All Questions
prev
Predchádzajúce:1.30 Mal Ježiš bratov a sestry?
next
Ďalej:1.32 Ako pôsobí Duch Svätý? Potrebujem ho?

1.31 Kto je Duch Svätý?

Čo robí Duch Svätý?

Duch Svätý, Boh Otec a Ježiš, Jeho Syn, spolu tvoria Najsvätejšiu Trojicu. Tri osoby Trojice majú medzi sebou naozaj výnimočné puto. Duch Svätý má za úlohu nás inšpirovať, pomôcť nám dozvedať sa čoraz viac o Bohu a vzbudzovať našu vieru.

Duch Svätý tiež inšpiroval biblických autorov pritom, ako písali Božie Slovo. Okrem toho nám pomáha aj dnes čítať Bibliu správne.Obyčajne býva znázornený ako dych, vzduch alebo búrka, ale aj ako voda, oheň, svetlo či oblaky. Často ho tiež symbolizuje holubica, ktorá zostúpila na Ježiša pri krste (Mt 3,16)Mt 3,16 – Po krste Ježiš hneď vystúpil z vody. Vtom sa mu otvorili nebesia a videl Božieho Ducha, ktorý sťa holubica zostupoval naňho..

Spolu s Otcom a Synom je Duch Svätý Bohom. Utešuje nás, ponúka nám podiel na Božej láske a pomáha nám.
Múdrosť Cirkvi

Prečo sú poslanie Syna a poslanie Ducha neoddeliteľné?

V nedeliteľnej Trojici Syn a Duch sú rozdielni, ale neoddeliteľní. Lebo od začiatku až do skončenia čias, keď Otec posiela svojho Syna, posiela aj svojho Ducha, ktorý nás vo viere zjednocuje s Kristom, aby sme ako adoptované deti mohli Boha volať „Otec“ (Rim 8,15). Duch je neviditeľný, ale my ho poznávame prostredníctvom jeho činnosti, keď nám zjavuje Slovo a keď pôsobí v Cirkvi. [KKKC 137]

Čo znamená, že Duch Svätý „hovoril ústami prorokov“?

Už v Starom zákone Boh napĺňal svojím Duchom mužov a ženy, takže pozdvihli hlas, aby ohlasovali jeho vôľu, hovorili v jeho mene a pripravovali národ na príchod Mesiáša.

V Starom zákone si Boh vyhľadával mužov a ženy, ktorí boli ochotní dať sa ním povolať k poslaniu tešiteľov, vodcov a tých, čo budú napomínať jeho ľud. Bol to Boží Duch, kto hovoril ústami Izaiáša, Jeremiáša, Ezechiela a ďalších prorokov. Ján Krstiteľ, posledný z týchto prorokov, príchod Mesiáša nielen predpovedal, ale ešte za svojho života sa s ním osobne stretol a predstavil ho vyvolenému národu ako osloboditeľa z moci hriechu. [Youcat 116]

Aké sú pomenovania Ducha Svätého?

Vlastné meno tretej osoby Najsvätejšej Trojice je „Duch Svätý“. Ježiš ho volá aj Tešiteľ (Parakletos) a Duch pravdy. Nový zákon ho volá aj: Kristov Duch, Pánov Duch, Boží Duch, Duch slávy, prisľúbený Duch. [KKKC 138]

Pod akými menami a znameniami sa zjavuje Duch Svätý?

Na Ježiša zostupuje Duch Svätý v podobe holubice. Prví kresťania zakúsili Ducha Svätého ako blahodarné pomazanie, ako živú vodu, ako víchricu alebo ako blčiaci oheň. Sám Ježiš hovorí o Duchu Svätom ako o Zástancovi, Tešiteľovi, Učiteľovi a Duchu pravdy. Vo sviatostiach Cirkvi sa Duch Svätý udeľuje vkladaním rúk a pomazaním olejom.

Koniec potopy a začiatok nového života na zemi ohlásila Noemovi holubica, keď v zobáku priniesla čerstvý olivový list. Aj pohanská antika považovala holubicu za symbol lásky. Preto prví kresťania okamžite pochopili, prečo Duch Svätý, zosobnená Božia láska, zostúpil na Ježiša v podobe holubice vo chvíli jeho krstu v Jordáne. Dnes je holubica na celom svete známa ako znamenie mieru a je jedným z najväčších symbolov uzmierenia ľudstva s Bohom (pórov. Gn 8,10-11). [Youcat 115]

Toto hovoria cirkevní otcovia

Zástanca príde a Syn ho pošle od Otca. On je Duchom pravdy, ktorý vychádza z Otca.  [sv. Hilárius, O Trojici, kn. 8, kap. 19 (PL 10, 250)]