Të gjithë pyetjet
prev
Pararendëse:1.27 Çfarë është Besëlidhja? Dhe cili është plani i Zotit për shpëtimin tonë?
next
Tjetra:1.29 A nuk ishte Jezusi vetëm një njeri i mirë e një mësues feje i ditur?

1.28 Pse Jezusi duhej të vdiste në mënyrë kaq të tmerrshme?

Çfarë ka bërë Jezusi për ne?

Jezusi pati një vdekje të tmerrshme, të dhimbshme dhe çnjerëzore në kryq. Nga njëra anë ai është Biri i Hyjit; në anën tjetër, si njeri, ai vuajti dhe përjetoi dhimbje dhe frikë. Nëpërmjet vuajtjes dhe vdekjes së tij, Jezusi na shpëtoi nga vdekja dhe fitoi faljen për të gjitha mëkatet.

Nëpërmjet vdekjes së tij të tmerrshme, Jezusi na dha provën se ai me të vërtetë foli në emër të Hyjit Atë dhe Zoti e konfirmoi këtë nëpërmjet ringjalljes së Jezusit. Gjatë gjithë jetës së tij, Jezusi na tregoi se ai i do njerëzit. Ai na e tregoi këtë gjë veçanërisht në kryq, ku i mori mbi vete të gjitha mëkatet tona (Heb. 9:28)Heb. 9:28: kështu edhe Krishti: u flijua vetëm një herë për të shlyer mëkatet e të gjithëve, kurse herën e dytë - jo më në lidhje me mëkate - do t’u duket atyre që e presin për të qenë shëlbuar.".

Me vuajtjen dhe vdekjen për ne, Jezusi na pajtoi me Hyjin. Ai e mundi mëkatin që ne të kemi jetën e pasosur.
Urtësia e Kishës

Cilat janë pasojat e flisë së Jezusit në Kryq?

Jezusi e ka ofruar lirisht Vetveten si fli fajshlyese, domethënë: i ka ndrequr fajet tona me anë të bindjes së plotë të dashurisë së Vet deri në vdekje. Kjo “dashuri deri në fund [deri në pikën e fundit]” (Gjn 13, 1) e Birit të Hyjit e pajton mbarë njerëzimin me Atin. Pra, flija pashkore e Krishtit i çliron njerëzit në mënyrë të vetme, të përsosur dhe përfundimtare, si edhe u hap atyre bashkësinë me Hyjin. [KKKP 122]

Why did Jesus have to redeem us on the Cross, of all places?

The Cross on which Jesus, although innocent, was cruelly executed is the place of utmost degradation and abandonment. Christ, our Redeemer, chose the Cross so as to bear the guilt of the world and to suffer the pain of the world. So he brought the world back home to God by his perfect love.    

God could not show his love more forcibly than by allowing himself in the person of the son to be nailed to the Cross for us. Crucifixion was the most shameful and most horrible method of execution in antiquity. It was forbidden to crucify roman citizens, whatever crimes they were guilty of. Thereby God entered into the most abysmal sufferings of mankind. since then, no one can say “God does not know what I’m suffering.” [Youcat 101]

Pse Jezusi i fton nxënësit e Vet që ta marrin kryqin e tyre?

Duke i ftuar nxënësit e Vet që ta marrin kryqin e tyre dhe ta ndjekin, Jezusi dëshiron t’i bashkëngjisë me flinë e Vet shëlbimprurëse pikërisht ata që janë përfituesit e saj të parë. [KKKP 123]

Why are we too supposed to accept suffering in our lives and thus “take up our cross” and thereby follow Jesus?

Christians should not seek suffering, but when they are confronted with unavoidable suffering, it can become meaningful for them if they unite their sufferings with the sufferings of Christ: “Christ …suffered for you, leaving you an example, that you should follow in his steps” (1 Pet 2:21).  

Jesus said, “If any man would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me” (Mk 8:34). Christians have the task of alleviating suffering in the world. Nevertheless, there will still be suffering. In faith we can accept our own suffering and share the suffering of others. In this way human suffering becomes united with the redeeming love of Christ and thus part of the divine power that changes the world for the better. [Youcat 102]

"What does it mean to say that Jesus is “the only-begotten Son of God”?

When Jesus calls himself “God’s only-begotten Son”(or “only Son”, Jn 3:16) and Peter and others bear witness to this, the expression means that of all men only Jesus is more than a man and stands in a unique relationship to God, his Father.  

In many passages of the New Testament (Jn 1:14,18; 1 Jn 4:9; Heb 1:2, and so on) Jesus is called “son”. At his Baptism and his Transfiguration, the voice from heaven calls Jesus “my beloved son”. Jesus discloses to his disciples his unique relationship to his heavenly Father: “All things have been delivered to me by my Father; and no one knows the son except the Father, and no one knows the Father except the son and any one to whom the son chooses to reveal him” (Mt 11:27). The fact that Jesus Christ really is God’s son comes to light at the resurrection. [Youcat 74]

Kjo është ajo çfarë Etërit e Kishës thonë

Le të këmbëngulim me shpresën tonë dhe me garantimin e drejtësisë sonë, që është Jezu Krishti, ai në trupin e vet i mori mbi drurin  [e Kryqit] mëkatet tona (1 Pjet. 2: 24), Ai që mëkat nuk bëri dhe në buzët e tij nuk u gjet gënjim  (1 Pjet. 2:22); por për hir tonë, që të mund të jetojmë në të, ai i duroi të gjitha gjërat. [Shën Polikarpi, Letër Filipianëve, Kap. 8: 1 (MG 5, 1012)]