All Questions
prev
Predchádzajúce:3.34 Kedy oslavujeme Nanebovstúpenie Pána a Turíce?
next
Ďalej:3.36 Aké sú účinky krstu?

3.35 Čo sú to sviatosti?

Sviatosti

Boh vie, že spojenie s ním nedokážeme nadviazať bez jeho pomoci. Preto Ježiš ustanovil sviatosti. Boh je vo sviatostiach prítomný veľmi konkrétnym spôsobom.

Sviatosti môžeš považovať za istú ‚bránu‘, prostredníctvom ktorej nám Boh poskytuje okamžitý prístup k svojej milosti. Máme sedem sviatostí: Krst, birmovanie, Eucharistia, sviatosť zmierenia, pomazanie chorých, manželstvo a posvätný stav.

7 sviatostí je bránou, cez ktorú vstupujeme do Božieho života. Ich správu zveril Boh Cirkvi.
Múdrosť Cirkvi

Ako sa uskutočňuje uvádzanie do kresťanského života?

Uvádzanie do kresťanského života sa uskutočňuje sviatosťami, ktoré kladú základy kresťanského života: veriacich znovuzrodených krstom posilňuje sviatosť birmovania a živí Eucharistia. [KKKC 251]

Čo sa vyžaduje od krstenca?

Od každého krstenca sa vyžaduje vyznanie viery, vyjadrené osobne pri krste dospelého, alebo rodičmi a Cirkvou pri krste dieťaťa. Aj krstný otec alebo krstná matka a celé cirkevné spoločenstvo nesú časť zodpovednosti za prípravu na krst (katechumenát), ako aj za rozvinutie viery a krstnej milosti. [KKKC 259]

Aké sviatosti sú v službe ekleziálneho spoločenstva a poslania?

Špeciálnu milosť na osobitné poslanie v Cirkvi a na službu budovania Božieho ľudu udeľujú dve sviatosti: posvätný stav (posvätná vysviacka) a manželstvo. Prispievajú najmä k ekleziálnemu spoločenstvu a k spáse iných. [KKKC 321]

Majú sviatosti nejakú vnútornú logiku, ktorá by ich navzájom spájala?

Všetky sviatosti sú stretnutím s Ježišom Kristom, pretože on sám je sviatosťou všetkých sviatostí. Rozdeľujú sa na iniciačné sviatosti, ktoré uvádzajú do kresťanského života: krst, birmovanie a Eucharistia; ďalej na uzdravujúce sviatosti: sviatosť zmierenia (pokánia) a sviatosť chorých; a napokon na sviatosti spoločenstva a poslania: sviatosť manželstva a sviatosť posvätného stavu.     

Krst nás spája s Ježišom Kristom. birmovanie nám udeľuje jeho Ducha. Eucharistia nás s ním zjednocuje. Sviatosť pokánia nás zmieruje s Ježišom. Sviatosťou chorých nás Ježiš uzdravuje, posilňuje a potešuje. Vo sviatosti manželstva nám Ježiš sľubuje svoju lásku v našej láske a svoju vernosť v našej vernosti. Prostredníctvom sviatosti kňazstva môžu kňazi odpúšťať hriechy a sláviť svätú omšu. [Youcat 193]

Prečo nám Pán Ježiš daroval sviatosť zmierenia a sviatosť chorých?

Kristova láska hľadá stratených a uzdravuje chorých. Preto sme dostali do daru sviatosti uzdravenia a obnovenia, v ktorých sme oslobodzovaní od hriechu a posilňovaní v telesnej a duševnej slabosti. [Youcat 224]

Ktoré sú sviatosti služby spoločenstvu?

Pokrstený a birmovaný kresťan môže v Cirkvi ešte prijať dve sviatosti, ktorými prijíma osobitné poslanie a v ktorých ho Boh povoláva k službe: je to sviatosť posvätného stavu a sviatosť manželstva.

Obidve sviatosti majú jedno spoločné: sú určené pre iných. Nikto nie je vysvätený iba sám pre seba a takisto nikto nevstupuje do manželského stavu iba sám pre seba. Sviatosť posvätného stavu a sviatosť manželstva majú budovať Boží ľud, to znamená, že sú akýmsi kanálom, ktorým môže do sveta prúdiť Božia láska. [Youcat 248]

Toto hovoria pápeži

Život modlitby sa posilňuje predovšetkým účasťou na liturgii Cirkvi. aby sme mohli rásť, náš vnútorný život vyžaduje účasť na svätej omši a pristupovanie ku sviatosti zmierenia. Takto dovolíme Kristovi, aby prenikol celý náš život: on sám i jeho milosť. Veď on sám povedal: „Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom“ (Jn 6,56). Eucharistia je duchovným pokrmom, z ktorého osobitným spôsobom čerpáme duchovnú silu na našej ceste svedectva, aby sme prinášali mnoho ovocia. Práve preto je účasť na nedeľnej omši taká dôležitá. [Pápež Ján Pavol II., homília v Gorzove, 2. júna 1997]