Alle Tweets
prev
Vorige:3.10 Waarom herhalen we steeds hetzelfde gebed?
next
Volgende:3.12 Hoe bid je de rozenkrans?

3.11 Wat is het Onze Vader voor gebed?

Vormen van gebed

Door God aan te spreken als ‘Onze Vader’ (Mat 6,9-13)Mat 6,9-13: Jullie moeten zo bidden: Onze Vader in de hemel, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk kome, uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het nodige brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie schulden heeft bij ons. En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad. laat je zien dat je gelooft dat God ons gemaakt geeft en dus onze Vader is. We bidden voor de komst van zijn rijk en kunnen nu al tekenen van het ‘rijk van God’ herkennen in het goede dat we om ons heen ervaren.

Door te zeggen ‘Uw Wil geschiede’ vraag je om jouw wil gelijk te maken aan de Wil van God. Uiteindelijk is het alleen door de Wil van God te doen dat je echt gelukkig kunt worden. In de #TwGOD-app staat het Onze Vader in heel veel talen.

> Lees meer in het boek

Jezus zelf leerde zijn leerlingen het Onze Vader: zo loof je God, vraag je wat je nodig hebt, beloof je te vergeven en smeek je om bescherming.
Uit de Wijsheid van de Kerk

Welke plek heeft het Onze Vader in de heilige Schrift?

Het Onze Vader is de “korte samenvatting van het hele Evangelie” (Tertullianus), “het volmaaktste gebed” (H. Thomas van Aquino). Het staat centraal in de Bergrede en herneemt in de vorm van een gebed heel de wezenlijke inhoud van het Evangelie. [CCKK 579]

Waarom zeggen wij: "Onze" Vader?

“Onze” drukt een geheel nieuwe verhouding tot God uit. Wanneer wij tot de Vader bidden, aanbidden en verheerlijken wij Hem met de Zoon en de heilige Geest. Wij zijn in Christus “zijn” volk, en is Hij “onze” God, vanaf nu af en tot in eeuwigheid. Wij zeggen inderdaad “onze Vader”, omdat de Kerk van Jezus Christus de gemeenschap is van een menigte broeders en zusters, die samen “één van hart en één van ziel” zijn (Hand. 4, 32). [CCKK 584]

Hoe is het gebed des Heren opgebouwd?

Het bevat zeven beden aan God de Vader.

De eerste drie, meer theologaal van aard, brengen ons tot Hem om zijn heerlijkheid: het is eigen aan de liefde allereerst te denken aan degene die men liefheeft. Zij suggereren ons, wat wij in het bijzonder moeten vragen:
1. de heiliging van zijn Naam,
2. de komst van zijn Rijk en
3. de verwezenlijking van zijn wil.

De laatste vier beden leggen aan de Vader van barmhartigheid onze ellenden en onze verwachtingen voor: wij vragen Hem
4. ons te voeden,
5. ons te vergeven,
6. ons te ondersteunen bij de bekoringen en
7. ons te verlossen van de Boze.

[CCKK 587]

Wat wil zeggen: "Leid ons niet in bekoring"?

Wij vragen aan God, de Vader, ons niet alleen te laten en ten prooi aan de bekoring. Wij bidden de Heilige Geest, dat wij enerzijds weten te onderscheiden tussen beproeving, die in het goede laat groeien en bekoring, die leidt tot de zonde en tot de dood, en anderzijds tussen bekoord worden en instemmen met de bekoring. Deze bede verenigt ons met Jezus, die de bekoring overwonnen heeft door zijn gebed. Zij vraagt met aandrang om de genade van de waakzaamheid en van de volharding in het laatste uur. [CCKK 596]

Hoe luidt het "Onze Vader"?

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw rijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven;
en leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

Latijn:
Pater noster, qui es in caelis;
sanctificetur nomen tuum; adveniat regnum tuum,
fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie;
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;
et ne nos inducas in tentationem;
sed libera nos a malo.
Amen.

Het Onze Vader is het enige gebed dat Jezus zijn discipelen zelf heeft geleerd (Mt. 6, 9-13) (Lc. 11, 2-4). Daarom wordt het Onze Vader ok wel het 'gebed van de Heer' genoemd. Christenen van alle christelijke gezindten bidden het dagelijks, zowel tijdens de eredienst als privé. De toevoeging 'Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen' wordt al in de Didaché van rond 150 na Chr. genoemd en kan aan het Onze Vader worden toegevoegd. [Youcat 511]

Waar halen wij het vertrouwen vandaan om God ‘Vader’ te noemen?

De vrijmoedigheid om God met Vader aan te spreken, hebben wij omdat Jezus ons tot zich heeft geroepen en tot kinderen van God heeft gemaakt. In gemeenschap met Hem die ‘aan het hart van de Vader rust’ (Joh. 1, 18), mogen wij ‘Abba, Vader!’ roepen. [Youcat 515]

Hoe worden we door het Onze Vader veranderd?

Het Onze Vader laat ons vreugdevol ontdekken dat we kinderen van één Vader zijn. Het is onze gedeelde roeping om onze Vader te prijzen en samen te leven 'als één van hart en ziel’ (Hand. 4, 32).

Omdat God de Vader elk van zijn kinderen met dezelfde exclusieve liefde liefheeft, alsof we het enige wezen waren dat zijn genegenheid had, moeten we ook op een volledig nieuwe manier met elkaar omgaan: vol vrede, oplettendheid en liefde – zo, dat iedereen het jubel ontlokkende wonder kan zijn dat hij in de ogen van God daadwerkelijk is. [Youcat 517]

Waarom leeft de mens niet van brood alleen?

‘De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God’ (Mt. 4, 4).

Die woorden uit de Schrift herinneren ons eraan dat mensen een zielenhonger hebben die niet met materiële middelen gestild kan worden. Je kunt sterven door een gebrek aan brood; je kunt echter ook sterven omdat je alleen maar brood hebt gekregen. In de diepte worden we gevoed door Hem die ‘woorden die eeuwig leven geven’ (Joh. 6, 68) heeft en voedsel dat niet vergaat (Joh. 6, 27) – de heilige Eucharistie. [Youcat 523]

Wie wordt er bedoeld met ‘verlos ons van het kwade’?

Met ‘het kwade’ in het Onze Vader wordt geen negatieve kracht of energie bedoeld, maar het gepersonifieerde kwaad, dat in de Heilige Schrift onder de naam verzoeker, vader van de leugen, satan of duivel voorkomt.

Niemand zal ontkennen dat het kwaad in de wereld een vernietigende kracht heeft, dat we door duivelse influisteringen omgeven zijn, dat er in de geschiedenis vaak demonische processen lopen. Alleen de Heilige Schrift noemt de dingen bij naam: ‘Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen’ (Ef. 6, 12). De bede in het Onze Vader om van het kwaad verlost te worden, brengt de totale ellende van deze wereld voor God en smeekt dat God, de almachtige, ons van alle kwaad bevrijdt. [Youcat 526]

Waarom beëindigen we het Onze Vader met ‘Amen’?

Christenen en Joden besluiten sinds het vroegste begin al hun gebeden met ‘Amen’ en zeggen daarmee: ‘Ja, zo is het!’

Waar een mens ‘Amen’ zegt bij zijn woorden, ‘Amen’ bij zijn leven en zijn lot, ‘Amen’ bij de vreugde die hem wacht, daar komen hemel en aarde samen en zijn we aan het doel: bij de liefde die ons in het begin schiep. [Youcat 527]