All Questions
prev
Predchádzajúce:1.13 V akom jazyku bola napísaná Biblia?
next
Ďalej:1.15 Ako je usporiadaný Starý zákon?

1.14 Aký je rozdiel medzi Bibliou a Koránom?

Biblia: pravda alebo lož?

Moslimovia veria, že Korán Boh doslova diktoval Mohamedovi v arabčine. Texty Koránu sú pre moslimov posvätné. Toto je pravda aj v prípade Biblie: ako kresťania veríme, že autori Biblie boli inšpirovaní Duchom Svätým (Boh však text nediktoval). Ten istý Duch Svätý pomáha čitateľom interpretovať Bibliu správne. Slová v Biblii sú mŕtve, kým sa nečítajú.

Čo sa týka obsahu, Korán popiera, že Ježiš je Božím Synom, že zomrel a vstal z mŕtvych. To znamená, že pravda o tom, ako sa Boh vtelil v Ježišovi pre svoju lásku k nám sa neberie do úvahy.

Nový zákon hovorí, že Ježiš je Boží Syn, čo Korán popiera. Boh inšpiroval pisateľov Biblie. Nediktoval jej text.
Múdrosť Cirkvi

Akú úlohu má Sväté písmo v živote Cirkvi?

Sväté Písmo dáva Cirkvi oporu a životnú silu. Synom a dcéram Cirkvi je posilou viery, pokrmom a prameňom duchovného života. Je dušou teológie a pastoračnej kazateľskej činnosti. Žalmista hovorí: ono „je svetlo pre moje nohy, pochodeň na mojich chodníkoch“ (Ž 119,105). Preto Cirkev vyzýva často čítať Sväté písmo, lebo „nepoznať Písma znamená nepoznať Krista“ (svätý Hieronym). [KKKC 24]

Toto hovoria pápeži

Keď je viera v Boha, ktorú vyznávajú duchovní potomkovia Abraháma –kresťania, moslimovia a židia – žitá úprimne a preniká život, je istým základom dôstojnosti, bratstva a slobody človeka, ako aj princípom spravodlivosti v morálnom správaní a spoločenskom živote. To však nie je všetko: v dôsledku tejto viery v Boha Stvoriteľa, ktorý presahuje všetko, sa človek nachádza na vrchole stvorenstva. Ako učí Biblia, „bol stvorený na Boží obraz a podobu“ (Gn  1,27). Podľa Koránu, posvätnej knihy moslimov, do človeka, hoci bol stvorený z prachu, „Boh vdýchol svojho ducha a obdaril ho sluchom, zrakom a srdcom“, teda rozumom (Sura 32,8). [Pápež Ján Pavol II., Ankara, 29. novembra 1979]