All Questions
prev
Previous:3.17 Bakit peregrinasyon at prusisyon? Ano ang retreat?
next
Next:3.19 Ang mga Muslim at Hudyo ay hindi kumakain ng baboy. Paano naman ang Katoliko?

3.18 Totoo bang naitataboy ng eksorsismo ang demonyo?

Mga Tradisyon at Debosyon

Sa Bibliya, mababasa natin kung paano pinatalsik ni Hesus ang mga masasamang espiritu o demonyo sa maraming okasyon (Lc. 4:33-35)Lc. 4:33-35: “May isang lalaki noon sa sinagoga na sinasapian ng masamang espiritu. Sumigaw ito nang malakas, ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga-Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita. Ikaw ang Banal na mula sa Diyos.” Subalit sinaway siya ni Jesus, “Tumahimik ka! Lumabas ka sa taong iyan!” At nang mailugmok ang lalaki sa kanilang kalagitnaan, lumabas ang demonyo sa kanya nang hindi siya sinasaktan.”.Inatasan din ang kanyang mga alagad na palayasin ang mga demonyo(Mc. 6:7)Mc. 6:7: “Tinawag niya ang Labindalawa at isinugo sila nang dala-dalawa. Sila ay binigyan niya ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu”..Ang misyon ni Hesus na labanan ang kasamaan ay sumasaklaw pa rin sa kanilang mga kahalili: ang mga obispo at pari [> 2.15].

Ang isang exorcist ay isang pari na partikular na hinirang ng obispo para sa gawaing ito. Pangunahin niyang ginagawa ang kanyang gawain sa pamamagitan ng pagdarasal at pananampalataya na ang pag-ibig ni Hesus [> 1.26] ay maaaring mapagtagumpayan ang lahat ng kasamaan.

Ang pagsapi ng demonyo ay bihira ngunit totoo. Kung walang mga paliwanag na medikal o sikolohikal, ang isang exorcist ay maaaring palayasin ang mga demonyo sa pamamagitan ng pagdarasal.
The Wisdom of the Church

What is an exorcism?

When the Church asks with its authority in the name of Jesus that a person or object be protected against the power of the Evil One and withdrawn from his dominion, it is called an exorcism. This is done in ordinary form in the rite of Baptism. A solemn exorcism, called a major exorcism, can be performed only by a priest authorized by the bishop. [CCCC 352]

Kahit sa kasalukuyan ba ay nagsasagawa ang Simbahan ng eksorsismo?

Sa bawat binyag ay isinasagawa ang tinatawag na maliit na → Eksorsismo, isang panalangin kung saan tinatanggal ang kasamaan mula sa bibinyagan at pinalalakas laban sa mga "pamunuan at kapangyarihan" na napagtagumpayan ni Jesus. Ang dakilang eksorsismo ay isang panalangin mula sa kapangyarihan ni Jesus kung saan ang impluwensiya at kapangyarihan ng kasamaan ay tinatanggal sa isang Kristiyanong bininyagan sa pamamagitan ng lakas ni Jesus. Bihira lamang itong ginagamit  ng → Simbahan, at tanging pagkatapos lamang ng mahigpit na pagsusuri.

 

Ang mga ipinapakita sa mga pelikula ng Hollywood bilang → Eksorsismo ay kadalasang hindi tumutugma sa katotohanan ni Jesus at ng Simbahan. Madalas naibabalita tungkol kay Jesus na nagpaalis Siya ng mga demonyo. May kapangyarihan Siya sa masasamang pamunuan at kapangyarihan at kayang palayain mga tao mula rito. Ibinigay ni Jesus sa mga → apostol ang "kapangyarihan sa matutuming espiritu para palayasin ang mga ito at pagalingin ang lahat ng sakit at karamdaman" (Mt 10:1). Hindi kaiba rito ang ginagawa ng Simbahan sa kasalukuyan kapag ang isang naatasang → pari ay nagwika ng panalanging pang-eksorsismo sa isang taong humihiling nito. Bago nito ay pinagpapasiyahan muna kung ito ay isang sikolohikal na pangyayari (ang mga ganitong bagay ay nabibilang sa hurisdiksyon ng saykayatrista). Ang eksorsismo ay tungkol sa pagtatanggol mula sa isang espirituwal na pagsubok at panggugulo at ang pagpapalaya mula sa kapangyarihan ng masama. [Youcat 273]

 

This is what the Popes say

Ang diablo at ang kanyang mga alipores ay hindi natutulog at, dahil ang kanilang mga tainga ay hindi makarinig ng salita ng Diyos, nagtatrabaho sila ng walang pagod na patahimikin ang salitang iyon at baluktutin ito. Ang pag-harap sa kanila ay mas nakakapagod. Ito ay nagsasangkot hindi lamang sa paggawa ng mabuti, sa lahat ng pagsusumikap na nauugnay dito, ngunit din sa pagtatanggol sa kawan at sa sarili mula sa kasamaan. Ang masamang isa ay mas matalino kaysa sa atin, at nagawa niyang i-demolish sa isang sandali kung ano ang tumagal sa amin ng mga taon ng pasensya upang buuin. Narito kailangan nating humingi ng biyaya upang malaman kung paano "mabawi" (at ito ay isang mahalagang ugali upang makakuha): upang hadlangan ang kasamaan nang hindi hinuhugot ang mabuting trigo, o ipagpalagay na protektahan tulad ng supermen kung ano ang nag-iingat ng Panginoon lamang. [Pope Francis, Homily, 2 Apr. 2015]