All Questions
prev
Předchozí:3.14 Jak mám strávit čas při adoraci?
next
Následující:3.16 Co jsou relikvie (ostatky)?

3.15 Jak se „vyrábí“ svěcená voda? Co znamená požehnání?

Tradice a projevy zbožnosti

Svěcená voda je voda, kterou požehnal biskup, kněz nebo jáhen.  Požehnání je modlitba, v níž žádáme Boha o pomoc a přítomnost.  Požehnané předměty  nám mají pomáhat k tomu, abychom ve svém každodenním životě vždy vzdávali Bohu úctu a slávu.

Kromě svátostí existují také svátostiny, které sestávají ze spojení modlitby s určitým symbolickým činem, jako je znamení kříže nebo pokropení vodou. Svátostinami jsou například svěcená voda, požehnání nebo znamení kříže.

Požehnání kněze činí z vody svěcenou vodu a z věcí posvěcené předměty. Jsou to svátostiny (ne svátosti).
Moudrost církve

Co jsou to svátostiny?

Svátostiny jsou posvátná znamení nebo posvátné úkony, kterými se zprostředkovává Boží požehnání.

Tvoří je modlitba, doprovázená křížem a jinými znameními. Mezi svátostinami zaujímají důležité místo požehnání, která jsou chválou Boha a prosbou o jeho dary, zasvěcení osob Bohu a vyhrazení předmětu a místa pro bohoslužbu. K typickým svátostinám patří žehnání osob, domů nebo dopravních prostředků, žehnání vody, zvonů a varhan,  svatoblažejské požehnání, označování věřících popelem, žehnání velikonoční svíce atd. [Youcat 272]

Co je to velebení?

Velebení je odpověď člověka na Boží dary: protože Bůh dává požehnání, srdce člověka může zase velebit toho, který je zdrojem všeho požehnání. Jeho dobrota, blízkost, slitování - to vše znamená požehnání. „Bůh ti žehnej“, tak zní nejstručnější přání Božího požehnání.

Každý křesťan by měl svolávat Boží požehnání na sebe i na druhé lidi. Rodiče mohou požehnat svým dětem znamením kříže na čele. Vzájemně si mohou žehnat lidé, kteří se milují. Nadto kněz žehná z moci svého úřadu výslovně Ježíšovým jménem a z pověření církve. Jeho prosba o požehnání nabývá zvláštní účinnosti mocí kněžského svěcení a mocí modlitby celé církve. [Youcat 484]

Co k tomu říkají papežové

Dnešek je dnem posvěcení vašeho nového farního kostela. Ať péče, kterou věnujeme hmotné stavbě – kropíme ji svěcenou vodou, mažeme olejem, okuřujeme ji – je znamením a povzbuzením k ještě větší péči při obraně a budování lidského chrámu, který tvoříte vy, drazí farníci. (Papež Benedikt XVI., homilie při posvěcení nového kostela, 16. prosince 2007)