All Questions
prev
Previous:2.25 Paano nagsimula ang buhay monastiko?
next
Next:2.27 Paano naging Katoliko ang Hilagang Europa?

2.26 Ano ang pinagmulan ng Islam?

Ang mga Muslim, mga barbaro, at ang Orthodox

Sa ikapitong siglo AD, inangkin ng isang Arabo na nagngangalang Muhammad na si anghel Gabriel ay nagdikta ng banal na pagpapahayag sa kanya. Ang mga ito ay isinulat sa Qur’an [>1.14]. Mayroon ding hadith, isang aklat na nagpapaliwanag sa Qur’an, na ginawa ni Muhammad at ng kanyang mga tagasunod. Ang mga batas ng Sharia ay nanggaling sa Qur’an at sa hadith.

Ang Islam ay mabilis na kumalat sa mundo ng mga Arabo, kabilang ang paglunsad ng digmaan laban sa mga Hudyo, Kristiyano at mga taong may ibang paniniwala. Itinuturing ng Islam si Jesus bilang isang propeta at hindi angAnak ng Diyos[>1.29] na kung sino talaga Siya. Ang pagkamatay ni Jesus sa krus [>1.26] at ang kanyang muling pagkabuhay [>1.50] ay hindi rin kinikilala ng Islam.

Sa ikapitong siglo si Muhammad ay nagpakalat ng relihiyon na kumikilalasa isang Diyos, ngunit wala si Hesus bilang Panginoon at Tagapagligtas.
This is what the Popes say

Noong 1219 kumuha si Saint Francis ng pahintulot na bisitahin at makausap ang sultan na Muslim na si Malik al-Klmil, upang ipangaral ang Ebanghelyo ni Hesus ... Sa isang panahon na naganap ang isang hidwaan sa pagitan ng Kristiyanismo at Islam, si Francis, sinasadya na armado lamang ng kanyang pananampalataya at personal na kababaang-loob, mabisang naglalakbay sa landas ng dayalogo. Sinasabi sa amin ng mga salaysay na binigyan siya ng isang mabait na pagtanggap at isang mabuting pagtanggap ng Muslim Sultan. Nagbibigay ito ng isang modelo na dapat magbigay ng inspirasyon sa mga ugnayan ngayon sa pagitan ng mga Kristiyano at Muslim: upang itaguyod ang isang taos-pusong diyalogo, sa paggalang na paggalang at pag-unawa sa isa't isa. [Pope Benedict XVI, General Audience, 27 Jan. 2010]