All Questions
prev
Ankstesnis:1.31 Kas yra Šventoji Dvasia?
next
Kitas:1.33 Tuo pat metu Dievas yra ir vienas, ir trys. Argi tai ne nesąmonė?

1.32 Ką daro Šventoji Dvasia? Ar man Jos reikia?

Ką veikia Šventoji Dvasia?

Šventoji Dvasia padeda mums gerai krikščioniškai gyventi . Gauname šią pagalbą labai ypatingu būdu per Krikštą  ir Sutvirtinimą , kada mums suteikiamos Šventosios Dvasios dovanos. Šventosios Dvasios dėka galime tikėti į Dievą ir melstis Jam  visa širdimi (1 Kor 12, 3)Kor 12, 3:Pakrikštytas Jėzus tuoj išbrido iš vandens. Staiga jam atsivėrė dangus, ir jis pamatė Dievo Dvasią, sklendžiančią žemyn it balandį ir nusileidžiančią ant jo. ; (Gal 4, 6)Gal 4, 6:O kadangi esate įvaikiai, Dievas atsiuntė į mūsų širdis savo Sūnaus Dvasią, kuri šaukia: „Aba, Tėve!“

Per Sekmines  dėmesys sutelkiamas į Šventąją Dvasią: mes švenčiame Padėjėjo, kurį Jėzus pažadėjo savo mokiniams (Jn 14, 16-17)Jn 14, 16-17:<...> aš paprašysiu Tėvą, ir jis duos jums kitą Globėją, kuris liktų su jumis per amžius, – Tiesos Dvasią, kurios pasaulis neįstengia priimti, nes jos nemato ir nepažįsta. O jūs ją pažįstate, nes ji yra pas jus ir bus jumyse., atsiuntimą. Šventoji Dvasia gali padėti mums savo dovanomis, tokiomis kaip išmintis ir supratimas. Tačiau pasirinkimas yra mūsų: esame laisvi bendradarbiauti su šiomis dovanomis. Taigi Šventoji Dvasia gali mums padėti, tik jei priimame šią pagalbą ir stengiamės tikėti. 

Kiekvienas teisingas pasirinkimas, kurį padarome, yra įkvėptas Šventosios Dvasios. Tau reikia Jos pagalbos, kad gyventum tikrai krikščionišką gyvenimą. Prašyk to!
Bažnyčios išmintis

„Prasidėjo iš Šventosios Dvasios…“ Ką reiškia šis pasakymas?

Jis reiškia, kad amžinąjį Sūnų Mergelė Marija pradėjo savo įsčiose Šventosios Dvasios veikimu, nedalyvaujant vyrui. Apreiškimo metu angelas jai tarė: „Šventoji Dvasia nužengs ant tavęs“ (Lk 1, 35). [KBKS 94]

Kodėl Marija yra Mergelė?

Dievas norėjo, kad Jėzus Kristus turėtų tikrą žmogišką Motiną, bet kad Tėvas būtų pats Dievas ir kad Jo duota nauja pradžia būtų nulemta ne žemiškų galių, bet tik Jo.

Marijos mergystė – tai ne koks nors pasenęs mitologinis vaizdinys, bet esminis Jėzaus gyvenimo elementas. Jį pagimdė moteris, bet Jis neturėjo žmogiškojo tėvo. Jėzus Kristus yra iš Aukštybių duota nauja pradžia pasaulyje. Evangelijoje pagal Luką Marija klausia angelą: „Kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vyro?“ (nemiegu su vyru), o angelas atsako: „Šventoji Dvasia nužengs ant tavęs“ (Lk 1, 34, 35). Nors Bažnyčia nuo pat pradžių buvo išjuokiama už savo tikėjimą Marijos mergyste, ji visada buvo tikra, kad tai reali, o ne simboliška mergystė. [Youcat 80]

Kokiomis Šventosios Dvasios dovanomis mes apdovanoti?

Šventosios Dvasios dovanos yra septynios: išmintis, supratimas, patarimas, tvirtumas, pažinimas, maldingumas, Dievo baimė. Šiomis dovanomis Šventoji Dvasia apdovanoja krikščionis – Ji suteikia jiems tam tikrų ne prigimtinių galių ir kartu galimybę tapti ypatingais Dievo įrankiais šiame pasaulyje.

Šv. Paulius rašo: „Antai vienam Dvasia suteikia išminties žodį, kitam ta pati Dvasia – pažinimą, kitam – tikėjimą toje pačioje Dvasioje, kitam – gydymo dovaną toje vienoje Dvasioje, kitam – stebuklingus darbus, kitam – pranašavimą, kitam – dvasių atpažinimą, kitam – įvairių kalbų dovaną, kitam – kalbų aiškinimą“ (1 Kor 12, 8–10). [Youcat 310]

Kokie yra Šventosios Dvasios vaisiai?

Šventosios Dvasios vaisiai – tai meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, didžiadvasiškumas, gerumas, romumas, maloningumas, ištikimybė, kuklumas, susivaldymas, skaistumas (plg. Gal 5, 22–23).

Iš Šventosios Dvasios vaisių pasaulis gali pamatyti, kuo tampa žmonės, kai visiškai atsiduoda Dievui ir leidžiasi Jo vadovaujami ir ugdomi. Šventosios Dvasios vaisiai rodo, kad Dievas iš tikrųjų veikia krikščionio gyvenimą. [Youcat 311]

Koks yra Sutvirtinimo padarinys?

Sutvirtinimo padarinys yra ypatingas Šventosios Dvasios išliejimas, kaip per Sekmines. Šis išliejimas įspaudžia sieloje neišdildomą žymę ir paskatina Krikšto malonės augimą: giliau įšaknydina dieviškojoje įsūnystėje; tvirčiau suvienija su Kristumi ir jo Bažnyčia; sustiprina sieloje Šventosios Dvasios dovanas; suteikia ypatingos galios liudyti krikščionių tikėjimą. [KBKS 268]

Kas gali priimti šį sakramentą?

Šį sakramentą vienintelį kartą gali ir privalo priimti kiekvienas jau pakrikštytas asmuo, o kad tai būtų vaisinga, jis privalo būti malonės būvyje. [KBKS 269]

Kas įvyksta per Sutvirtinimą?

Per Sutvirtinimą pakrikštyto krikščionio sieloje įspaudžiamas nepanaikinamas, tik vieną kartą gaunamas antspaudas, kuris jį visiems laikams pažymi kaip krikščionį. Šventosios Dvasios malonė – tai dangaus galia, su kuria šis žmogus Krikšto malonę įgyvendina savo gyvenime ir liudija pasauliui Kristų.

Priimti Sutvirtinimo sakramentą – vadinasi, sudaryti su Dievu sandėrį. Sutvirtinamasis sako: „Taip, aš tikiu Tave, mano Dieve, duok man Šventąją Dvasią, kad aš visiškai Tau priklausyčiau, niekada nuo Tavęs neatsiskirčiau ir visą savo gyvenimą Tave liudyčiau kūnu ir siela, darbais ir žodžiais, geromis ir blogomis dienomis.“ O Dievas taria: „Taip, ir aš tikiu tavimi, mano vaike, ir dovanoju tau savąją Dvasią, taigi save patį. Aš visiškai tau priklausysiu, niekada nuo tavęs neatsiskirsiu nei šiame, nei amžinajame gyvenime. Aš būsiu tavo kūne ir sieloje, tavo veiksmuose ir žodžiuose. Net jei tu mane pamirši, aš vis vien būsiu šalia – ir geromis, ir blogomis dienomis.“ [Youcat 205]

Štai ką sako Bažnyčios Tėvai

Pirmiausia galvok <...> apie visų sukurtų dalykų pirmąją priežastį – Tėvą; apie kuriamąją priežastį – Sūnų; apie tobulinamąją priežastį – Dvasią; tokiu būdu, kad [kūrinija] egzistuoja Tėvo valia, yra sukurta Sūnaus veikimu ir tobulinama Dvasios buvimu. [Šv. Bazilijus, Apie Šventąją Dvasią, 16, 38 sk. (MG 32, 136)]