DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Ankstesnis:3.14 Kaip leisti laiką per adoraciją?
next
Kitas:3.16 Kas yra relikvijos?

3.15 Kaip gaunamas švęstas vanduo? Ką teikia palaiminimas?

Tradicijos ir liaudiškojo pamaldumo apraiškos

Švęstas vanduo yra vanduo, palaimintas vyskupo,kunigo arba diakono. Palaiminimas yra malda, kuria prašome Dievo artumo bei palaiminimo. Palaiminti daiktai yra pašvęsti Dievui: jie Jam paskiriami ir yra naudojami vien tik mūsų tikėjimui išreikšti.

Be sakramentų yra dar sakramentalijos. Dažnai tai – maldos, lydimos simbolinio veiksmo, tokio kaip, pavyzdžiui, peržegnojimas arba apšlakstymas vandeniu. Švęstas vanduo, palaiminimai ir Kryžiaus ženklas yra sakramentalijų pavyzdžiai.

Kunigo palaiminimas vandenį ar kitus daiktus pašventina. Jie – sakramentalijos (ne sakramentai).
Bažnyčios išmintis

Ką vadiname sakramentalijomis?

Sakramentalijos yra laiminantys šventi ženklai arba veiksmai.

Paprastai sakramentalijos yra barstymas pelenais, kojų mazgojimas, šlakstymas šventintu vandeniu, stalo palaiminimas, maisto pašventinimas, kiti įvairūs laiminimai, maldavimų procesijos, egzorcizmas ar vienuolių duodami įžadai. [Youcat 272]

Kas yra laiminimo malda?

Laiminimo malda – tai malda, kuria šaukiamės Dievo palaiminimo. Vien tik Dievas siunčia mums palaiminimą. Jo gerumas, Jo artumas, Jo gailestingumas – tai ir yra palaiminimas. Trumpiausia laiminimo malda: „Viešpats telaimina tave.“

Kiekvienas krikščionis privalo prašyti Dievą palaiminimo sau ir kitiems žmonėms. Tėvai gali paženklinti savo vaikų kaktas kryžiumi. Vienas kitą mylintys žmonės gali vienas kitą laiminti. Be to, kunigas, savo tarnystės galia, laimina Jėzaus vardu ir Bažnyčios pavedimu. Jo laiminimo prašymas yra ypač veiksmingas dėl jo Šventimų ir visos Bažnyčios maldos galios. [Youcat 484]

 

Štai ką sako popiežiai

[Šiandien] šventinama nauja jūsų parapijos bažnyčia <...> Tegul rūpestis, kurį rodome materialiam pastatui – apšlakstydami jį švęstu vandeniu, patepdami aliejumi, pasmilkydami, – būna ženklas ir padrąsinimas stiprinti mūsų rūpestį, ginant ir skatinant žmonių šventovę, kurią sudarote jūs, mieli parapijiečiai. [Popiežius Benediktas XVI, Homilija, 2007 m. gruodžio 16 d.]