Të gjithë pyetjet
prev
Pararendëse:1.30 A ka pasur Jezusi vëllezër dhe motra?
next
Tjetra:1.32 Çfarë bën Shpirti Shenjt? A kam nevojë për të?

1.31 Kush është Shpirti Shenjt?

Çfarë bën Shpirti Shenjt?

Shpirti Shenjt, Hyji Atë dhe Jezusi biri i tij, së bashku formojnë Trininë e Shenjtë. Tri vetat e Trinisë kanë një lidhje shumë të veçantë. Shpirti Shenjt ka detyrë të na frymëzojë e të na ndihmojë të mësojmë rreth Zotit dhe të fillojmë të besojmë.

Shpirti Shenjt gjithashtu ka frymëzuar autorët biblikë ndërkohë që shkruanin mesazhin e Zotit. Ai po ashtu na ndihmon ne sot ta lexojmë Biblën saktë. Ne e shohim atë të përshkruar simbolikisht si frymë, ajër apo stuhi, po edhe si ujë, zjarr, dritë apo re. Ai shpesh simbolizohet nga pëllumbi që zbret në Jezusin në pagëzimin e tij (Mt. 3:16)Mt. 3:16: Fill pas pagëzimit Jezusi doli nga uji. Dhe, ja! Iu hapën qiejt dhe e pa Shpirtin e Hyjit duke zbritur porsi pëllumb e duke ardhur mbi të.".

Shpirti Shenjt është Zot me Atin dhe me Birin. Ai na ngushëllon, na ndihmon dhe bën që të kemi dashurinë e Zotit.
Urtësia e Kishës

Pse misioni i Birit dhe i Shpirtit është i pandashëm?

Në Trininë e pandashme, Biri dhe Shpirti dallojnë mes tyre, por janë të pandashëm. Nga fillimi deri në fund të kohëve, në fakt, kur Ati dërgon Birin e Vet, e dërgon edhe Shpirtin e Vet që na bashkon me Krishtin në fe, me qëllim që të arrijmë, si bij të adoptuar, ta quajmë Hyjin “Atë” (Rom 8, 15). Shpirti është i padukshëm, por ne e njohim atë nëpërmjet veprimit të Tij, kur na zbulon Fjalën dhe kur vepron në Kishë. [KKKP 137]

What does it mean to say that the Holy Spirit has “spoken through the prophets”?

Already in the Old Covenant God filled men and women with the Spirit, so that they lifted up their voices for God, spoke in his name, and prepared the people for the coming of the Messiah.

In the Old Covenant God sought out men and women who were willing to let him use them to console, lead, and admonish his people. It was the spirit of God who spoke through the mouth of Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, and other prophets. John the Baptist, the last of these prophets, not only foresaw the coming of the Messiah. He also met him and proclaimed him as the liberator from the power of sin. [Youcat 116]

Cilat janë emrat e Shpirtit Shenjt?

Shpirti Shenjt është emri përkatës i Personit të tretë të së Shenjtërueshmes Trini. Jezusi e quan edhe: Shpirti Paraklit (Ngushëllues, Mbrojtës) dhe Shpirti i së Vërtetës. Besëlidhja e Re e quan edhe: Shpirti i Krishtit, i  Zotit, i Hyjit, Shpirti i lavdisë, i premtimit. [KKKP 138]

Under what names and signs does the Holy Spirit appear?

The Holy Spirit descends upon Jesus in the form of a dove. The first Christians experience the Holy Spirit as a healing ointment, living water, a raging storm, or a flaming fire. Jesus Christ himself speaks about the Counselor, Comforter, Teacher, and Spirit of Truth. In the sacraments of the Church, the Holy Spirit is bestowed through the imposition of hands and anointing with oil.

The peace that God established in his covenant with mankind after the flood was indicated to Noah through the appearance of a dove. Pagan antiquity, too, considered the dove to be a symbol of love. And so the early Christians understood immediately why the Holy Spirit, the love of God in person, came down in the form of a dove when Jesus allowed himself to be baptized in the Jordan. Today the dove is recognized worldwide as the sign of peace and as one of the great symbols for the reconciliation of man with God (cf. Gen 8:10–11). [Youcat 115]

Kjo është ajo çfarë Etërit e Kishës thonë

Mbrojtësi do të vijë dhe Biri do ta dërgojë atë nga Ati dhe ai është Shpirti i së vërtetës, i cili del nga Ati. [Shën Hilari, Mbi Trininë, Bk 8, Kap, 19 (ML 10, 250)]