All Questions
prev
Predchádzajúce:4.2 Čo by som mal/-a robiť so svojím životom?
next
Ďalej:4.4 Ako mám nasledovať Ježiša, jeho volanie?

4.3 Čo odo mňa žiada Boh?

Povolanie

Ak premýšľaš nad tým, čo je Božia vôľa tvoja živote, hľadáš svoje povolanie. To znamená, že chceš porozumieť tomu, k čomu ťa boh volá a čo od teba žiada. Niekedy je povolanie človeka hneď jasné, inokedy musí dlho hľadať. Pri tomto hľadaní je dôležité nasledovať svoje srdce. 

Existuje množstvo rozličných povolaní, ale len jedno je to pravé pre teba. Boh chce tvoje šťastie, a preto má pre teba plán. Nech je tvoje povolanie akékoľvek, vyžaduje zásadné životné rozhodnutie: vybrať si a hľadať Božiu vôľu a konať v súlade s tým.

Boh žiada, aby si robil/-a to, čo pre teba zamýšľa. Každý má svoje povolanie: ak sa preň rozhodneš, nájdeš skutočné šťastie.
Múdrosť Cirkvi

V čom spočíva spoločenský rozmer človeka?

Zároveň s osobným povolaním na blaženosť človek má spoločenský rozmer ako podstatnú zložku svojej prirodzenosti a svojho povolania. Všetci ľudia sú totiž povolaní na ten istý cieľ, ktorým je sám Boh. Jestvuje istá podobnosť medzi spoločenstvom božských osôb a bratstvom, ktoré majú ľudia uzatvárať medzi sebou v pravde a láske. Láska k blížnemu je neoddeliteľná od lásky k Bohu. [KKKC 401]

Toto hovoria cirkevní otcovia

[Prechod] od nevery k viere – a k dôvere v nádeji a bázni – je božský. A vskutku, náš objav viery je prvým krokom ku spáse. Po ňom nás k láske a poznaniu privádzajú bázeň, nádej a kajúcnosť, ruka v ruke s miernosťou a trpezlivosťou.  [sv. Klement Alexandrijský, Strómy, kn. 2, kap. 6 (PG 8, 965)]