All Questions
prev
Předchozí:1.31 Kdo je to Duch Svatý?
next
Následující:1.33 Bůh je jeden a zároveň jsou tři. Není to nesmysl?

1.32 Co působí Duch Svatý? Potřebuju ho?

Co dělá Duch Svatý?

Duch Svatý nás činí schopnými žít dobrý křesťanský život. Jeho pomoc přijímáme zvláštním způsobem při křtu a při biřmování, kdy dostáváme dary Ducha Svatého. Díky Duchu Svatému můžeme věřit v Boha a modlit se k němu celým svým srdcem (1 Kor 12,3 1 Kor 12,3: Proto vám prohlašuji: Kdo mluví pod vlivem Ducha Božího, nemůže nikdy říci: "Proklet buď Ježíš!" a stejně tak jenom pod vlivem Ducha Svatého může někdo říci: "Ježíš je Pán." , Gal 4,6 Gal 4,6: A protože jste synové, poslal nám Bůh do srdce Ducha svého Syna, Ducha, který volá: "Abba, Otče!").

Duch Svatý je v centru naší pozornosti zejména o letnicích. Tehdy slavíme příchod Pomocníka, kterého Ježíš slíbil svým učedníkům (Jan 14,16-17) Jan 14,16-17: A já budu prosit Otce, a dá vám jiného Přímluvce, aby s vámi zůstal navždy: Ducha pravdy. Svět ho nemůže přijmout, protože ho nevidí a nezná. Vy ho znáte, neboť přebývá u vás a bude ve vás.. Duch Svatý nám pomáhá svými dary: darem moudrosti, rozumu, rady, síly, umění, zbožnosti a bázně Boží. Zůstáváme však zcela svobodní, zda budeme s jeho dary spolupracovat.

Každé naše správné rozhodnutí je inspirované Duchem Svatým. Abys mohl/a žít opravdový křesťanský život, potřebuješ jeho pomoc. Pros o ni!
Moudrost církve

Co znamená výraz: „Jenž se počal z Ducha Svatého...“

Znamená, že Panna Maria počala věčného Syna ve svém lůně pouze působením Ducha Svatého, bez přispění muže: „Duch Svatý sestoupí na tebe“ (Lk 1,35), oznámil jí anděl při zvěstování. [KKKC 94]

Proč je Maria Panna?

Bůh chtěl, aby Ježíš Kristus měl skutečnou lidskou matku. Jeho Otcem je však on sám, protože chtěl ustanovit počátek díla vykoupení, který by nebylo možno připisovat žádným pozemským silám, pouze jemu samému.

Mariino panenství není žádnou překonanou mytologickou představou, nýbrž má pro Ježíšův život zásadní význam. Narodil se ze ženy, avšak neměl pozemského otce. Ježíš Kristus je nový počátek daný světu shůry. V Lukášově evangeliu se Maria ptá anděla: „Jak se to stane? Vždyť muže nepoznávám!“ (= nežiji se žádným mužem intimním životem, Lk 1,34). Na to jí anděl odpoví: „Duch Svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní!“ (Lk 1,35). Navzdory tomu, že církev od svých počátků snášela posměch kvůli své víře v Mariino panenství, vždycky vyznávala skutečné, nikoliv jen symbolické Mariino panenství.  [Youcat 80]

Co je to sedm darů Ducha Svatého?

Dary Ducha Svatého jsou trvalé dispozice, které uzpůsobují člověka, aby ochotně následoval Boží vnuknutí. Je jich sedm: moudrost, rozum, rada, síla, poznání, zbožnost a bázeň Boží. Takovým „nadáním“ vybavuje Duch Svatý křesťany a dává jim tak šanci stát se zvláštními Božími nástroji na tomto světě.

Takto to vyjádřil svatý Pavel: „Jednomu totiž Duch dává dar moudrosti, jinému zas tentýž Duch poskytuje poznání, jinému se opět dostává víry od téhož Ducha, jiný zase má od téhož Ducha dar uzdravovat, jiný konat zázračné skutky, jiný promlouvat pod vlivem vnuknutí, jinému zase je dáno, aby dovedl rozeznávat, jakým duchem se co nese, jiný může mluvit rozličnými neznámými jazyky a jiný zase má dar, aby uměl vykládat, co tím jazykem bylo řečeno“ (1 Kor 12,8-10). [Youcat 310]

Co jsou to plody Ducha Svatého?

Plody Ducha Svatého jsou „láska, radost, pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost, tichost, zdrženlivost“ (Gal 5,22-23).

Podle ovoce Ducha svatého může svět pozorovat, co se stane s člověkem, který se bezvýhradně odevzdává Bohu, dá se jím vést a formovat. Plody Ducha Svatého ukazují, že Bůh hraje v životě křesťana skutečně důležitou roli. [Youcat 311]

Jaké účinky má biřmování?

Účinkem biřmování je zvláštní vylití Ducha Svatého, takové, k jakému došlo v den letnic. Toto vylití vtiskuje duši nezrušitelné znamení a působí vzrůst křestní milosti: hlouběji zakořeňuje do Božího synovství; pevněji spojuje s Kristem a jeho církví; rozmnožuje v duši dary Ducha Svatého; dává zvláštní sílu vydávat svědectví křesťanské víře. [KKKC 268]

Kdo může přijmout svátost biřmování?

Svátost biřmování může a má přijmout každý pokřtěný, a to jen jednou. Účinné přijetí předpokládá stav milosti. [KKKC 269]

Co se děje při biřmování?

Při biřmování je duši pokřtěného křesťana vtištěna nesmazatelná pečeť, kterou lze přijmout pouze jedenkrát a která působí vzrůst křestní milosti. Dar Ducha Svatého je moc shůry, v níž biřmovaný vydává věrohodné svědectví milosti svého křtu vlastním životem a ve které se stává Kristovým „svědkem“. 

Přijmout biřmování znamená uzavřít s Bohem „smlouvu“. Biřmovanec říká: Ano, věřím v tebe, můj Bože, dej mi svého svatého Ducha, abych ti zcela patřil, abych se od tebe nikdy nevzdálil a abych ti vydával svědectví ve svém životě tělem i duší, slovem i skutkem, ve dnech dobrých i zlých. A Bůh odpoví: Ano, také v tebe věřím, mé dítě – a dám ti svého Ducha, dám ti sebe samého. Budu patřit celý tobě. Nikdy od tebe neodstoupím ani v tomto, ani ve věčném životě. Budu přítomen ve tvém těle a ve tvé duši, ve tvých slovech i činech. I kdybys na mě zapomněl, přece budu tady – v dobrém i ve zlém. [Youcat 205]

Co k tomu říkají církevní otcové

Přemýšlejme nejdříve (…) o prvotní příčině všech věcí, které jsou stvořeny, tedy o Otci; o účinné příčině – o Synu; o zdokonalující příčině – o Duchu; takže stvoření subsistuje skrze vůli Otce, je uváděno v bytí působením Syna a zdokonalováno přítomností Ducha. [Sv. Basil, O Duchu Svatém, kap. 16:38 (MG 32, 136)]