3.16 Ano ang mga labi?

Traditions and devotions

Ang relic o labi ay isang nasasalat na paalala ng isang santo [> 4.15]. Ang mga labi ay madalas na mga piraso ng damit o katawan ng isang santo. Hindi ito kakaiba tulad ng waring ipahiwatig: isipin lamang ang mga taong nag-iingat ng isang piraso ng alahas, isang lock ng buhok, o iba pang mga bagay ng isang mahal sa buhay na namatay.


Ang katotohanan na maaari tayong maging malapit, at kahit na hawakan, ang isang labi ng isang santo ay makatutulong sa ating pananampalataya. Katulad ng mga santo, maaari tayong maging tunay at ganap na maligaya kapag palagi nating sinisikap na manatiling malapit sa Diyos at mahalin ang ating kapwa [> 4.7].

Ang mga labi ay mahahalagang paalala ng mga santo na tumutulong sa atin na maisip ang mga ito at upang hingin ang kanilang mga panalangin.
The Wisdom of the Church

What forms of popular piety accompany the sacramental life of the Church?

The religious sense of the Christian people has always found expression in the various forms of piety which accompany the sacramental life of the Church such as the veneration of relics, visits to sanctuaries, pilgrimages, processions, the stations of the cross and the rosary. The Church sheds the light of faith upon and fosters authentic forms of popular piety. [CCCC 353]

Maaari bang magbigay galang sa mga relikiya?

Ang pagbibigay galang sa mga → relikiya ay isang likas na pangangailangan ng tao upang magpakita ng respeto at paghanga sa mga taong iginagalang. Kaya ang mga relikiya ng mga banal ay tamang binibigyang galang kapag pinupuri ang gawa ng Diyos sa mga taong lubusang ibinigay ang kanilang sarili sa Diyos. [Youcat 275]

This is what the Popes say

Si John Damascene ay [nagsalita tungkol sa] paggalang sa mga labi ng mga Santo, batay sa paniniwala na ang mga Banal na Kristiyano, na naging bahagi ng Pagkabuhay na Mag-uli ni Cristo, ay hindi maituturing na "patay" lamang. Bilang ng bilang, halimbawa, yaong ang mga labi o imahe ay karapat-dapat igalang, sinabi ni Juan ... "Una sa lahat [hayaan nating igalang] ang mga kinasihan ng Diyos, siya lamang ang Banal, na nagpapahinga sa mga Banal (cf. Is 57: 15), tulad ng Ina ng Diyos at lahat ng mga Santo. Ito ang mga, hangga't maaari, ay ginawang katulad ng Diyos sa kanilang sariling kalooban; at sa presensya ng Diyos sa kanila, at ng tulong niya, tinawag talaga sila diyos (cf. Aw 82: 6). [Pope Benedict XVI, General Audience, 6 May 2009]