Alle Tweets
prev
Vorige:1.31 Wie is de Heilige Geest?
next
Volgende:1.33 God is één en drie tegelijk. Onzinnig?

1.32 Wat doet de Heilige Geest? Heb ik hem nodig?

Wat doet de Heilige Geest voor ons?

De Heilige Geest helpt ons om een goed christelijk leven te leiden. Deze hulp krijgen we heel specifiek door het doopsel en het vormsel, waarbij we ook de gaven van de Heilige Geest ontvangen. Dankzij de Heilige Geest kunnen we geloven in God en kunnen we van harte tot Hem bidden (I Kor 12,3I Kor 12,3: Daarom zeg ik u nadrukkelijk: niemand die onder invloed van de Geest van God is kan zeggen: ‘Jezus is vervloekt’, en niemand kan zeggen: ‘Jezus is de Heer’, tenzij onder invloed van de heilige Geest.; Gal 4,6Gal 4,6: En dit is het bewijs dat u zonen bent: God heeft de geest van zijn Zoon in ons hart gezonden, die roept: Abba, Vader!).

Met Pinksteren staat de Heilige Geest centraal: we vieren dan de komst van de Helper die Jezus zijn leerlingen beloofde (Joh 14,16-17)Joh 14,16-17: En Ik zal de Vader vragen jullie een andere Helper te geven, die voor altijd met jullie zal zijn, de Geest van de waarheid. De wereld kan Hem niet ontvangen, omda ze Hem niet ziet en ook niet kent; jullie kennen Hem wel, want Hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn.. De Heilige Geest kan ons helpen met zijn gaven, zoals wijsheid en inzicht. De keus is echter aan ons: we zijn vrij om hieraan mee te werken. De Heilige Geest kan ons dus alleen helpen, als we die hulp accepteren en proberen om te geloven.

> Lees meer in het boek

Elke goede keuze maken we door inspiratie van de Heilige Geest. Je hebt zijn hulp nodig om een echt christelijk leven te leiden. Vraag erom!
Uit de Wijsheid van de Kerk

“Ontvangen van de heilige Geest”: wat betekent deze uitdrukking?

Zij betekent dat de Maagd Maria de eeuwige Zoon in haar schoot ontvangen heeft door de werking van de Heilige Geest en zonder toedoen van een man: "De Heilige Geest zal over u komen" (Lc. 1, 35), sprak de engel bij de Aankondiging. [CCKK 94]

Waarom is Maria maagd?

God wilde dat Jezus Christus een echte menselijke moeder had, maar alleen God zelf als Vader, want Hij wilde een nieuw begin maken, te danken aan Hem alleen en niet aan aardse krachten.

Maria’s maagdelijkheid is geen achterhaalde mythologische voorstelling, maar is van fundamentele betekenis voor het leven van Jezus. Hij werd uit een vrouw geboren, maar had geen aardse vader. Jezus Christus is een nieuw begin in de wereld, van bovenaf tot stand gebracht. In het Lucasevangelie vraagt Maria aan de engel: "Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad" (Lc. 1, 34). Daarop antwoordde de engel: "De Heilige Geest zal over je komen" (Lc. 1, 35). Hoewel de Kerk vanaf het begin bespot werd om haar geloof aan Maria’s maagdelijkheid, heeft zij altijd geloofd dat het gaat om een echte en niet louter symbolische maagdelijkheid. [Youcat 80]

Wat zijn de zeven gaven van de Heilige Geest?

De zeven gaven van de Heilige Geest zijn: wijsheid, inzicht, raad, sterkte, kennis, vroomheid en ontzag voor God. Daarmee ‘begiftigt’ de Heilige Geest Christenen; d.w.z. Hij geeft hen, boven hun natuurlijke aanleg uit, bepaalde krachten en de kans om speciale werktuigen van God in deze wereld te worden.

Paulus schrijft hierover: "Aan de één wordt door de Geest het verkondigen van wijsheid geschonken, aan de ander door diezelfde Geest het overdragen van kennis; de één ontvangt van de Geest een groot geloof, de ander de gave om te genezen. En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten, om te profeteren, om te onderscheiden wat wel en wat niet van de Geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken of om uit te leggen wat daar de betekenis van is" (1 Kor. 12, 8-10). [Youcat 310]

Wat zijn de vruchten van de Heilige Geest?

De vruchten van de Heilige Geest zijn: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid, ingetogenheid, bescheidenheid, matigheid en kuisheid.

Aan de vruchten van de Heilige Geest kan de wereld zien hoe mensen worden die zich helemaal door God laten aannemen, leiden en vormen. De vruchten van de Heilige Geest tonen dat God in het leven van christenen werkelijk een rol speelt. [Youcat 311]

Wat is de uitwerking van het Vormsel?

De uitwerking van het Vormsel is de bijzondere uitstorting van de Heilige Geest, zoals die op Pinksteren. Deze uitstorting drukt in de ziel een onuitwisbaar merkteken, en brengt een groei van de doopgenade tot stand: zij doet dieper wortelen in het goddelijk kindschap, verenigt hechter met Christus en zijn Kerk, sterkt in de ziel de gaven van de heilige Geest, en schenkt bijzondere kracht om voor het christelijk geloof getuigenis af te leggen. [CCKK 268]

Wie kan dit Sacrament ontvangen?

Ieder die al gedoopt is, kan en moet het ontvangen, slechts één enkele keer, en om het met vrucht te ontvangen, moet hij in staat van genade zijn. [CCKK 269]

Wat gebeurt er bij het Vormsel?

Bij het Vormsel krijgt de ziel van een gedoopte Christen een onuitwisbaar zegel dat hij maar één keer kan ontvangen en dat die mens voor altijd als Christen stempelt. De gave van de Heilige Geest is de kracht van boven, waarin deze mens de genade van zijn doop door zijn leven waarmaakt en ‘getuige’ van Christus is.

Wie het Vormsel ontvangt, sluit een ‘verdrag’ met God. De vormeling zegt: 'Ja, ik geloof in U, mijn God, geef mij uw Heilige Geest, zodat ik U geheel toebehoor, nooit van U gescheiden word en mijn hele leven met lichaam en ziel, in daden en woorden, in goede en slechte dagen van U getuig.' En God zegt: 'Ja, Ik geloof ook in jou, Mijn kind – en Ik zal jou Mijn geest, ja, Mijzelf schenken. Ik zal jou geheel toebehoren. Ik zal me in dit en in het eeuwige leven nooit van jou scheiden. Ik zal in je lichaam en in je ziel, in je daden en woorden zijn. Zelfs als je Mij vergeet, zal Ik er toch zijn – in goede en in slechte dagen'. [Youcat 205]