Alle Tweets
prev
Vorige:1.30 Had Jezus broers en zussen?
next
Volgende:1.32 Wat doet de Heilige Geest? Heb ik hem nodig?

1.31 Wie is de Heilige Geest?

Wat doet de Heilige Geest voor ons?

De Heilige Geest vormt samen met God de Vader en Jezus zijn Zoon de Heilige Drie-eenheid. Samen hebben ze een heel bijzondere band. De Heilige Geest heeft de taak om ons te inspireren en te helpen om te leren over God en te gaan geloven.

De Heilige Geest heeft destijds de Bijbelschrijvers geïnspireerd bij het opschrijven van Gods boodschap.  Ook helpt Hij ons nu om de Bijbel goed te lezen. We zien hem symbolisch afgebeeld als adem, lucht of storm, en ook als water, vuur, licht of wolken. Vaak is zijn symbool de duif die neerdaalde op Jezus bij zijn doop (Mat 3,16)Mat 3,16: Toen Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen uit het water. En zie, daar opende zich de hemel voor Hem en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Hem neerkomen..

> Lees meer in het boek

Met de Vader en de Zoon is de Heilige Geest één God in drie personen. Hij wil ons laten delen in Gods liefde, ons bemoedigen en ons helpen.
Uit de Wijsheid van de Kerk

Waarom zijn de zending van de Zoon en de zending van de Geest niet te scheiden?

In de ondeelbare Drie-eenheid zijn de Zoon en de heilige Geest wel onderscheiden, maar niet te scheiden. Van in den beginne tot aan het einde der tijden namelijk, zendt de Vader, wanneer Hij Zijn Zoon zendt, ook zijn Geest, die ons met Christus verenigt door het geloof, opdat wij als aangenomen kinderen God Vader mogen noemen (Rom. 8, 15). De Geest is onzichtbaar maar wij kennen Hem aan zijn handelen, wanneer Hij ons het Woord openbaart en in de Kerk werkt. [CCKK 137]

Wat betekent: De Heilige Geest heeft ‘gesproken door de profeten’?

God heeft al in het oude verbond mannen en vrouwen vervuld met de Geest, zodat zij hun stem verhieven voor God, in zijn Naam spraken en het volk voorbereidden op de komst van de Messias.

In het oude verbond zocht God mannen en vrouwen uit die bereid waren zich door Hem te laten maken tot troosters, leiders en vermaners voor zijn volk. Het was de Geest van God die door de mond van Jesaja, Jeremia, Ezechiël en andere profeten sprak. Johannes de Doper, de laatste van die profeten, voorspelde niet alleen de komst van de Messias. Hij heeft Hem zelf ontmoet en Hem aangekondigd als de bevrijder uit de macht van de zonde. [Youcat 116]

Welke benamingen zijn er voor de heilige Geest?

'Heilige Geest' is de eigennaam van de derde Persoon van de Allerheiligste Drie-eenheid. Jezus noemt hem ook de Paracleet (trooster, helper) en Geest der Waarheid. Het Nieuwe Testament noemt Hem bovendien Geest van Christus, Geest des Heren, Geest van God, Geest der heerlijkheid, Geest van de belofte. [CCKK 138]

Onder welke namen en tekenen verschijnt de Heilige Geest?

Op Jezus daalt de Heilige Geest neer in de gedaante van een duif. De eerste christenen ervaren de Heilige Geest als een genezende zalf, als levend water, als een bruisende storm of als vlammen van vuur. Jezus Christus zelf spreekt van pleitbezorger, trooster, leraar en Geest van de waarheid. In de sacramenten van de Kerk wordt de Heilige Geest geschonken door handoplegging en zalving met olie.

De vrede die God na de zondvloed met de mensen sluit, werd Noach aangekondigd door de verschijning van een duif. Ook de heidense oudheid kende de duif als symbool voor de liefde. Daarom begrepen de vroege christenen meteen waarom de Heilige Geest, de tot Persoon geworden liefde van God, in de gedaante van een duif op Jezus neerdaalde, toen hij zich in de Jordaan liet dopen. Tegenwoordig is de duif het wereldwijd erkende vredessymbool en een van de grote symbolen voor de verzoening van de mens met God (zie Gen 8,10-11). [Youcat 115]