na kríži, nekrvavý v Eucharistii. [KKKC 280]

Ako je Ježiš prítomný v Eucharistii?

Ježiš Kristus je prítomný v Eucharistii jedinečným a neporovnateľným spôsobom. Je totiž prítomný opravdivo, skutočne a podstatne: so svojím telom a so svojou krvou, so svojou dušou a so svojím božstvom. Je v nej teda prítomný sviatostným spôsobom, t. j. pod eucharistickými spôsobmi chleba a vína, celý Kristus: Boh a človek. [KKKC 282]

Čo značí prepodstatnenie?

Prepodstatnenie (transsubstanciácia) značí premenu celej podstaty chleba na podstatu Kristovho tela a celej podstaty vína na podstatu jeho krvi. Táto premena sa uskutočňuje v eucharistickej modlitbe účinnosťou Kristovho slova a pôsobenia Ducha Svätého. Ale zmyslami vnímateľné charakteristické vlastnosti chleba a vína čiže „eucharistické spôsoby“ zostávajú nezmenené. [KKKC 283]

Akým spôsobom je Ježiš prítomný v Eucharistii?

Ježiš je vo sviatosti Eucharistie prítomný tajomným, ale skutočným spôsobom. Vždy, keď Cirkev uskutočňuje Ježišovo poverenie: „Toto robte na moju pamiatku“(1 Kor 11, 25), láme chlieb a podáva kalich, práve v tej chvíli sa uskutočňuje to isté, čo sa udialo vtedy, Ježiš Kristus sa skutočne obetuje za nás a my na ňom máme skutočne podiel. Jedinečná a neopakovateľná Ježišova obeta na kríži sa sprítomňuje na oltári; napĺňa sa tak dielo nášho vykúpenia. [Youcat 216]

Toto hovoria cirkevní otcovia

Mali by ste vedieť, čo ste prijali, čo prijmete a čo máte prijímať deň čo deň. Chlieb, ktorý vidíte na oltári, konsekrovaný Božím Slovom, je Kristovo telo. Kalich, presnejšie to, čo sa v kalichu nachádza, konsekrované Božím Slovom, je Kristovo telo. Skrze tieto formy nám Boh túži zveriť svoje telo a krv, ktorú prelial na odpustenie našich hriechov. [sv. Augustín, Kázne, č. 227 (PL 38, 1099)]

Účasťou na Kristovom tele a krvi môžete byť pretvorení na to isté telo a krv spolu s ním. Veď prichádzame, aby sme v sebe nosili Krista, lebo jeho telo a krv sa stanú súčasťou našich údov. A tak, podľa slov blahoslaveného Petra, sa staneme účastnými na Božej prirodzenosti (2 Pt 1,4). [sv. Cyril Jeruzalemský, Katechézy, č. 22,3 (PG 33,1100)]