All Questions
prev
Předchozí:1.30 Měl Ježíš bratry a sestry?
next
Následující:1.32 Co působí Duch Svatý? Potřebuju ho?

1.31 Kdo je to Duch Svatý?

Co dělá Duch Svatý?

Duch Svatý, Bůh Otec a jeho Syn Ježíš tvoří Svatou Trojici. Tři osoby Trojice mají velice výjimečné pouto. Duch Svatý v nás působí, že jsme schopni naslouchat Bohu, poznávat ho a věřit v něj.

Duch Svatý také inspiroval pisatele Bible, když zapisovali Boží poselství. I nám dnes pomáhá správně číst Bibli. Vídáme ho symbolicky znázorňovaného jako dech, vzduch či bouři, nebo jako vodu, oheň, světlo či oblaka. Často je jeho symbolem holubice, která sestupuje na Ježíše při křtu (Mt 3,16) Mt 3,16: Jakmile byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hned z vody. A hle – otevřelo se nebe a viděl Ducha Božího jako holubici, jak se snáší a sestupuje na něj. .

Spolu s Otcem a Synem je Duch Svatý Bůh. Utěšuje nás, dává nám účast na Boží lásce a pomáhá nám.
Moudrost církve

Proč jsou poslání Syna a Ducha neodlučitelná?

Syn a Duch v nedílné Trojici jsou odlišní, ale neodlučitelní. Od počátku až do skonání časů, když Bůh posílá svého Syna, posílá i svého Ducha, který nás sjednocuje s Kristem ve víře, abychom jako adoptivní děti mohli nazývat Boha „Otcem“ (Řím 8,15). Duch je neviditelný, ale poznáváme ho v jeho působení, když nám zjevuje Slovo a když působí v církvi. [KKKC 137]

Co znamená, že Duch Svatý „mluvil ústy proroků“?

Už ve Starém zákoně naplňoval Bůh svým Duchem muže a ženy, takže pozvedali hlas, aby ohlašovali jeho vůli, promlouvali jeho jménem a připravovali národ na příchod Mesiáše.

Ve Starém zákoně si Bůh vyhledával muže a ženy, kteří byli ochotni dát se jím povolat k poslání utěšitelů, vůdců a karatelů svého lidu. Byl to Boží Duch, kdo promlouval ústy Izaiáše, Jeremiáše, Ezechiela a dalších proroků. Jan Křtitel, poslední z těchto proroků, příchod Mesiáše pouze nezasliboval, ale ještě za svého života se s ním osobně setkal a představil ho vyvolenému národu jako osvoboditele z moci hříchu.  [Youcat 116]

Jak je Duch Svatý nazýván?

„Duch Svatý“ je vlastní jméno třetí osoby Nejsvětější Trojice. Ježíš ho také nazývá: Přímluvce (Utěšitel, Zastánce) a Duch pravdy. Nový zákon užívá také pojmenování: Duch Kristův, Duch Páně, Duch Boží, Duch slávy, Duch zaslíbení. [KKKC 138]

Jakými jmény a znameními se zjevuje Duch Svatý?

Na Ježíše sestupuje Duch Svatý jako holubice. Prvotní křesťané zakoušeli Ducha Svatého jako blahodárné pomazání, jako živou vodu, jako vichřici nebo jako planoucí oheň. Ježíš sám pak mluví o Přímluvci, Utěšiteli, Učiteli a Duchu pravdy. Ve svátostech církve je Duch Svatý udělován vkládáním rukou a mazáním olejem.

Konec potopy a začátek nového života na zemi ohlásila Noemovi holubice, když v zobáku přinesla čerstvý olivový list. Také pohanská antika považovala holubici za symbol lásky. Proto prvotní křesťané okamžitě chápali, proč Duch Svatý, ztělesněná Boží láska, sestoupil na Ježíše v podobě holubice ve chvíli jeho křtu v Jordánu. Dnes je holubice po celém světě známá jako znamení míru a je jedním z největších symbolů usmíření lidstva s Bohem (srov. Gn 8,10-11).  [Youcat 115]

Co k tomu říkají církevní otcové

Přímluvce přijde a Syn ho pošle od Otce. A on je Duch pravdy, který vychází od Otce. [Sv. Hilarius, O Trojici, kniha 8, kap. 19 (ML 10, 250)]