All Questions
prev
Predchádzajúce:1.31 Kto je Duch Svätý?
next
Ďalej:1.33 Boh je jeden a zároveň sú traja. Dáva to vôbec zmysel?

1.32 Ako pôsobí Duch Svätý? Potrebujem ho?

Čo robí Duch Svätý?

Duch Svätý nám pomáha žiť dobrý kresťanský život. Túto pomoc získavame v krste a pri birmovaní, keď zároveň dostávame aj dary Ducha Svätého. Vďaka Duchu Svätému môžeme veriť v Boha a modliť sa k nemu celým srdcom (1 Kor 12,31 Kor 12,3 – Preto vám vyhlasujem, že nik, kto hovorí v Božom Duchu, nepovie: „Prekliaty Ježiš!“, a nik nemôže povedať: „Ježiš je Pán“, iba ak v Duchu Svätom.Gal 4,6)Gal 4,6 – Pretože ste synmi, poslal Boh do našich sŕdc Ducha svojho Syna a on volá: „Abba, Otče!“.

Na Turíce je Duch Svätý v centre pozornosti: oslavujeme príchod Tešiteľa, ktorého Ježiš prisľúbil svojim učeníkom (Jn 14,16-17)Jn 14,16-17 – A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky – Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí, ani nepozná. Vy ho poznáte, veď ostáva u vás a bude vo vás.. Duch Svätý nám pomáha svojimi darmi, napríklad múdrosťou a poznaním. Vybrať si však musíme my sami: slobodne sa rozhodujeme pre spoluprácu s týmito darmi. Duch Svätý ním teda môže pomôcť jedine vtedy, ak jeho pomoc prijmeme a snažíme sa veriť.

Každé naše správne rozhodnutie inšpiruje Duch Svätý. Ak máš žiť naozaj kresťansky, potrebuješ jeho pomoc. Pros o ňu!
Múdrosť Cirkvi

„Počal sa z Ducha Svätého…“: Čo tento výraz znamená?

Výraz „počal sa z Ducha Svätého“ znamená, že Panna Mária počala vo svojom lone večného Otcovho Syna mocou Ducha Svätého a bez pričinenia muža: „Duch Svätý zostúpi na teba“(Lk 1,35), povedal jej anjel pri zvestovaní. [KKKC 94]

Prečo je Mária Panna?

Boh chcel, aby Ježiš Kristus mal skutočnú ľudskú matku. Jeho Otcom je však on sám, pretože chcel ustanoviť počiatok diela vykúpenia, ktorý by nebolo možné pripísať žiadnym pozemským silám, jedine jemu samému. 

Máriino panenstvo nie je nijakou prehnanou mytologickou predstavou, no pre Ježišov život má podstatný význam. Narodil sa zo ženy, nemal však pozemského otca. Ježiš Kristus je nový začiatok daný svetu zhora. V Evanjeliu podľa Lukáša sa Mária pýta anjela: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“ (= nežijem s nijakým mužom intímnym životom, Lk 1,34). Anjel jej na to odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni!“ (Lk 1,35). Napriek tomu, že Cirkev od svojich začiatkov znášala výsmech pre svoju vieru v Máriino panenstvo, vždy vyznávala skutočné, a nie iba symbolické Máriino panenstvo. [Youcat 80]

Čo je to sedem darov Ducha Svätého?

Dary Ducha Svätého sú trvalé dispozície, ktoré človeku umožňujú ochotne nasledovať Božie vnuknutia. Je ich sedem: múdrosť, rozum, rada, sila, poznanie, nábožnosť a bázeň voči Bohu. Dary Ducha Svätého sú trvalé dispozície, ktoré človeku umožňujú ochotne nasledovať Božie vnuknutia. Je ich sedem: múdrosť, rozum, rada, sila, poznanie, nábožnosť a bázeň voči Bohu.  

Takto o tom píše sv. Pavol: „Jeden dostáva skrze Ducha slovo múdrosti, iný podľa toho istého Ducha slovo poznania, iný vieru v tom istom Duchu a iný v tom istom Duchu dar uzdravovať, iný schopnosť robiť zázraky, iný prorokovať, iný rozlišovať duchov, iný dar rozličných jazykov a iný vysvetľovať jazyky“(1 Kor 12,8-10). [Youcat 310]

Čo je ovocie Ducha Svätého?

Ovocím Ducha Svätého je „láska, radosť, pokoj trpezlivosť, zhovievavosť, dobrota, láskavosť, vľúdnosť, vernosť, skromnosť, zdržanlivosť, čistota“ (Gal 5, 22-23).

Podľa ovocia Ducha svätého môže svet pozorovať, čo sa stane s človekom, ktorý sa bezvýhradne odovzdá Bohu, nechá sa ním viesť a formovať. Ovocie Ducha Svätého ukazuje, že Boh zohráva v živote kresťana naozaj dôležitú úlohu. [Youcat 311]

Aký je účinok birmovania?

Účinok sviatosti birmovania je osobitné vyliatie Ducha Svätého ako kedysi v deň Turíc. Toto vyliatie vtláča do duše nezmazateľný charakter a spôsobuje vzrast krstnej milosti: hlbšie zakoreňuje v Božom synovstve; pevnejšie zjednocuje s Kristom a s jeho Cirkvou; posilňuje v duši dary Ducha Svätého; dáva osobitnú silu na vydávanie svedectva o kresťanskej viere. [KKKC 268]

Kto môže prijať sviatosť posvätného stavu?

Sviatosť birmovanie môže a má prijať – ale iba raz – ten, kto už bol pokrstený. Aby ju však mohol prijať účinne, musí byť v stave milosti. [KKKC 269]

Čo sa deje pri birmovaní?

Pri birmovaní je duši pokrsteného kresťana vtlačená nezmazateľná pečať, ktorú možno prijať len raz a ktorá pôsobí vzrast krstnej milosti. Dar Ducha Svätého je sila zhora, v ktorej birmovanec vlastným životom vydáva vierohodné svedectvo milosti svojho krstu a stáva sa Kristovým „svedkom".  

Prijať birmovanie znamená uzavrieť s Bohom „zmluvu“. Birmovanec hovorí: Áno, verím v teba, môj Bože, daj mi svojho Ducha Svätého, aby som ti celkom patril, aby som sa nikdy od teba nevzdialil a aby som ti vo svojom živote vydával svedectvo telom i dušou, slovom i skutkom, v dobrých i zlých dňoch. A Boh odpovie: Áno, aj ja v teba verím, dieťa moje – a dám ti svojho Ducha, dám ti seba samého. Budem ti celkom patriť. Nikdy sa od teba neodvrátim – ani v tomto, ani vo večnom živote. Budem prítomný v tvojom tele a v tvojej duši, v tvojich slovách i skutkoch. Aj keby si na mňa zabudol, ja tu predsa budem – v dobrom i v zlom.[Youcat 205]

Toto hovoria cirkevní otcovia

Najprv pouvažujte… nad pôvodnou príčinou vecí, ktoré boli stvorené, Otcom; nad príčinou tvorivosti, Synom; nad príčinou dokonalosti, Duchom; z Vôle Otca teda [stvorenie] trvá, dielom Syna prichádza na svet a prítomnosťou Ducha dosahuje dokonalosť. [sv. Bazil, O Duchu Svätom, kap. 16: 38 (PG 32, 136)]