DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Poprzedni:1.30 Czy Jezus miał braci i siostry?
next
Następny:1.32 Jak działa Duch Święty? Czy jest mi potrzebny?

1.31 Kim jest Duch Święty?

Jak działa Duch Święty?

Duch Święty, razem z Bogiem Ojcem i Jezusem, Jego Synem, tworzą Trójcę Świętą. Istnieje między nimi bardzo szczególna więź. Zadaniem Ducha Świętego jest być naszym natchnieniem i pomagać nam poznawać Boga oraz wierzyć w Niego.

Duch Święty dawał natchnienie autorom Biblii, kiedy spisywali oni Boże przesłanie. Pomaga nam On też teraz dobrze czytać Pismo Święte. Symbolicznie przedstawiany jest jako podmuch, powietrze lub burza, a także woda, ogień, światło lub chmury. Często Jego symbolem jest gołębica, która zstąpiła na Jezusa w czasie Jego chrztu (Mt 3, 16)Mt 3, 16: A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego..

 

Wraz z Ojcem i Synem Duch Święty jest jednym Bogiem w trzech osobach. Chce umożliwić nam udział w miłości Boga, pocieszać nas i nam pomagać.
Z mądrości Kościoła

Dlaczego posłanie Syna i Ducha Świętego jest wspólne i nierozdzielne?

W niepodzielnej Trójcy Świętej Syn i Duch Święty są odrębni, ale nierozdzielni. Od początku aż do końca czasów, kiedy Ojciec posyła Syna, posyła zawsze swojego Ducha, który nas jednoczy w wierze, abyśmy mogli jako przybrani synowie nazywać Boga „Ojcem” (Rz 8, 15). Duch Święty jest niewidzialny, lecz poznajemy Go poprzez Jego działanie, gdy objawia nam Syna i kiedy działa w Kościele. [KKKK 137]

Co to znaczy, że Duch Święty „mówił przez Proroków”?

Już w Starym Przymierzu Bóg napełniał mężczyzn i kobiety Duchem, tak że zabierali głos ze względu na Boga, mówili w Jego imieniu i przygotowywali lud na przyjście Mesjasza. W Starym Przymierzu Bóg wybierał mężczyzn i kobiety, gotowych do tego, by stawać się Jego pomocą: pocieszycielami, przewodnikami i głosem sumienia Jego ludu. To był Duch Boży, który przemawiał ustami Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela i innych proroków. Jan Chrzciciel, ostatni z proroków, nie tylko zapowiedział nadejście Mesjasza, ale spotkał Go i ogłosił, że Ten właśnie jest wyzwolicielem z mocy grzechu. [Youcat 116]

Jakie są imiona i określenia Ducha Świętego?

„Duch Święty” jest imieniem własnym trzeciej Osoby Trójcy Świętej. Jezus nazywa Go jeszcze: Parakletem (Pocieszycielem) i Duchem Prawdy. Nowy Testament nazywa Go także: Duchem Chrystusa, Pana, Boga, Duchem chwały, obietnicy. [KKKK 138]

Pod jakim imieniem i w jakich znakach ukazuje się Duch Święty?

Na Jezusa Duch Święty zstąpił pod postacią gołębicy. Pierwsi chrześcijanie doświadczają Ducha Świętego jak balsamu, jak żywej wody, jak mocnego powiewu wiatru, jak płomieni ognia. Sam Jezus Chrystus mówi o Wspomożycielu, Pocieszycielu, Nauczycielu i Duchu Prawdy. W sakramentach Kościoła obdarzenie Duchem Świętym uwidacznia się w nałożeniu rąk i namaszczeniu olejem. Pokój, który Bóg zawarł z ludźmi po potopie, został ogłoszony Noemu przez pojawienie się gołębia. Starożytność pogańska posługiwała się również gołębiem jako symbolem miłości. Również pierwsi chrześcijanie natychmiast zrozumieli, dlaczego Duch Święty, uosobiona miłość Boża, zstąpił w postaci gołębicy na Jezusa, kiedy ten kazał się ochrzcić w Jordanie. Dzisiaj gołąb jest powszechnie znanym symbolem pokoju i pojednania człowieka z Bogiem (por. Rdz 8, 10-11). [Youcat 115]