All Questions
prev
Ankstesnis:1.30 Ar Jėzus turėjo brolių ir seserų?
next
Kitas:1.32 Ką daro Šventoji Dvasia? Ar man Jos reikia?

1.31 Kas yra Šventoji Dvasia?

Ką veikia Šventoji Dvasia?

Dievas Tėvas, Jėzus, Jo Sūnus, ir Šventoji Dvasia kartu yra Švenčiausioji Trejybė. Trejybės Asmenų ryšys labai ypatingas . Šventoji Dvasia įkvepia mus ir padeda sužinoti apie Dievą bei imti tikėti.

Šventoji Dvasia įkvėpė ir Biblijos autorius , jiems užrašant Dievo žinią. Taip pat Ji padeda  mums šiandien skaityti Bibliją teisingai . Matome ją esant simboliškai vaizduojamą kaip alsavimą, orą arba vėtrą, taip pat kaip vandenį, ugnį, šviesą arba debesis. Dažnai Ją simbolizuoja balandis, kuris nusileido ant Jėzaus Jo Krikšto metu (Mt 3, 16)Mt 3, 16: Pakrikštytas Jėzus tuoj išbrido iš vandens. Staiga jam atsivėrė dangus, ir jis pamatė Dievo Dvasią, sklendžiančią žemyn it balandį ir nusileidžiančią ant jo.

Su Tėvu ir Sūnumi Šventoji Dvasia yra Dievas. Ji mus guodžia, leidžia dalyvauti Dievo meilėje ir padeda.
Bažnyčios išmintis

Kodėl Sūnaus ir Dvasios misija neatskiriama?

Nedalioje Trejybėje Sūnus ir Dvasia yra skirtingi, bet neatskiriami. Iš tiesų nuo laikų pradžios iki pabaigos Tėvas, siųsdamas Sūnų, siunčia ir savo Dvasią, vienijančią mus su Kristumi per tikėjimą, idant mes kaip įsūniai galėtume kreiptis į Dievą „Tėve“ (Rom 8, 15). Dvasia yra neregima, bet ją pažįstame iš jos veikimo, kai ji mums apreiškia Žodį ir veikia Bažnyčioje. [KBKS 137]

Ką reiškia pasakymas, kad Šventoji Dvasia kalbėjo per pranašus?

Dar Senosios Sandoros vyrus ir moteris Dievas pripildydavo Dvasios, ir jų balsai kilo į Dievą, jie kalbėjo Dievo vardu ir rengė tautą Mesijo atėjimui.

Senojoje Sandoroje Dievas išsirinkdavo vyrus ir moteris, kurie buvo pasirengę, kad Jis juos padarytų tautos guodėjais, vadais ir ragintojais. Tai Dievo Dvasia kalbėjo Izaijo, Jeremijo, Ezekielio ir kitų pranašų lūpomis. Paskutinysis iš šių pranašų Jonas Krikštytojas ne tik pranašavo Mesijo atėjimą, jis susitiko su Juo ir skelbė Jį esant Išvaduotoją iš nuodėmės vergijos. [Youcat 116]

Kaip vadinama Šventoji Dvasia?

Šventoji Dvasia yra tikrasis trečiojo Švenčiausiosios Trejybės Asmens vardas. Jėzus vadina ją taip pat Parakletu (Guodėju, Užtarėju) ir Tiesos Dvasia. Naujajame Testamente ji dar vadinama Kristaus Dvasia, Viešpaties Dvasia, Dievo Dvasia, garbės Dvasia, pažadėtąja Dvasia. [KBKS 138]

Kaip vadinama ir kokiais ženklais pasirodo Šventoji Dvasia?

Ant Jėzaus Šventoji Dvasia nusileidžia balandžio pavidalu. Pirmieji krikščionys patyrė Šventąją Dvasią kaip gydantį patepimą, gyvąjį vandenį, šniokščiančią audrą ir liepsnojančią ugnį. Jėzus Kristus kalba apie Globėją, Guodėją, Mokytoją ir Tiesos Dvasią.

Bažnyčios sakramentuose Šventosios Dvasios malonė suteikiama uždedant rankas ir patepant aliejumi.

Kaip taikos, kurią Dievas sudarė su žmonėmis po tvano, ženklas Nojui buvo parodytas balandis. Ir antikos pagonys balandį laikė meilės simboliu. Todėl pirmieji krikščionys iš karto suprato, kodėl Šventoji Dvasia, Asmeniu tapusi Dievo Meilė, balandžio pavidalu nusileido ant Jėzaus, kai Jis krikštijosi Jordane. Šiandien balandis yra visame pasaulyje pripažintas taikos ženklas ir vienas svarbiausių žmogaus sutaikinimo su Dievu simbolių (plg. Pr 8, 10–11). [Youcat 115]

Štai ką sako Bažnyčios Tėvai

Globėjas ateis, ir Sūnus atsiųs Jį nuo Tėvo, ir Jis yra Tiesos Dvasia, kylanti iš Tėvo. [Šv. Hiliaras, Apie Švenčiausiąją Trejybę, 8 knyga, 19 sk. (ML 10, 250)]