All Tweets
Prethodna:
Sljedeći:
visje op auto

2.37 Koja je razlika između protestanata i katolika?

Prema reformaciji

Dok je jedna Katolička crkva koju vodi papa, postoji mnogo različitih protestantskih zajednica. Svi dijelimo svoju vjeru u Boga i u Božju ljubav prema čovječanstvu, ali postoje i razlike. Kao katolici, vjerujemo da je Božje otkrivenje objavljeno u Bibliji i predaji Crkve , dok većina protestanata Bibliju prepoznaje samo kao izvor otkrivenja.

Većina protestanata također ima problema sa sakramentima, ulogom Marije  i svetaca te položajem pape. Isus je želio uspostaviti jedinstvenu Crkvu: podjele koje postoje između kršćana, nisu u skladu s Njegovom namjerom. Zbog toga trebamo puno moliti i činiti sve što možemo, kako bismo radili za jedinstvo (ekumenizam).

> Pročitaj više u knjizi

Protestanti odbacuju neke vidove katoličke vjere, osobito papu kao znak jedinstva i sakramente kao izvor milosti.

This is what the Popes say