All Questions
prev
Predchádzajúce:3.14 Ako mám tráviť čas počas adorácie?
next
Ďalej:3.16 Čo sú to relikvie?

3.15 Ako sa „vyrába“ svätená voda? Čo znamená požehnanie?

Tradície a zbožnosť

Svätená voda je voda, ktorú požehnal biskup, kňaz alebo diakon. Požehnanie je modlitba, v ktorej prosíme Boha o jeho požehnanie a prítomnosť. Požehnané (posvätené) predmety sú zasvätené Bohu: je to, akoby sme si ich odložili a používali ich len na vyjadrenie našej viery.

Okrem sviatostí máme aj sväteniny. Tými sú často modlitby spojené so symbolickým úkonom, ako napríklad znamenie kríža alebo kropenie vodou. Svätená voda, požehnania a znamenie kríža sú príkladmi svätenín.

Požehnanie kňaza posväcuje vodu alebo predmety. Ide o sväteniny (nie sviatosti).
Múdrosť Cirkvi

Čo sú sväteniny?

Sväteniny sú posvätné znaky alebo úkony, ktorými sa sprostredkováva Božie požehnanie.

Tvorí ich modlitba sprevádzaná krížom a inými znameniami. Medzi sväteninami zaujímajú dôležité miesto požehnania, ktoré sú chválou Boha a prosbou o jeho dary, zasvätenie osôb Bohu a vyhradenie predmetov a miesta pre bohoslužbu. Medzi typické sväteniny patrí žehnanie osôb, domov alebo dopravných prostriedkov, žehnanie vody, zvonov alebo organa, svätoblažejské požehnanie, označovanie veriacich popolom, žehnanie bahniatok, veľkonočnej sviece atď. [Youcat 272]

Čo je velebenie?

Velebenie je odpoveď človeka na Božie dary. Pretože Boh nám dáva požehnanie, srdce človeka môže zasa velebiť toho, kto je zdrojom každého požehnania. Jeho dobrota, blízkosť, zľutovanie – to všetko znamená požehnanie. Najkratšie prianie Božieho požehnania znie: „Boh ťa žehnaj!“

Každý kresťan by mal prosiť o Božie požehnanie pre seba i pre druhých ľudí. Rodičia môžu požehnať svoje deti znamením kríža na čele. Ľudia, ktorí sa majú radi, si môžu vzájomne žehnať. Okrem toho kňaz z moci svojho úradu žehná vyslovene v Ježišovom mene a z poverenia Cirkvi. Jeho prosba o požehnanie nadobúda zvláštnu účinnosť mocou kňazskej vysviacky a mocou modlitby celej Cirkvi. [Youcat 484]

Toto hovoria pápeži

[Dnes] posviacame váš nový farský kostol… nech je starostlivosť, ktorú preukazujeme fyzickej stavbe –kropenie svätenou vodou, pomazanie olejom, incenzovanie – znamením a povzbudením k ešte starostlivejšej obrane a šíreniu zvesti o chráme ľudu, ktorý tvoríte vy, drahí veriaci. [Pápež Benedikt XVI., kázeň, 16. decembra 2007]