All Questions
prev
Previous:1.13 Sa anong wika isinulat ang Bibliya?
next
Next:1.15 Ano ang balangkas ng Lumang Tipan?

1.14 Ano ang pagkakaiba ng Bibliya at ng Qur’an?

Ang Bibliya: tunay o huwad?

Ang mga Muslim ay naniniwala na ang Qur’an ay literal na idinikta ng Diyos kay Mohamed sa wikang Arabiko. Ang teksto ng Qur’an ay banal sa mga Muslim. Ito ay totoo rin para sa Bibliya: bilang mga Kristiyano, tayo ay naniniwala na ang mga may-akda ng Bibliya ay binigyan ng inspirasyon ng Espiritu Santo [>1.31] (na hindi kinakailangang idikta ng Diyos ang teksto). Ang Espiritu Santo ring ito ang tumutulong sa mga nagbabasa na bigyan ng tamang kahulugan ang Bibliya [>1.32]. Ang mga salita sa Bibliya ay walang buhay hanggang sila ay basahin.

Tungkol sa mga nilalaman, itinatanggi ng Qur’an na si Hesus ay ang Anak ng Diyos at siya ay namatay at nabuhay na magmuli. Ito ay nanganghulugan na ang katotohanan na ang Diyos ay nagkatawang-tao kay Hesus dahil sa pagmamahal niya sa atin [>1.26] ay hindi kinikilala. 

Ang Bagong Tipan ay nagsasabing si Hesus ay ang Anak ng Diyos, na itinatanggi ng Qur’an. Ang Diyos ang pumukaw sa mga may akda ng Bibliya. Hindi niya idinikta ang teksto.
The Wisdom of the Church

What role does Sacred Scripture play in the life of the Church?

Sacred Scripture gives support and vigor to the life of the Church. For the children of the Church, it is a confirmation of the faith, food for the soul and the fount of the spiritual life. Sacred Scripture is the soul of theology and of pastoral preaching. The Psalmist says that it is “a lamp to my feet and a light to my path” (Psalm 119:105). The Church, therefore, exhorts all to read Sacred Scripture frequently because “ignorance of the Scriptures is ignorance of Christ” (Saint Jerome). [CCCC 24]

This is what the Popes say

Ang pananampalataya sa Diyos, na inaangkin ng mga espiritwal na inapo ni Abraham – Mga Kristiyano, Muslim at Hudyo – kapag ito ay tinirhan nang taos-puso, kapag tumagos ito sa buhay, ay isang tiyak na pundasyon ng dignidad, kapatiran at kalayaan ng mga tao at isang prinsipyo ng katuwiran para sa moral na pag-uugali at buhay sa lipunan. At may higit pa: bilang isang resulta ng pananampalatayang ito sa Diyos na Tagapaglikha at transendente, nahahanap ng isang tao ang kanyang sarili sa tuktok ng nilikha. Nilikha siya, itinuturo ng Bibliya, ‘sa larawan at wangis ng Diyos’ (Gn 1:27); para sa Qur'an, ang sagradong libro ng mga Muslim, kahit na ang tao ay gawa sa alikabok, 'Ang Diyos ay hininga sa kanya ang kanyang espiritu at pinagkalooban siya ng pandinig, paningin at puso,' iyon ay, katalinuhan (Surah 32.8). [Pope John Paul II, Ankara 29 Nov. 1979]