All Questions
prev
Prethodna:3.47 Tko bira čitanja? Smijem li spavati tijekom propovijedanja?
next
Sljedeći:3.49 Može li bilo tko primiti pričest?

3.48 Je li Isus doista prisutan u euharistiji? Što je to posvećuje?

Euharistija

Za vrijeme mise, kruh (hostije) i vino donose se na oltar. Svećenik izgovara iste riječi koje je Isus izgovarao na Posljednjoj večeri kada je ustanovio euharistiju. Ovaj trenutak euharistijskog slavlja naziva se "posvećenje".

U ovom se trenutku kruh i vino mijenjaju u Isusovo Tijelo i Krv. To nije samo simbolično, već se događa stvarna promjena. Ako hostiju gledaš očima vjere, možeš prepoznati Isusovo Tijelo i Krv po onome što se u početku čini kao kruh i vino. U aplikaciji #TwGOD naći ćeš riječi posvete i ostale standardne tekstove mise na raznim jezicima.

Riječima posvećenja kruh i vino pretvaraju se u Tijelo i Krv Kristovu, zato je Isus uistinu u njima stvarno prisutan.
Mudrost Crkve

U kojemu je smislu euharistija spomen-čin Kristove žrtve?

Euharistija je spomen-čin u smislu da uprisutnjuje i posadašnjuje žrtvu koju je Krist jednom zasvagda na Križu prikazao Ocu za čovječanstvo. Žrtvena narav euharistije izražena je već samim riječima ustanovljenja: “Ovo je moje tijelo koje se za vas predaje” i: “Ovaj kalež novi je savez u mojoj krvi, koja se za vas prolijeva” (Lk 22,19-20). Žrtva Križa i euharistijska žrtva jedna su jedincata žrtva. Ista je žrtva i žrtvovatelj, različit je samo način prikazivanja: krvni na Križu, nekrvni u euharistiji. [KKKC 280]

Kako je Isus prisutan u euharistiji?

Isus Krist je u euharistiji prisutan na jedinstven i neusporediv način. Naime, prisutan je istinski, stvarno i bitno: svojim Tijelom i Krvlju, zajedno sa svojom Dušom i svojim Božanstvom. U njoj je, dakle, sakramentalno, tj. pod euharistijskim prilikama kruha i vina, prisutan sav i čitav Krist: Bog i čovjek. [KKKC 282]

Što znači pretvorba biti (transsubstancijacija)?

Pretvorba biti (transsubstancijacija) znači preobrazbu sve biti (supstancije) kruha u bit Kristova Tijela i sve biti vina u bit njegove Krvi. Ta se pretvorba ostvaruje u euharistijskoj molitvi, snagom Kristove riječi i djelovanjem Duha Svetoga. Ipak, osjetilna obilježja kruha i vina te “euharistijske prilike” ostaju nepromijenjeni. [KKKC 283]

Na koji je način Krist prisutan kada se slavi euharistija?

Krist je u SAKRAMENTU EUHARISTIJE otajstveno, ali stvarno prisutan. Dok god CRKVA, po Kristovoj zapovijedi “to čini njemu na spomen” (1 Kor 11,25), lomeći kruh i prinoseći kalež, i danas se događa isto ono što se jednom zbilo: Krist se istinski predaje za nas i mi dobivamo udio u njemu. Jedincata i neponovljiva Kristova žrtva na križu posadašnjuje (uprisutnjuje se) se na oltaru: ostvaruje se djelo našeg spasenja. [Youcat 216]

Ovo kažu crkveni naučitelji

Sv. Augustin, Propovijedi, br. 227

Morali biste znati što ste dobili, što ćete dobiti i što biste trebali primati svakodnevno. Taj kruh kojeg vidite na oltaru, posvećen Riječju Božjom, Tijelo je Kristovo. Taj kalež, ili bolje rečeno, ono što taj kalež drži, posvećen Riječju Božjom, je Krv Kristova. Kroz te nesreće, Gospodin nam je htio povjeriti svoje Tijelo i Krv, koju je izlio za oproštenje grijeha. [Sv. Augustin, Propovijedi, br. 227 (ML 38, 1099)]

Sv. Ćiril Jeruzalemski, Kateheze, 22,3

Blagujući Kristovo Tijelo i Krv, možete biti stvoreni od istog tijela i iste krvi s Njim. Jer tako dolazimo nositi Krista u sebi, jer se njegovo Tijelo i Krv distribuiraju kroz naše članove. Tako smo, prema blaženom Petru, mi dionici božanske naravi (2 Pt 1,4). [Sv. Ćiril Jeruzalemski, Kateheze, 22,3 (MG 33, 1100)]