DeoQuest and TweetignwithGOD

 

Të gjithë pyetjet
prev
Pararendëse:1.31 Kush është Shpirti Shenjt?
next
Tjetra:1.33 Hyji është një, por njëkohësisht tre. A ka kuptim një gjë e tillë?

1.32 Çfarë bën Shpirti Shenjt? A kam nevojë për të?

Çfarë bën Shpirti Shenjt?

Shpirti Shenjt na ndihmon të jetojmë një jetë të mirë të krishterë. Ne e marrim këtë ndihmë në një mënyrë të veçantë në Pagëzim dhe Krezmim, ku po ashtu marrim dhuratat e Shpirtit Shenjt. Falë Shpirtit Shenjt, mund të besojmë në Zot dhe t’i lutemi atij me gjithë zemër (I Kor. 12:3I Kor. 12:3:  Prandaj, po ju them: askush që flet nën ndikimin e Shpirtit të Hyjit, nuk thotë: “Qoftë mallkuar Jezusi!”, por edhe askush nuk mund të thotë as: “Jezusi është Zot!”, veçse nën veprimin e Shpirtit Shenjt.; Gal. 4:6Gal. 4:6: E, prejse vërtet jeni bij: Hyji e dërgoi në zemrat tona Shpirtin e Birit të vet, i cili gërthet: Abba ‑ o Atë!).

Rrëshajë, Shpirti Shenjt është fokusi  i vëmendjes: ne festojmë ardhjen e Mbrojtësit që Jezusi u premtoi apostujve të tij (Gjon. 14:16-17Gjon. 14:16-17: Edhe unë do t’i lutem Atit dhe Ai do t’ju japë një Mbrojtës tjetër, që të jetë me ju përgjithmonë: Shpirtin e së Vërtetës, që bota s’mund ta marrë, sepse nuk e sheh as nuk e njeh. Ju e njihni sepse Ai banon me ju e është në ju.). Shpirti Shenjt mund të na ndihmojë me dhuratat e tij, si urtësia dhe mprehtësia. Sidoqoftë, zgjidhja na mbetet ne: jemi të lirë të bashkëpunojmë me këto dhurata. Shpirti Shenjt mund të na ndihmojë vetëm nëse e pranojmë këtë ndihmë dhe përpiqemi të besojmë.

Të gjitha zgjedhjet e drejta që i bëjmë, janë të frymëzuara nga Shpirti Shenjt. Ju keni nevojë për ndihmën që ta jetoni jetën e vërtëtë të krishterë. Kërkojeni!
Urtësia e Kishës

“U zu për virtyt të Shpirtit Shenjt...” – çfarë do të thotë kjo shprehje?

Do të thotë se në kraharorin e Virgjërës Mari Biri i amshuar u ngjiz për virtyt të Shpirtit Shenjt dhe pa bashkëpunimin e një burri: “Shpirti Shenjt do të zbresë mbi ty” (Lk 1, 35), i ka thënë Engjëlli gjatë Lajmërimit. [KKKP 94]

Why is Mary a Virgin?

God willed that Jesus Christ should have a truenhuman mother but only God himself as his Father, because he wanted to make a new beginning that could  be credited to him alone and not to earthly forces.

Mary’s virginity is not some outdated mythological notion but rather fundamental to the life of Jesus. He was born of a woman but had no human father. Jesus Christ is a new beginning in the world that has been instituted from on high. In the Gospel of Luke, Mary asks the angel, “How can this be, since I have no  husband?” (= do not sleep with a man, Lk 1:34); the angel answered, “The holy spirit will come upon you” (Lk 1:35). Although the Church from the earliest days was mocked on account of her belief in Mary’s virginity, she has always believed that her virginity is real and not merely symbolic. [Youcat 80]

What are the seven gifts of the Holy Spirit?

The seven gifts of the Holy Spirit are wisdom, understanding, counsel, fortitude, knowledge, piety, and fear of the Lord. With these the Holy Spirit “endows” Christians, in other words, he grants them particular powers that go beyond their natural aptitudes and gives them the opportunity to become God’s special instruments in this world.  

We read in one of Paul’s letters: “To one is given through the spirit the utterance of wisdom, and to another the utterance of knowledge according to the same spirit, to another faith by the same spirit, to another gifts of healing by the one spirit, to another the working of miracles, to another prophecy, to another the ability to distinguish between spirits, to another various kinds of tongues, to another the interpretation of tongues” (1 Cor 12:8–10). [Youcat 310]

What are the fruits of the Holy Spirit?

The fruits of the Holy Spirit are charity, joy, peace, patience, kindness, goodness, generosity, gentleness, faithfulness, modesty, self-control, and chastity (cf. Gal 5:22–23).

In the “fruits of the Holy Spirit” the world can see what becomes of people who let themselves be adopted, led, and completely formed by God. The fruits of the Holy Spirit show that God really plays a role in the life of Christians. [Youcat 311]

Cili është efekti i Krezmimit?

Efekti i Krezmimit është zbrazja e veçantë e Shpirtit Shenjt, sikurse ajo e Rrëshajës. Një zbrazje e tillë vulos në shpirt karakterin e pashlyeshëm dhe sjell një rritje të hirit pagëzimor: na rrënjos më thellësisht në bijësinë hyjnore; na bashkon më fort me Krishtin dhe me Kishën e Tij; na përforcon në shpirt dhuratat e Shpirtit Shenjt; na dhuron një forcë të veçantë për të dëshmuar fenë e krishterë. [KKKP 268]

Kush mund ta marrë këtë Sakrament?

Mund dhe duhet ta marrë, vetëm një herë, ai që është pagëzuar tashmë, ai i cili, për ta marrë me efektshmëri, duhet të jetë në gjendje hiri. [KKKP 269]

What happens in Confirmation?

In confirmation the soul of a baptized Christian is imprinted with a permanent seal that can be received only once and marks this individual forever as a Christian. The gift of the Holy Spirit is the strength from above in which this individual puts the grace of his Baptism into practice through his life and acts as a “witness” for Christ.  

To be confirmed means to make a “covenant” with God. The confirmand says, “Yes, I believe in you, my God; give me your Holy Spirit, so that I might belong entirely to you and never be separated from you and may witness to you throughout my whole life, body and soul, in my words and deeds, on good days and bad.” And God says,“Yes, I believe in you, too, my child—and I will  give you my spirit, my very self. I will belong entirely to you. I will never separate myself from you, in this life or eternally in the next. I will be in your body and your soul, in your words and deeds. Even if you forget me, I  will still be there—on good days and bad”. [Youcat 205]

Kjo është ajo çfarë Etërit e Kishës thonë

Së pari mendoni... mbi shkakun fillestar të të gjitha gjërave që janë krijuar, Atin; shkakun e krijimit, Birin; shkakun e përsosmërisë, Shpirtin; kështu [Krijimi] mbijeton nga Vullneti i Atit, krijohet nga veprimi i Birit dhe përsoset nga prania e Shpirtit. [Shën Bazili, Mbi Shpirtin Shenjt, Kap. 16: 38 (MG 32, 136)]